Volikogus ja vallavalitsuses

Viimsi vallavolikogu poolt 12.11.2019 vastu võetud otsused:

60 Viimsi vallavolikogu esindajate nimetamine Viimsi haridusasutuste hoolekogudesse
61 Lubja külas kinnistu Lubja tee 2 ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule esitamine
62 Leppneeme külas kinnistu Lehe ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule esitamine
63 Prangli saarel Idaotsa külas kinnistu Loigu mets 1 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule esitamine

Viimsi Vallavolikogu 12.11.2019 nr 60
otsusega nimetati Viimsi vallavolikogu esindajateks Viimsi Kooli hoolekogus Marko Mihkelson, Haabneeme Kooli hoolekogus Taivo Luik, Randvere Kooli hoolekogus Priit Robas, Püünsi Kooli hoolekogus Kristjan Jõekalda, Prangli Põhikooli hoolekogus Valdur Kahro ja MLA Viimsi Lasteaiad üldhoolekogus Janek Murakas.

Viimsi Vallavolikogu 12.11.2019 nr 61
otsusega võeti vastu ja esitatakse avalikule väljapanekule Lubja külas kinnistu Lubja tee 2 ja lähiala detailplaneering (edaspidi DP) (Viimsi haldus OÜ, töö nr 03-19).

Planeeritava ala suurus on ligikaudu 0,8 ha ja see paikneb Lubja külas, Pärnamäe tee ja Lubja tee ristumiskohal klindipealsel alal, hõlmates maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu Lubja tee 2 (89001:010:2564) ja vahetult teedega piirneva ala (liikluskorralduse lahendamiseks). Planeeringuala on hoonestuseta ja kõrghaljastuseta. Planeeringuala piirneb lõunakaartest Pärnamäe tee ja Lubja teega, põhjast maatulundusmaa sihtotstarbelise kinnistuga Vanatoa kallak ning idast hoonestatud elamukrundiga. Juurdepääs kinnistule on olemas Lubja teelt. Planeeritav ala külgneb Lubja klindiastangu maastikukaitsealaga.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta Lubja küla klindiastangu piirkonna üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtotstarve maatulundusmaast ärimaaks. Detailplaneeringuga moodustatakse kaks krunti ning määratakse ehitusõigus ärihoone ehitamiseks, lahendatakse liikluskorraldus, parkimine, tehnovõrgud ja haljastus. Ärimaa sihtotstarbega krundile määratakse ehitusõigus ühe 2-korruselise ärihoone ehitamiseks, ehitusaluse pinnaga kuni 1500 m2 ja suurima lubatud kõrgusega kuni 11 m. Teemaa sihtotstarbega krunt võõrandatakse tasuta Viimsi vallale.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta Lubja küla klindiastangu piirkonna üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtotstarve maatulundusmaast ärimaaks.

Detailplaneeringuga moodustatakse kaks krunti ning määratakse ehitusõigus ärihoone ehitamiseks, lahendatakse liikluskorraldus, parkimine, tehnovõrgud ja haljastus. Ärimaa sihtotstarbega krundile määratakse ehitusõigus ühe 2-korruselise ärihoone ehitamiseks, ehitusaluse pinnaga kuni 1500 m2 ja suurima lubatud kõrgusega kuni 11 m. Teemaa sihtotstarbega krunt võõrandatakse tasuta Viimsi vallale.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 6.12.2019–6.01.2020 esmaspäevast neljapäevani kell 8.30–12.00 ja 14.00–17.00 ning reedel kell 8.30–12.00 Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1). Sellega on võimalik tutvuda ka Viimsi valla veebilehel.

Viimsi Vallavolikogu 12.11.2019 nr 62
otsusega võeti vastu ja esitatakse avalikule väljapanekule Leppneeme külas kinnistu Lehe ja lähiala detailplaneering (Viimsi Haldus OÜ, töö nr 01-19).

Planeeritava ala suurus on 5773 m² ning see asub Leppneeme külas Reinu tee ja Lännekalda tee nurgas, hõlmates kinnistu Lehe (89001:003:0491, pindala 3085 m², elamumaa) ja kinnistu Lehe lähialana käsitletava kinnistu Lännekalda tee / Reinu tee lõik 3 (89001:003:1904, pindala 2688 m², transpordimaa). Planeeringuala piirneb põhjast Reinu teega, läänest Lännekalda teega, idast Sauna kinnistuga ja lõunast reformimata riigimaaga. Kinnistu Lehe on hoonestamata ja rohke kõrghaljastusega.

Detailplaneeringuga moodustatakse üks üksikelamumaa sihtotstarbega krunt suurusega 3030 m² ning kolm tee- ja tänavamaa sihtotstarbega krunti. Üksikelamumaa krundile on antud ehitusõigus ühe kuni 2-korruselise üksikelamu ja ühe 1-korruselise abihoone püstitamiseks.

