Viimsi Vallavolikogus

Viimsi Vallavolikogu 14.04.2020 vastu võetud otsused

Nr 16 Laenu võtmine
Nr 17 Vara tasuta kasutusse andmine otsustuskorras SA-le Põhja-Eesti Regionaalhaigla (Prangli saar, Mikkovi)

Viimsi Vallavolikogu 28.04.2020 vastu võetud otsused

Nr 18 Üürilepingu projekti heakskiitmine
Nr 19 Tootjavastutusorganisatsioon OÜ-ga koostöölepingu sõlmimine
Nr 20 Viimsi Vallavolikogu 9. aprilli 2013 otsusega nr 25 „Detailplaneeringu kehtestamine: Lubja küla, maaüksused Tammiku, Lubja IV ja Lubja V“
kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Tuletorni pst 2 kinnistu osas
Nr 21 Viimsi Vallavolikogu 8. mai 2001 otsusega nr 111 „Detailplaneeringu kehtestamine: Pärnamäe küla, maaüksus Viievelle“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Väike-Kaare tee 33 kinnistu osas
Nr 22 Allika I, Allika II, Allika, Muuga, Muuga I, Hansumäe 1, Lasti tee 15, Lasti ja Lasti I maaüksustel detailplaneeringu ning keskkonnamõju strateegilise hindamise menetluse lõpetamine
Nr 23 Viimsi Vallavalitsuse 13.09.2005 korraldusega nr 482 „Detailplaneeringu kehtestamine: Saaremetsa, Nurmevälja, Saarsalu, Toomsalu, Paekaare tee 3 ja Paekaare tee 11 detailplaneering“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine
Nr 24 Viimsi Vallavolikogu 14.03.2000 otsusega nr 55 „Detailplaneeringu kehtestamine: Reet Nõmmiku maaüksuse Laanepüü tee 10 detailplaneerimise projekt“ kehtestatud detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
Nr 25 Viimsi vallas Naissaarel Väikeheinamaa/ Lillängin külas Ranna-Heinamaa maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine
Nr 26 Randvere küla, kinnistu Tammelaane ja osaliselt reformimata riigimaa detailplaneeringu kehtestamine
Nr 27 Viimsi vallas Idaotsa külas asuval kinnistul aadressiga Prangli spordiplats asuva hoone osade tasuta kasutusse andmine otsustuskorras

Viimsi Vallavolikogu 14.04.2020 otsusega nr 16 anti nõusolek Viimsi vallavalitsusele laenu võtmiseks summas kuni 5 720 000 (viis miljonit seitsesada kakskümmend tuhat) eurot tasumise tähtajaga hiljemalt 31.12.2030.

Viimsi Vallavolikogu 14.04.2020 otsusega nr 17 antakse Viimsi vallas Idaotsa külas Mikkovi kinnistul asuv Õpetajate maja hoone I korrus (katastritunnus 89001:002:0349) tasuta kasutusse SA-le Põhja Eesti Regionaalhaigla.

Viimsi Vallavolikogu 28.04.2020 otsusega nr 18 kiideti heaks üürilepingu projekt, mille poolteks on Lilletee LA OÜ ja Viimsi Vallavalitsus ning anti volitus vallavanemale (edasivolitamise õigusega) Lilletee LA OÜ-ga üürilepingu sõlmimiseks.

Viimsi Vallavolikogu 28.04.2020 otsusega nr 19 lubati Viimsi vallavalitsusel sõlmida koostööleping Tootjavastutusorganisatsioon OÜ-ga ja volitati vallavanemat (edasivolitamise õigusega) allkirjastama punktis 1 nimetatud koostöölepingut ja sellega seotud dokumente.

Viimsi Vallavolikogu 28.04.2020 otsusega nr 20 tunnistati osaliselt kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 9. aprilli 2013 otsusega nr 25 „Detailplaneeringu kehtestamine: Lubja küla maaüksused Tammiku, Lubja IV ja Lubja V“ kehtestatud detailplaneering Tuletorni pst 2 kinnistu osas. (Vt lisa 22.05.2020 Viimsi Teataja detailplaneeringutest.)

Viimsi Vallavolikogu 28.04.2020 otsusega nr 21 tunnistati osaliselt kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 8. mai 2001 otsusega nr 111 „Detailplaneeringu kehtestamine: Pärnamäe küla, maaüksus Viievelle“ kehtestatud detailplaneering Väike-Kaare tee 33 kinnistu osas. (Vt lisa 22.05.2020 Viimsi Teataja detailplaneeringutest.)

Viimsi Vallavolikogu 28.04.2020 otsusega nr 22 lõpetati Allika I, Allika II, Allika, Muuga, Muuga I, Hansumäe 1, Lasti tee 15, Lasti ja Lasti I maaüksustel detailplaneeringu ning keskkonnamõju strateegilise hindamise menetlus. (Vt lisa 22.05.2020 Viimsi Teataja detailplaneeringutest.)

