Viimsi vallavolikogu 10. koosseisu revisjonikomisjon on alustanud tööplaani tegemist ja soovib kaasata Viimsi elanikke komisjoni tööplaani ettepanekute tegemiseks. Tööplaan saab aluseks revisjonikomisjoni tegevusele, seega tasub sellesse suhtuda täie tõsidusega.

Revisjonikomisjon on kontrollorgan, kelle põhiülesanne on vallavalitsuse ja vallavalitsuse hallatavate asutuste tegevuse kontrollimine, avastatud puuduste analüüsimine ja nende kõrvaldamiseks ettepanekute tegemine.

Revisjonikomisjon teostab kontrolli Viimsi valla põhimääruses, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses sätestatud korras ja oma tööplaani alusel või volikogu ülesandel.

Ettepanekute esitamise tähtaeg on 3. jaanuar 2022. Palume need saata Viimsi vallavolikogu kantselei e-postile: volikogu@viimsivv.ee.

Kristel Menning

Revisjonikomisjoni esimees