Viimsi valla kaasav eelarve hõlmab kahe aasta peale 100 000 eurot

Eesmärk

Viimsi valla kaasava eelarve eesmärk on anda kõigile huvilistele võimalus teha 50 000 euro ulatuses ettepanekuid valla elu edendamiseks ja võimaldada viimsilastel osaleda hääletusel parimate ideede väljaselgitamiseks.

Kuna kaasavat eelarvet ei ole Viimsi vallas varasemalt rakendatud, toimub nii 2020. kui ka 2021. aasta ideede kogumine ja valik samaaegselt. Seetõttu on 2021. aastal kaasava eelarve projektide elluviimiseks kokku 100 000 eurot.

Ideede kogumine

Kaasava eelarve ideid saab esitada 15.–31. oktoobrini. Ideid võib esitada igaüks, selleks ei pea olema Viimsi valla elanik.

Ideede esitamisel tuleb lähtuda järgmistest põhimõtetest:

 • Idee võib olla Viimsi vallaga seotud investeeringute tegemine, projektide elluviimine või ürituste korraldamine.
 • Kaasava eelarve tulemusel elluviidav idee peab pakkuma avalikku hüve, olema vallaruumis avalikus kasutuses ja/või avalikkusele suunatud.
 • Idee elluviimise maksumus ei tohi ületada 50 000 eurot.
 • Idee teostamisel ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.
 • Idee peab olema realiseeritav 2021. aasta 31. detsembriks.

Idee peab sisaldama:

 1. esitaja nime ja kontaktandmeid;
 2. nimetust (lühike fraas, mis iseloomustab idee sisu);
 3. idee kirjeldust, eesmärki, olulisust valla jaoks ja investeeringu puhul planeeritavat asukohta;
 4. idee elluviimise kirjeldust;
 5. sihtrühma;
 6. hinnangulist maksumust;
 7. võimalusel ideed iseloomustavat materjali (eskiis, joonis, foto, kirjeldus sellest, mida oleks idee hindajail oluline teada).

Ideid saab esitada Viimsi vallavalitsuse kodulehel asuva veebivormi kaudu, saata vabas vormis e-kirjaga aadressile kaasaveelarve@viimsivv.ee või tuua/saata paberil vormistatuna ja allkirjastatuna aadressile Viimsi Vallavalitsus, Nelgi tee 1, 74001, Viimsi alevik, Viimsi vald. Posti teel saadetud ideed peavad kandma hiljemalt 31. oktoobri 2020 postitemplit.

Ideede esmane analüüs

Ideede esmane analüüs toimub 1.–15. novembril.

Kaasava eelarve raames esitatud ideede vastavust eespool kirjeldatud põhimõtetele analüüsib vallavalitsuse moodustatud komisjon, kuhu kuuluvad vallavalitsuse vastava valdkonna spetsialistid ja vajadusel sõltumatud eksperdid. Lisaks hindab komisjon idee kirjelduses toodud kulutuste põhjendatust ja eelarve läbipaistvust.

Kaasava eelarve põhimõtetele ja nõuetele mittevastavad, eelarve rahalist mahtu ületavad, ühe eelarveaasta jooksul mitte elluviidavad või heade kommete ning kehtivate õigusaktidega vastuolus olevad ideed kõrvaldatakse ja need ei jõua rahvahääletusele.

Idee esitaja nõusolekul on komisjonil õigus sarnased ideed liita.

Hindamise läbinud ja nõuetele vastavad ideed avaldatakse valla kodulehel, Facebooki lehel ja ajalehes Viimsi Teataja.

25. novembrist 2020 on kõigi esmase analüüsi läbinud ideede kirjeldused avalikuks tutvumiseks välja pandud Viimsi raamatukogus.

Hääletus

Viimsi valla kaasava eelarve rahvahääletus toimub 1.–13. detsembrini 2020.

Hääletada saab elektrooniliselt Viimsi valla kodulehe kaudu infosüsteemis VOLIS, kus tuleb end identifitseerida ID-kaardi või mobiil-IDga.

Hääletusel võivad osaleda vähemalt 16-aastased isikud, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Viimsi vald.

Igal inimesel on hääletamisel üks hääl ehk ta saab hääletada ühe idee poolt.

Hääletuse tulemusena reastatakse ideed vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ideest. Häälte võrdsel jagunemisel otsustatakse reastumise järjekord liisu heitmisega.

Hääletustulemused kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega.

Ideede elluviimine

2021. aastal viiakse kaasava eelarve vahenditest ellu kaks rahvahääletusel enim toetust saanud ideed, kumbki maksumusega kuni 50 000 eurot.

Rahvahääletusel enim toetust leidnud ideed viiakse ellu Viimsi valla kaasava eelarve vahenditest.

Kaasava eelarve investeeringuobjekti elluviimise korraldab vallavalitsus.

Kaasava eelarve sündmuse elluviimise korraldab idee esitaja, kellega vallavalitsus sõlmib vastavasisulise lepingu.

Juhul, kui idee elluviimiseks korraldatud hanke tulemusena ilmneb, et selle maksumus ületab 50 0000 eurot, viiakse ellu paremuselt järgmine idee.

Kui elluviidava idee maksumus on väiksem kui 50 000 eurot, viiakse ellu rahvahääletusel paremuselt järgmise tulemuse saanud idee, mille eelarve mahub ülejäänud summa sisse.

Lisainfo

Viimsi valla kaasava eelarve menetlemise kord – Viimsi Vallavolikogu 22. septembri 2020 määrus nr XX “Viimsi valla kaasava eelarve menetlemise kord”

Lisainformatsioon: Liina Mugu, Viimsi vallavolikogu kantselei juhataja, tel 6028 8020, e-post liina.mugu@viimsivv.ee