Viimsi vallavolikogu poolt 08.10.2019 vastu võetud otsused:

59 Nõusoleku andmine Interreg Kesk-Läänemere programmis
osalemiseks ja rahastustaotluse esitamiseks

Viimsi Vallavolikogu 08.10.2019 nr 59
otsusega anti nõusolek Interreg Kesk-Läänemere programmis osalemiseks ja programmi
taotluse esitamiseks. Viimsi vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakond kavandab taotleda välisvahendeid EL Interreg Kesk-Läänemere programmist, mille eesmärk on testida uusi lahendusi, vähendamaks kahjulike/ohtlike ainete koguseid, mis satuvad Läänemerre läbi sademeveesüsteemide.

Viimsi vallavolikogu poolt 08.10.2019 vastu võetud määrused:

Nr 18 Viimsi valla 2019. aasta III lisaeelarve vastuvõtmine

Nr 19 Viimsi valla kultuuritöö ja kogukonna arendamisega tegelevate mittetulundusühingute toetamise kord

Nr 20 Õppetoetuse kehtestamise tingimused ja kord eraüldhariduskoolis õppivatele õpilastele
Nr 21 Viimsi valla noortevolikogu põhimäärus

NB! Volikogu 08.10.2019 otsuste terviktekstidega on võimalik tutvuda Viimsi valla veebilehel ning määrustega Riigi Teataja võrguväljaande veebilehel.