Detailplaneeringud Viimsi vallas

Algatatud detailplaneering

  • Viimsi Vallavalitsus võttis 13.05.2020 vastu korralduse nr 281 „Pärnamäe küla, Linnase tee 28 kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“.

Planeeringuala hõlmab Linnase tee 28 kinnistu (katastritunnus 89001:010:2307, maakasutuse sihtotstarve elamumaa, pindala 10 967 m²). Planeeritav ala piirneb põhjas Vehema teega, idas Kesk-Kaare teega, lõunas elamukruntide ja Linnase teega ning läänes elamukruntidega. Kinnistu on hoonestatud – sellel paikneb halvas seisukorras olev väikeelamu. Maja lähedal kasvab puid ja põõsaid, kuid valdavalt on kinnistu lage. Kinnistutel Linnase tee 28, Kesk-Kaare tee 69 või tänapäeva Kesk-Kaare tee all võib Mauri Kiudsoo 2006. aasta uuringute põhjal koostatud eksperdihinnangu „Arheoloogilised eeluuringud Harjumaal, Viimsi vallas“ järgi asuda 1960. aastate lõpus lõhutud kivikalme „Rootsi kuninga haua“ põhi. Kalme põhja täpne asukoht ei ole selge.

Planeeringualal kehtib „Pärnamäe küla, Soosepa tee, Vehema tee, Pärnamäe tee ja Lageda tee vahelise ala detailplaneering” (kehtestatud Viimsi Vallavolikogu 10.02.2004 otsusega nr 24), millega planeeriti elamukruntideks ca 18 ha maa-ala, sealhulgas moodustati elamumaa sihtotstarbega Linnase tee 28 krunt. Uue detailplaneeringu (edaspidi DP) koostamise eesmärk on Linnase tee 28 kinnistu kruntideks jagamine ja ehitusõiguse määramine elamute püstitamiseks. Algatatud DP on kooskõlas Viimsi valla mandriosa üldplaneeringuga.

Vajalik uuring on topo-geodeetiline uuring. Lisaks tuleb lähtuvalt Muinsuskaitseameti seisukohast DP koostamise faasis viia läbi hoonestuse-eelne arheoloogiline eeluuring, mille tulemuste põhjal on võimalik paremini hinnata, kas kivikalme kultuurkiht ulatub hoonestuse jaoks plaanitud alale ja kas või kui mahukaid arheoloogilisi uuringuid on edasisel ehitusel vaja läbi viia.

Kehtestatud detailplaneeringud

  • Viimsi Vallavolikogu võttis 19.05.2020 vastu otsuse nr 32 „Viimsi vallas Leppneeme külas kinnistu Lehe ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine“.

Planeeringuala suurus on 5773 m² ning see asub Leppneeme külas Reinu tee ja Lännekalda tee nurgas, hõlmates kinnistu Lehe (89001:003:0491, maakasutuse sihtotstarve elamumaa, pindala 3085 m²) ja kinnistu Lehe lähialana käsitletava kinnistu Lännekalda tee / Reinu tee lõik 3 (89001:003:1904, transpordimaa, pindala 2688 m²). Planeeringuala piirneb põhjast Reinu teega, läänest Lännekalda teega, idast Reinu tee 114 kinnistuga ja lõunast reformimata riigimaaga. Kinnistu Lehe on hoonestamata ja rohke kõrghaljastusega.

DP-ga (Viimsi Haldus OÜ, töö nr 01-19) moodustatakse üks üksikelamumaa sihtotstarbega krunt suurusega 3030 m² ning kolm tee- ja tänavamaa sihtotstarbega krunti. Üksikelamumaa sihtotstarbega krundile antakse ehitusõigus ühe kuni 8,5 m kõrguse üksikelamu ja ühe kuni 5 m kõrguse abihoone püstitamiseks ehitisealuse pinnaga kokku 500 m².

DP on Viimsi valla mandriosa üldplaneeringut muutev, sest moodustatava üksikelamumaa krundi suurus 3030 m² ei vasta üldplaneeringu teemaplaneeringule „Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted“, mille kohaselt on üksikelamukrundi vähim lubatud suurus planeeritavas piirkonnas 3300 m². Kuivõrd kinnistuga piirnev valla omandis olev Lännekalda tee / Reinu tee on väga kitsas ning seda on ohutu liikluse tagamiseks ja teehoolde teostamiseks vaja laiendada, siis määratakse DP-ga osa kinnistu Lehe koosseisust teemaaks, mis antakse tasuta valla omandisse. Samuti nähakse ette planeeritaval kinnistul paikneva avalikes huvides vajaliku, igapäevaselt kasutatava ja sadeveesüsteemi osaks oleva Reinu tee äärse eesvoolukraavi avaliku kasutuse servituut. Sellest tulenevalt on liigilt üldisema planeeringu DP-ga muutmine põhjendatud ja kooskõlas ülekaaluka avaliku huviga.

  • Viimsi Vallavolikogu võttis 19.05.2020 vastu otsuse nr 35 „Viimsi vallas Naissaarel Väikeheinamaa/Lillängin külas kinnistu Liiva detailplaneeringu kehtestamine“.

