Viimsi vallavolikogu poolt vastu võetud otsused

Viimsi vallavolikogu poolt 10.12.2019 vastu võetud otsused:

64 Viimsi Vallavolikogu 12.02.2019 otsuse nr 7 muutmine
65 Vallavalitsuse liikme kinnitamine
66 Lubja külas, kinnistute Allika, Randvere tee L6 ja Randvere tee 28 detailplaneeringu kehtestamine

Viimsi Vallavolikogu 10.12.2019 nr 64
otsusega muudeti Viimsi Vallavolikogu 12.02.2019 otsus nr 7 punkti 1 ja sõnastati see alljärgnevalt: „Kinnitada Viimsi Vallavalitsuse arvuliseks koosseisuks 5 liiget.“

Viimsi Vallavolikogu 10.12.2019 nr 65
otsusega kinnitati vallavalitsuse liikmeks Evelin Vahenõmm.

Viimsi Vallavolikogu 10.12.2019 nr 66
otsusega kehtestati Lubja küla, kinnistute Allika, Randvere tee L6 ja Randvere tee 28 detailplaneering (edaspidi DP) (Viimsi Haldus OÜ projekt nr 09-18).

Planeeringuala, mille suurus on u 6,1 ha, asub Viimsi vallas Lubja külas Randvere tee ja Lubja klindiastangu vahelisel maa-alal, hõlmates maatulundusmaa sihtsotstarbega kinnistu Allika (89001:001:0728, 56 726 m²), transpordimaa sihtotstarbega kinnistu Randvere tee L6 (89001:001:0729, 127 m²) ja maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu Randvere tee 28 (89001:010:3705, 3815 m²). Planeeringuala on kaetud kõrghaljastusega, on valdavalt hoonestuseta ning jääb valdavas ulatuses Haabneeme-klindiastangu maastikukaitsealale (kohaliku omavalitsuse kaitstav loodusobjekt).

DP-ga muudetakse Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohased maakasutuse juhtotstarbed perspektiivsest väikeelamute maast üldkasutatavate hoonete maaks (A) ja metsamajandusmaast üldmaaks (puhkeotstarbeliseks maaks – AP) ning osaliselt üldkasutatavate hoonete maaks (A). Üldplaneeringu muutmise ettepanekut sisaldava DP koostamise avalik huvi seisnes eesmärgis ehitada koolihoone piirkonda, mis on selleks juba ette valmistatud ja valdavalt haridusasutustega hoonestatud.

DP-ga moodustatakse kaks krunti: üks haridus- ja lasteasutuse maa (50%), puhke- ja spordirajatise maa (50%) krunt (pos 1), üks puhke- ja spordirajatise maa (95%) ning haridus- ja lasteasutuse maa (5%) krunt (pos 2). Krundile pos 1 määratakse ehitusõigus huvikooli ehitamiseks ning krundile pos 2 määratakse ehitusõigus endiste militaarobjektide ümberehitamiseks olemasolevas mahus kunsti-, kultuuri-, spordi- ja vaba aja veetmiseks mõeldud hooneteks. Lisaks määratakse DP-ga ehitusõigus Karulaugu tervisespordiraja pikendamiseks, kõnniteede ehitamiseks ja endise tuletõrjeveehoidla rekonstrueerimiseks. DP-ga määratud ehitusõigus huvikooli hoonele lähtub arhitektuurikonkursi võidutööst, mille võitis Kavakava Arhitektuuribüroo töö „Robin“.

Planeeritava koolihoone krundi (pos 1) ehitisealune pind on 4500 m² (koolihoone suletud brutopind on 12 000 m² ja kinnistul asuvatel muudel objektidel – tuletõrjeveehoidla, mahuti ja pumbamaja – 60 m²). Hoone maapealsete korruste suurim lubatud arv on 4 (neli), kuid koolihoone on põhimahus siiski 2-korruseline, 4-korruseline hooneplokk asub hoone keskosas. DP-ga on lubatud ka üks maa-alune korrus. Koolihoone suurim lubatud kõrgus ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusmärgist on 31,0 m. Krundil pos 2 on lubatud olemasolevate mahutite rekonstrueerimine, suurim lubatud ehitisealune pind on 1200 m², suurim lubatud korruste arv on 3 (kolm).

Kehtestatud DP on nähtav ka Viimsi valla veebilehel.

Viimsi vallavolikogu poolt 10.12.2019 vastu võetud määrused

Nr 27 Viimsi valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2020-2024 vastuvõtmine

Nr 28 Viimsi valla 2019. aasta IV lisaeelarve vastuvõtmine

Nr 29 Viimsi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri

NB! Volikogu 10.12.2019 otsuste terviktekstidega on võimalik tutvuda Viimsi valla veebilehel ning määrustega Riigi Teataja võrguväljaande veebilehel.