Detailplaneeringuga kavandatav vastab Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohasele maakasutuse juhtotstarbele, mis planeeritavas piirkonnas on väikeelamute maa hajaasustusviisil, kuid üksikelamukrundi suurus ei vasta üldplaneeringu teemaplaneeringule „Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted“, mille kohaselt on üksikelamukrundi vähim lubatud suurus 3300 m², mistõttu liigitub detailplaneering üldplaneeringut muutvaks. Kuivõrd kinnistuga piirnev valla omandis olev Lännekalda tee / Reinu tee on väga kitsas ning seda on ohutu liikluse tagamiseks ja teehoolde teostamiseks vaja laiendada, siis detailplaneeringuga määratakse osa kinnistu Lehe koosseisust teemaaks, mis antakse tasuta Viimsi vallale. Samuti on vajalik tagada planeeritaval kinnistul paikneva Reinu tee äärse eesvoolukraavi avaliku kasutuse servituut. See on liigilt üldisema planeeringu detailplaneeringuga muutmise põhjendus ja avalik huvi.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 6.12.2019–6.01.2020 esmaspäevast neljapäevani kell 8.30–12.00 ja 14.00–17.00 ning reedel kell 8.30–12.00 Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1). Sellega on võimalik tutvuda ka Viimsi valla veebilehel.

Viimsi Vallavolikogu 12.11.2019 nr 63
otsusega võeti vastu ja esitatakse avalikule väljapanekule Prangli saarel Idaotsa külas kinnistu Loigu mets 1 detailplaneering (Viimsi Haldus OÜ, töö nr 06-18).

Planeeritava ala ligikaudne suurus on 2 ha ja see hõlmab maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu Loigu mets 1 (89001:002:0244), mis piirneb läänest Kelnase teega ja idast rannaalaga. Planeeritav maa-ala on hoonestamata ja valdavalt kõrghaljastatud. Planeeringuala läbib olemasolev sõidutee (Estali tee), mis loob loogilise piiri Idaotsa küla asustusala ja rannikuäärse kaitsemetsa vahel. Pääs kinnistule on nii Estali kui ka Kelnase teelt.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Prangli saare üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe muutmiseks. Prangli saare üldplaneeringu järgi on planeeringualale osaliselt ette nähtud ärimaa funktsioon, liivik ja kaitsemets. Käesoleva detailplaneeringuga moodustatakse planeeritavale alale üks üksikelamumaa sihtotstarbega krunt (3300 m²), üks tee- ja tänavamaa krunt (107 m²) ja üks loodusliku maa krunt (17 472 m²). Üksikelamumaa krundile määratakse ehitusõigus üksikelamu ja kuni kolme abihoone ehitamiseks. Tee- ja tänavamaa sihtotstarbega krunt on moodustatud kinnistut läbivale Estali teele, mis peale detailplaneeringu kehtestamist võõrandatakse tasuta Viimsi vallale.

Detailplaneeringu koostamise avalik huvi seisneb moodustatava teemaa omandamises. Teest ühele poole planeeritakse üksikelamu krunt ja teisele poole loodusliku maa krunt kaitsemetsale. Hoonestuse lubamisega Loigu mets1 kinnistu külakeskuse poolsesse osasse tihendatakse olemasolevat külakeskkonda, mitte ei looda uut elamuala. Saare infrastruktuuri korrastamine ning Prangli juurtega inimestele saarele suvekodu rajamise võimaldamine ongi põhjenduseks Prangli saare üldplaneeringu muutmisele.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 6.12.2019–6.01.2020 esmaspäevast neljapäevani kell 8.30–12.00 ja 14.00–17.00 ning reedel kell 8.30–12.00 Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1). Sellega on võimalik tutvuda ka Viimsi valla veebilehel.

Viimsi vallavolikogu poolt 12.11.2019 vastu võetud määrused

Nr 22 Viimsi Vallavolikogu 16.02.2010 määruse nr 5 “Viimsi valla eelarvest kultuuri-, spordi- ja noorsoo programmide ning ürituste toetamise kord” muutmine

Nr 23 Viimsi Vallavolikogu 14. augusti 2013 määruse nr 14 „Munitsipaalasutuse Viimsi Raamatukogu põhimäärus“ muutmine

Nr 24 Viimsi Vallavolikogu 12. detsembri 2017 määruse nr 18 „Viimsi valla sporditegevuse toetamise kord“ muutmine

Nr 25 Viimsi vallavolikogu määruste muutmine

Nr 26 Viimsi valla tänavavalgustuse arengukava 2019–2029 vastuvõtmine

NB! Volikogu 12.11.2019 otsuste terviktekstidega on võimalik tutvuda Viimsi valla veebilehel ning määrustega Riigi Teataja võrguväljaande veebilehel.