Viimsi Vallavolikogu 18.02.2020 vastu võetud otsused

Nr 8 Vallavolikogu ja vallavalitsuse esindajate tagasikutsumine ja uute esindajate nimetamine Eesti Linnade ja Valdade Liidus

Nr 9 Vallavolikogu ja vallavalitsuse esindajate ning nende asendajate nimetamine Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogus

Nr 10 Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks

Nr 11 Volituste andmine üürilepingu tingimuste osas läbirääkimiste pidamiseks

Nr 12 Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks teehoiu korraldamise ja ühistransporditeenuse tagamise hangete korraldamisel

Nr 13 Viimsi Vallavalitsuse 22. juuni 2010 korraldusega nr 510 „Detailplaneeringu kehtestamine: Tammneeme küla, kinnistu Ehala tee 3“ kehtestatud detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Nr 14 Viimsi Vallavolikogu 10. juuni 2008 otsusega nr 50 „Detailplaneeringu kehtestamine ning kinnistute omandamiseks sõlmitud notariaalse lepingu heakskiitmine: Tammneeme küla maaüksused Silla, Silla I, Silla II ja Silla III“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Tammneeme tee 14 kinnistu osas

Nr 15 Lubja küla, kinnistute Anijärve tee 6 ja Anijärve tee 8 detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Viimsi Vallavolikogu 18.02.2020 otsusega nr 8 nimetati Eesti Linnade ja Valdade Liidu volikogu liikmeks Illar Lemetti ja tema asendajaks Annika Vaikla.

Viimsi Vallavolikogu 18.02.2020 otsusega nr 9 nimetati Viimsi Vallavalitsuse esindajaks Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogus Illar Lemetti ja tema asendajaks Annika Vaikla.

Viimsi Vallavolikogu 18.02.2020 otsusega nr 10 anti luba Viimsi Vallavalitsusel läbi viia avatud hankemenetlusena riigihange „Eralastehoiu- ja eralasteaia teenuse ostmiseks Viimsi valla territooriumil“ ja sõlmida hanke raamlepingud 48 kalendrikuuks, võimalusega viia läbi eraldi hanked nii eralasteaia kui eralastehoiu teenuse hankimiseks.

Viimsi Vallavolikogu 18.02.2020 otsusega nr 11 anti Viimsi Vallavalitsusele volitus pidada läbirääkimisi Lilletee LA OÜ-ga (registrikood 11324792) Viimsi vallas, Haabneeme alevikus, Vardi tee 32 asuva Laanelinnu lasteaia hoone üürilepingu sõlmimiseks kuni 5-aastaseks perioodiks.

Viimsi Vallavolikogu 18.02.2020 otsusega nr 12 anti luba Viimsi Vallavalitsusel võtta varalisi kohustusi seoses järgnevate kommunaalvaldkonna teehoiu ja transpordikorralduse riigihangete korraldamisega:

  1. Viimsi valla teehoole 2020–2027;
    1.2. Viimsi valla siseliinide veoteenus 2022–2029.

Viimsi Vallavolikogu 18.02.2020 otsusega nr 13 tunnistati kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse 22. juuni 2010 korraldusega nr 510 „Detailplaneeringu kehtestamine: Tammneeme küla, kinnistu Ehala tee 3“ kehtestatud detailplaneering. (Vt lisa detailplaneeringutest.)