Viimsi Vallavolikogu 28.04.2020 otsusega nr 23 tunnistati kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse 13.09.2005 korraldusega nr 482 „Detailplaneeringu kehtestamine: Saaremetsa, Nurmevälja, Saarsalu, Toomsalu, Paekaare tee 3 ja Paekaare tee 11 detailplaneering“ kehtestatud detailplaneering kinnistu Paekaare tee 2 osas. (Vt lisa 22.05.2020 Viimsi Teataja detailplaneeringutest.)

Viimsi Vallavolikogu 28.04.2020 otsusega nr 24 tunnistati kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 14.03.2000 otsusega nr 55 „Detailplaneeringu kehtestamine: Reet Nõmmiku maaüksuse Laanepüü tee 10 detailplaneerimise projekt“ kehtestatud detailplaneering. (Vt lisa 22.05.2020 Viimsi Teataja detailplaneeringutest.)

Viimsi Vallavolikogu 28.04.2020 otsusega nr 25 kehtestati Viimsi vallas Naissaarel Väikeheinamaa/Lillängin külas Ranna-Heinamaa maaüksuse detailplaneering (Viimsi Haldus OÜ, projekt nr 57-05). (Vt lisa 22.05.2020 Viimsi Teataja detailplaneeringutest.)

Viimsi Vallavolikogu 28.04.2020 otsusega nr 26 kehtestati Viimsi vallas Randvere külas kinnistu Tammelaane ja osaliselt reformimata riigimaa detailplaneering (Skepast&Puhkim OÜ, projekt nr 2017_0018, põhijoonise kuupäev 15.07.2019). (Vt lisa 22.05.2020 Viimsi Teataja detailplaneeringutest.)

Viimsi Vallavolikogu 28.04.2020 otsusega nr 27 anti Viimsi vallas Idaotsa külas asuval kinnistul aadressiga Prangli spordiplats (katastritunnus 89001:002:0492) asuva hoone osa (masinaruum suurusega 45 m2) tasuta kasutusse MTÜ-le Prangli Saarte Selts (registrikood 80215594) ja (jõujaama olmeruumid ligikaudse pindalaga 40 m2) tasuta kasutusse MTÜ-le Prangli Saare Külade Selts (registrikood 80383955) järgmistel tingimustel.

1.Viimsi vald annab MTÜ-le Prangli Saarte Selts ja MTÜ-le Prangli Saare Külade Selts (edaspidi Kasutajad) taotletud ruumid kasutusse tähtajatult.

2. Kasutajate ja Viimsi valla vahel sõlmitakse kinnistu tasuta kasutamise lepingud, mida kummalgi lepingupoolel on õigus korraliselt kahekuulise etteteatamistähtajaga üles öelda sõltumata põhjustest.

3. Kasutaja tagab heakorra hoone territooriumil ja on kohustatud talle kasutusse antud ruumides tagama igapäevaselt ruumi puhtuse ja heakorra, kasutama hoone ruume sihtotstarbeliselt ning MTÜ Prangli Saarte Selts on seejuures kohustatud võimaldama ka masinaruumi eesmärgipärase avaliku kasutuse.

4.Kasutajad kohustuvad kandma lepingu kehtivuse perioodil ruumide kasutamisega seotud kommunaalkulud.

Viimsi Vallavolikogu 14.04.2020 vastu võetud määrused

Nr 10 Viimsi Vallavolikogu 20.06.2017 määruse nr 8 „Viimsi valla munitsipaalharidusasutuste töötajate töötasustamise alused“ muutmine
Nr 11 Viimsi Vallavolikogu 13.05.2008 määruse nr 10 „Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad ja Püünsi Kooli lasteaia lapsevanema poolt tasutava lasteaiatasu määrad ja tasumise kord“ muutmine seoses eriolukorraga
Nr 12 Viimsi Vallavolikogu 2.03.2013 määruse nr 7 „Viimsi Vallavalitsuse
liikmetele ja vallavanemale makstava tasu suurus ja maksmise kord“ muutmine

Viimsi Vallavolikogu 28.04.2020 vastu võetud määrused

Nr 13 Viimsi Vallavolikogu 22.01.2019 määruse nr 1 „Korruptsioonivastase seaduse rakendamine Viimsi valla töökorralduses“ muutmine
Nr 14 Viimsi Vallavolikogu 09.04.2002 määruse nr 13 „Viimsi valla veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste hindade reguleerimise kord“ kehtetuks tunnistamine
Nr 15 Viimsi Vallavolikogu 15. detsembri 2015 määruse nr 23 „Viimsi vallas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord“ muutmine
Nr 16 Veeseadusest tulenevate ülesannete delegeerimine Viimsi vallavalitsusele
Nr 17 Kohalike teede andmete määramiseks ja teeregistrisse andmete esitamiseks volituste andmine

NB! Volikogu 14.04.2020 ja 28.04.2020 otsuste terviktekstidega on võimalik tutvuda Viimsi valla veebilehel ning määrustega Riigi Teataja võrguväljaande veebilehel.