Viimsi vallavolikogu poolt 10.09.2019 vastu võetud otsused:

52 Viimsi valla valimiskomisjoni koosseisu muutmine
53 Viimsi vallavalitsuse struktuuri uue töökoha loomine ja täiendavate rahaliste vahendite eraldamine töötasuks
54 Lubja külas kinnistute Allika, Randvere tee L6 ja Randvere tee 28 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule esitamine
55 Naissaarel Lõunakülas/Storbyn külas kinnistu Rooseni detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule esitamine
56 Prangli saar, Kelnase küla, kinnistu Tiitovi detailplaneeringu kehtestamine
57 Muuga külas kinnistutel Lääne-Pööli, Pööli 2, Pööli 3 ning Pöölimetsa detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine
58 Viimsi valla hallatava asutuse Prangli Rahvamaja asutamine ja põhimääruse kinnitamine

Viimsi Vallavolikogu 10.09.2019 otsusega nr 52
muudeti Viimsi valla valimiskomisjoni koosseisu. Valimiskomisjoni liikmeteks nimetati Getter Martins, Kadi Bruus, Imre Saar ja Liina Mugu, asendusliikmeteks Svetlana Kubpart ja Kristi Pukk.

Viimsi Vallavolikogu 10.09.2019 otsusega nr 53
nõustuti palgafondi suurendamisega seoses Viimsi valla ametiasutuse struktuuri vallavanema otsealluvusse täiendava töökoha loomisega (1,0 teenistuskohta).

Viimsi Vallavolikogu 10.09.2019 otsusega nr 54
võeti vastu ja esitatakse avalikule väljapanekule Viimsi vallas Lubja külas kinnistute Allika, Randvere tee L6 ja Randvere tee 28 detailplaneering (Viimsi Haldus OÜ projekt nr 09-18), millega tehakse ettepanek Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohaste maakasutuse juhtotstarvete muutmiseks perspektiivsest väikeelamute maast üldkasutatavate hoonete maaks ja metsamajandusmaast üldmaaks (puhkeotstarbeliseks maaks) ning osaliselt üldkasutatavate hoonete maaks. DP-ga moodustatakse 2 krunti: 1 haridus- ja lasteasutuse maa (50%) ning puhke- ja spordirajatise maa (50%) krunt (pos 1) ja 1 puhke- ja spordirajatise maa (95%) ning haridus- ja lasteasutuse maa (5%) krunt (pos 2). Krundile pos 1 määratakse ehitusõigus huvikooli ehitamiseks ning krundile pos 2 määratakse ehitusõigus endiste militaarobjektide ümberehitamiseks olemasolevas mahus kunsti-, kultuuri-, spordi- ja vaba aja veetmiseks mõeldud hooneteks. Lisaks määratakse DP-ga ehitusõigus Karulaugu tervisespordiraja pikendamiseks, kõnniteede ehitamiseks ja endise tuletõrjeveehoidla rekonstrueerimiseks. Koolihoone krundi ehitisealune pind on 4500 m² (koolihoone suletud brutopind on 12 000 m² ja kinnistul asuvatel muudel objektidel – tuletõrjeveehoidla, mahuti ja pumbamaja – 60 m²). Hoone maapealsete korruste suurim lubatud arv on 4, põhimahus on koolihoone 2-korruseline, 4-korruseline hooneplokk asub hoone keskosas. DP-ga on lubatud ka 1 maa-alune korrus. Koolihoone suurim lubatud kõrgus ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusmärgist on 31,0 m. Krundil pos 2 on lubatud olemasolevate mahutite rekonstrueerimine, suurim lubatud ehitisealune pind on 1200 m², suurim lubatud korruste arv on 3.
Allika, Randvere tee L6 ja Randvere tee 28 detailplaneering on avalikul väljapanekul 1.–30.10.2019 tööpäevadel kell 8.30–17 (paus 12–14), reedeti kella 12-ni Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1). Samuti on avalikule väljapanekule esitatava detailplaneeringuga võimalik tutvuda valla veebilehel: https://www.viimsivald.ee/teenused/planeeringud/detailplaneeringud/vastuvoetud-ja-avalikul-valjapanekul

Viimsi Vallavolikogu 10.09.2019 otsusega nr 55
võeti vastu ja pärast Keskkonnaametilt ehituskeeluvööndi vähendamisega nõustuva seisukoha saamist korraldada avalik väljapanek Viimsi vallas Naissaarel Lõunakülas/Storbyn külas kinnistu Rooseni (89001:001:0390) detailplaneeringule (OÜ LOOB Projekt töö nr ADP-53/16, PJ kpv. 18.04.2019). DP-ga tehakse ettepanek ranna ehituskeeluvööndi vähendamiseks kahe 3,5 m kõrguse paadikuuri ehitamise eesmärgil 20,0 m ja 26,4 m kaugusele põhikaardile kantud veekogu piirist, ühtlasi jagatakse planeeringuala kinnistu kolmeks üksuseks ja moodustatakse 2 üksikelamumaa krunti, suurustega 5408 m² ja 8257 m², ning üks 62 m² suurune tee- ja tänavamaa krunt. DP-ga määratakse ehitusõigus mõlemale krundile 1 üksikelamu ja 2 abihoone ehitamiseks, ehitisealuse pinnaga 250 m², põhihoone suurim lubatud kõrgus ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusmärgist on 7,0 m, abihoonetel 4,0 m, v.a paadikuurid. Tee ja tänavamaa krunt on planeeritud üksnes juurdepääsuks elamukrundile pos nr 2, planeeritavaid elamukrunte läbib avaliku kasutusega läbipääsuservituudi ala, millel liikumine on võimalik ja lubatud kuni ajaloolise tee taastamiseni.

