Projekteerimistingimused Viimsi vallas

Projekteerimistingimuste andmine avatud menetluses Viimsi vallas Püünsi külas Karikakra tee 4 kinnistule detailplaneeringu täpsustamiseks.

Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonnale on esitatud projekteerimistingimuste taotluse Karikakra tee 4 kinnistule Püünsi külas hoone püstitamiseks detailplaneeringu olemasolul. Kinnistu asub alal, mille ehitusõigus on määratud Viimsi Vallavolikogu 09.01.2001 otsusega nr 12 kehtestatud Karikakra tee 4 maaüksuse detailplaneeringuga. Taotleja soovib kavandatava hoone kõrgust suurendada 10% võrra. Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lg 4 punktile 3 võib pädev asutus täpsustada projekteerimistingimustega hoonestusala tingimusi. Antud juhul ei ole projekteerimistingimuste väljastamine vastuolus õigusaktide, isikute õiguste või avaliku huviga. Detailplaneeringuga lubatud teisi parameetreid ei suurendata, samuti on tagatud tuleohutuskujad naaberkinnistutel asuvate hoonetega. Kohalik omavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena ehitusseadustiku § 28 ja 31 lg 1 alusel. Ehitus- ja kommunaalosakonna ettepanek on lahendada taotlus avalikku istungit korraldamata.

  1. Avalikustada projekteerimistingimuste eelnõu ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi Vallavalitsuse veebilehel. Eelnõu ja eskiis on tutvumiseks kättesaadav ka Viimsi Vallavalitsuse administratiivhoones Nelgi tee 1, Viimsi alevik.
  2. Huvitatud isikutel on võimalus projekteerimistingimuste eelnõu kohta väljendada oma arvamust 10 kalendripäeva jooksul, alates avalikustamisest.
  3. Kui arvamuse andja ei ole kümne päeva jooksul projekteerimistingimuste eelnõu avalikustamisest arvates arvamust avaldanud ega ole taotlenud tähtaja pikendamist, eeldatakse, et arvamuse andja ei soovi projekteerimistingimuste eelnõu kohta arvamust avaldada.

Ehitus- ja kommunaalosakond