Viimsi Vallavolikogu otsused

Viimsi Vallavolikogu 19.05.2020 vastu võetud otsused

Nr 28 Vallavalitsuse liikme kinnitamine ja abivallavanema ametisse nimetamine

Nr 29 Nõusoleku andmine MTÜ-ga Laste Aeg kokkuleppe sõlmimiseks
lasteaiateenuse osutamise lepingu lõpetamiseks (lasteaed Väike Päike)

Nr 30 Prangli kaupluse kinnistu eelläbirääkimistega pakkumise korras kasutusse andmine ning volituste andmine konkursi korraldamiseks

Nr 31 Viimsi Vallavolikogu 8. oktoobri 2002 otsusega nr 204 „Detailplaneeringu
kehtestamine: Leppneeme Sadam“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Leppneeme Sadama tee 14 kinnistu osas

Nr 32 Viimsi vallas Leppneeme külas kinnistu Lehe ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Nr 33 Viimsi alevikus kinnistu Liilia põik 4 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule esitamine

Nr 34 Viimsi Vallavolikogu 12.12.2017 otsusega nr 99 „Püünsi küla, kinnistu Väike-Platsi detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“ algatatud detailplaneeringu menetluse lõpule viimise tähtaja pikendamine

Nr 35 Viimsi vallas Naissaarel Väikeheinamaa/Lillängin külas kinnistu Liiva detailplaneeringu kehtestamine

Viimsi Vallavolikogu 19.05.2020 otsusega nr 28 kinnitati alates 01.06.2020 palgaliseks vallavalitsuse liikmeks ja nimetati abivallavanema ametikohale vallavanema volituste ajaks Marju Aolaid.

Viimsi Vallavolikogu 19.05.2020 otsusega nr 29 nõustuti Viimsi Vallavalitsuse ja MTÜ Laste Aeg vahel 25.01.2011 sõlmitud lasteaiateenuse osutamise lepingu lõpetamisega järgmistel tingimustel:

1.1. Leping lõpeb 31. augustil 2021. Alates 01.01.2021 lasteaeda munitsipaalkohti ei komplekteerita.

1.2. Perioodil 1. septembrist 2020 kuni 31. augustini 2021 on Viimsi valla makstava tasu suurus 415 eurot kalendrikuus iga lasteaias käiva Viimsi valla lapse eest, millele ei lisandu käibemaksu. Nimetatud tasule lisandub lapsevanema poolt MTÜ-le makstav omaosaluse hind (käesoleval ajal 58 eurot kuus).

1.3. Lepingu lõppemise järgselt tasub Viimsi vald edasi eelmises punktis nimetatud tasu nende Viimsi laste eest, kes on võetud lasteaeda lepingu kehtivuse ajal. Tasu suuruse muutmist on alates 01.01.2022 õigus nõuda üks kord aastas Eesti Statistikaameti poolt avalikustatud tarbijahinna indeksi ulatuses, kuid mitte rohkem kui kaks koma viis protsenti (2,5%) eelmisel perioodil kehtinud tasust. MTÜ Laste Aeg omakorda tagab lepingu lõppemise järgselt teenuse osutamise kvaliteedi ja lastevanemetele esitatud tingimused lepingu kehtivuse ajal lasteaeda võetud Viimsi lastega seoses vähemalt samaväärsena nagu kehtivas lepingus nende laste kooliminekuni või lasteaiast lahkumiseni muul põhjusel.

Volitati vallavanemat (edasivolitamise õigusega) allkirjastama ülaltoodud põhitingimustel lasteaiateenuse osutamise lepingu lõpetamise kokkulepet ja seejärel vajadusel lepingu lõppemise järgselt kehtima hakkavat lepingut, milles on täpsemad tingimused teenuse osutamise kvaliteedi ja lastevanemetele esitatud tingimuste kohta praeguse lepingu kehtivuse ajal lasteaeda võetud Viimsi laste osas.

Viimsi Vallavolikogu 19.05.2020 otsusega nr 30 antakse Viimsi vallas Prangli saarel asuv Prangli kaupluse kinnistu (kinnistusraamatu registriosa nr 10340702, katastritunnus 89001:002:0068, pindala 2470 m², sihtotstarve 100% ärimaa – edaspidi Kinnistu) tasuta kasutusse eelläbirääkimistega pakkumise korras, vastavalt järgmistele lähtetingimustele:

1.1. Kinnistu kasutamise eesmärk on kaupluse pidamine Kinnistul asuvas kaupluse hoones;
1.2. Kinnistu antakse kasutusse kümneks aastaks;
1.3. Kasutajal on õigus kasutada Kinnistut ka muude teenuste osutamiseks.

Volitati eelläbirääkimistega pakkumise korraldamine vallavalitsusele. Vallavalitsusel on õigus pakkumismenetluse läbiviimisel täpsustada pakkumise esitamise tingimusi, arvestades käesolevas otsuses nimetatud lähtetingimusi.

Viimsi Vallavolikogu 19.05.2020 otsusega nr 31 tunnistati osaliselt kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 8. oktoobri 2002 otsusega nr 204 „Detailplaneeringu kehtestamine: Leppneeme Sadam“ kehtestatud detailplaneering Leppneeme Sadama tee 14 kinnistu osas. (Vt lisa detailplaneeringutest.)

Viimsi Vallavolikogu 19.05.2020 otsusega nr 32 kehtestati Viimsi vallas Leppneeme külas kinnistu Lehe ja lähiala detailplaneering (Viimsi Haldus OÜ, töö nr 01-19). (Vt lisa detailplaneeringutest.)

Viimsi Vallavolikogu 19.05.2020 otsusega nr 33 võeti vastu ja esitatakse avalikule väljapanekule Viimsi vallas Viimsi alevikus kinnistu Liilia põik 4 detailplaneering (Optimal Projekt OÜ projekt nr 330), millega tehakse ettepanek Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe muutmiseks väikeelamute maast (EV) korruselamute maaks (EK) ning ehitusõiguse määramiseks ühe kahekorruselise ja 8,5 m kõrguse korterelamu ehitamiseks, ehitisealuse pindalaga 270 m². Avaliku väljapaneku aega veel täpsustatakse.

Viimsi Vallavolikogu 19.05.2020 otsusega nr 34 pikendati Viimsi Vallavolikogu 12.12.2017 otsusega nr 99 „Püünsi küla, kinnistu Väike-Platsi detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“ algatatud detailplaneeringu vastuvõtmiseks esitamise tähtaega kuni 12.12.2021 ja detailplaneeringu menetluse lõpuleviimise tähtaega kuni 12.12.2022.

Viimsi Vallavolikogu 19.05.2020 otsusega nr 35 kehtestati Viimsi vallas Naissaarel Väikeheinamaa külas/Lillänginis kinnistu Liiva detailplaneering (Arhitektuuribüroo Lokomotiiv OÜ, töö nr 1117). (Vt lisa detailplaneeringutest.)

Viimsi Vallavolikogu 19.05.2020 vastu võetud määrused

Nr 18 Viimsi Vallavolikogu 13.05.2008 määruse nr 10 „Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad ja Püünsi Kooli lasteaia lapsevanema poolt tasutava lasteaiatasu määrad ja tasumise kord“ muutmine seoses eriolukorraga

Nr 19 Tunnustamise kord Viimsi vallas

Nr 20 Keskkonnaseadustiku üldosa seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine

NB! Volikogu 19.05.2020 otsuste terviktekstidega on võimalik tutvuda Viimsi valla veebilehel ning määrustega Riigi Teataja võrguväljaande veebilehel.