Viimsi Vallavolikogu 10.09.2019 otsusega nr 56
kehtestati Viimsi vallas Prangli saarel Kelnase külas kinnistu Tiitovi (89001:002:0432, pindalaga 3404 m²) detailplaneering (Viimsi Haldus OÜ projekt nr 10-16), millega tehakse ettepanek Prangli saare üldplaneeringu muutmiseks ehituskeeluvööndi vähendamise osas, kinnistu Tiitovi jagamiseks kolmeks üksuseks, 1 üksikelamumaa kasutamise sihtotstarbega krundi (2222 m² – pos 1), 1 hooajalise kasutusega elamumaa sihtotstarbega krundi (704 m² – pos 2) ja 1 tee- ja tänavamaa kasutamise sihtotstarbega krundi (478 m²) moodustamiseks ning ehitusõiguse määramiseks elamukrundile pos 1 ühe 7,0 m kõrguse üksikelamu ja viie 4,5 m kõrguse abihoone (ehitusalune pindala kokku 150 m²) ehitamiseks ja elamukrundile pos 2 ühe 7,0 m kõrguse suvila ja 4,5 m kõrguse abihoone (ehitisealune pind kokku 80 m²) ehitamiseks. DP avalikes huvides elluviimiseks sõlmiti Tallinna notari T. Puri büroos 04.04.2019 isikliku kasutusõiguse seadmise leping ja asjaõigusleping DP kohase tee ja tänavamaa krundi (pos 3) isikliku kasutusõigusega koormamiseks valla kasuks, tee rajamiseks, hooldamiseks, ümberehitamiseks, liikluse korraldamiseks ning kõikide perspektiivsete tehnovõrkude ja teega seotud taristu rajamiseks, omamiseks ja hooldamiseks ning transpordimaa kaevetööde ning tehnovõrkudega seotud ümberehitustööde teostamiseks ja tee avalikuks kasutamiseks.

Viimsi Vallavolikogu 10.09.2019 otsusega nr 57
algatati detailplaneering Viimsi vallas Muuga külas kinnistutel Lääne-Pööli (89001:010:3201, pindala 7,19 ha), Pööli 2 (89001:010:3202, pindala 7,12 ha), Pööli 3 (89001:010:3203, pindala 8,67 ha) ning Pöölimetsa (89001:010:3204, pindala 6,44 ha). Planeeritav ala (ca 29 ha) piirneb läänest ja lõunast üksikelamutega, idast Muuga sadamaga ning põhjast Muuga lahega. Planeeringuala on hoonestamata ning kaetud tiheda kõrghaljastusega. DP eesmärk on rajada Muuga sadama vahetusse naabrusesse kaasaegne, kõrgtehnoloogiline ning keskkonda minimaalselt häiriv teadus- ja tehnopark Muugatron. DP-ga tehakse ettepanek Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe muutmiseks metsamajandusmaast äri- ja tootmismaaks, haljasalamaaks ning osaliselt transpordimaaks, krundipiiride moodustamiseks, ehitusõiguse määramiseks, kruntidele juurdepääsu, liikluskorralduse ja parkimise lahendamiseks, tehnovõrkudega varustamise põhimõtete lahendamiseks ja krundi haljastuse ning heakorrastuse põhimõtete määramiseks. DP-ga lahendatakse peamiselt planeerimisseaduse § 126 lg 1 p.-des 1-9, 11, 12, 17, 19, 20 ja 21 määratud ülesanded, mille loetelu võib DP koostamisel uute asjaolude ilmnemisel muutuda või täieneda. Vajalikud uuringud: topo-geodeetiline uuring, maapinna radoonisisalduse uuring, dendroloogiline uuring, mürauuring.
Eelnimetatud vallavolikogu 10.09.2019 otsusega nr 57 otsustati ühtlasi algatada detailplaneeringule keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Viimsi Vallavolikogu 10.09.2019 otsusega nr 58
asutati Viimsi vallavalitsuse hallatav asutus Prangli Rahvamaja ja kinnitati hallatava asutuse põhimäärus.

Detailplaneeringuid puudutavate otsustega on võimalik lähemalt tutvuda valla veebilehel https://www.viimsivald.ee/teenused/planeeringud/detailplaneeringud.

Viimsi Vallavolikogu poolt 10.09.2019 vastu võetud määrused

Nr 13 Viimsi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2019–2030
Nr 14 Tunnustamise kord Viimsi vallas
Nr 15 Viimsi vallavolikogu määruste muutmine
Nr 16 Viimsi Vallavolikogu 27. aprilli 2016 määruse nr 17 „Planeerimisseaduse rakendamine Viimsi vallas“ muutmine
Nr 17 Viimsi Vallavolikogu 29. märtsi 2016 määruse nr 13 „Viimsi valla ehitusmäärus” muutmine

NB! Volikogu 10.09.2019 otsuste terviktekstidega on võimalik tutvuda Viimsi valla veebilehel ning määrustega Riigi Teataja võrguväljaande veebilehel.