Planeeringuala hõlmab Naissaare edelarannikul Väikeheinamaa külas asuva kinnistu Liiva (katastritunnus 89001:001:0041, maakasutuse sihtotstarve maatulundusmaa, pindala 10 411 m²). Planeeringualaga vahetult külgnevad: põhjas Liivaranna kinnistu (maatulundusmaa), idas Sumbergi kinnistu (maatulundusmaa), lõunas ja läänes meri. Liiva kinnistu paikneb endisel küla alal, kus hoonestus paiknes piki rannikut. Liiva kinnistul hoonestust säilinud ei ole.

DP-ga (Arhitektuuribüroo Lokomotiiv OÜ, töö nr 1117) muudetakse maatulundusmaa sihtotstarbega Liiva kinnistu sihtotstarve elamumaaks ning määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu, ühe abihoone ja ühe paadikuuri ehitamiseks. Põhihoonestusala kaugus rannaastangu servast on 50 m, kinnistu kagunurka veekaitsevööndi piirile (20 m) on planeeritud hoonestusala paadikuurile.

DP on Naissaare üldplaneeringut muutev. DP vastab Naissaare üldplaneeringu kohasele maakasutuse juhtotstarbele, mis planeeritavas piirkonnas on elamute- ja suvemajade maa. Vastavalt Naissaare looduspargi kaitse-eeskirjale on Väikeheinamaa külas ranna ehituskeeluvööndi laiuseks 50 m põhikaardile kantud rannaastangu servast. Kuivõrd planeerimise käigus tekkis vajadus teha ettepanek ranna ehituskeeluvööndi vähendamiseks – paadikuuri hoonestusala kaugus on 20 m rannajoonest, liigitus DP Naissaare üldplaneeringut muutvaks.

  • Viimsi Vallavalitsus võttis 20.05.2020 vastu korralduse nr 292 „Rohuneeme küla, kinnistu Rohuneeme tee 144 detailplaneeringu kehtestamine“.

Planeeringuala hõlmab kinnistu Rohuneeme tee 144 (katastritunnus 89001:003:0718, maakasutuse sihtotstarve elamumaa, pindala 2002 m²), mis on kirde-edela suunaliselt pikaksvenitatud kujuga ca 83 m pikkune elamukrunt, mille lõunaosas kasvab kõrghaljastus, krundi keskel ja põhjaosas asuvad amortiseerunud elamu ja abihoone. Planeeringuala piirneb läänes Viimsi – Rohuneeme teega (riigimaantee 11251), idas hoonestamata elamumaa kinnistutega Madruse tee 2 ja Rootsi tee 1 ning lõunas kinnistuga Rohuneeme tee 142, mis on hoonestatud üksikelamuga.

DP-ga (Maarja Style OÜ, töö nr DP 01/15) säilitatakse krundi kuju ja suurus ning määratakse ehitusõigus ühe kaksikelamu ja kahe abihoone ehitamiseks. Hoonestusala kaugus naaberkruntide piirist on 7,5 m ja teepoolsest piirist 5 m. Krundi suurim lubatud ehitisealune pind on 500 m², millest abihoonete ehitisealune pind on kuni 100 m². Kaksikelamu suurim lubatud kõrgus ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusmärgist on 8,5 m (kaks korrust), abihoonetel 5 m (üks korrus), kaksikelamule on lubatud ehitada üks maa-alune korrus. Arvestades krundi piklikku kuju, on kaksikelamule määratud ka suurim lubatud pikkus, mis on 30 m.

DP on kooskõlas Viimsi valla mandriosa üldplaneeringuga.

Kehtetuks tunnistatud detailplaneering

  • Leppneeme küla, Leppneeme Sadam DP osaliselt kehtetuks tunnistamine Leppneeme Sadama tee 14 kinnistu osas

Viimsi Vallavolikogu võttis 19.05.2020 vastu otsuse nr 31 „Viimsi Vallavolikogu 8. oktoobri 2002 otsusega nr 204 „Detailplaneeringu kehtestamine: Leppneeme Sadam” kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Leppneeme Sadama tee 14 kinnistu osas”.

Leppneeme küla, Leppneeme Sadama tee 14 kinnistu kaasomanik esitas 28.01.2020 Viimsi Vallavalitsusele taotluse DP osaliselt kehtetuks tunnistamiseks kinnistu Leppneeme Sadama tee 14 osas, põhjendades seda sooviga loobuda DP kehtestatud kujul elluviimisest. DP osaliselt kehtetuks tunnistamine võimaldab kinnistule väljastada projekteerimistingimused, mis annavad õigusliku aluse projekteerida hoone, millesse kavandatavad tegevused on mõeldud sadama teenindamiseks. DP osaliselt kehtetuks tunnistamine Leppneeme Sadama tee 14 kinnistu osas ei mõjuta ega takista DP lahenduse elluviimist kehtima jäävas osas.

Viimsi Vallavolikogu leiab, et Leppneeme küla, Leppneeme Sadama DP osaliselt kehtetuks tunnistamine Leppneeme Sadama tee 14 osas ei too kaasa planeeringuala puudutatud isikutele negatiivseid mõjutusi ega nende olukorra halvenemist. DP osaliselt kehtetuks tunnistamine Leppneeme Sadama tee 14 osas ei riiva kolmandate isikute õigusi ega huvisid.

Lisainfo DP-de kohta on leitav Viimsi valla kodulehelt:
https://www.viimsivald.ee/teenused/planeeringud/detailplaneeringud.