Avalikud arutelud ja detailplaneeringud Viimsi vallas

Avalikud arutelud

  • 06.01.2020 algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja (Nelgi tee 1) I korruse koosolekuruumis Pringi küla, Rohuneeme tee 59d ja Rohuneeme tee 61a detailplaneeringu (edaspidi DP) (vastu võetud Viimsi Vallavolikogu 18.12.2018 otsusega nr 88) avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu.
  • 08.01.2020 algusega kell 15.00 toimub Viimsi vallamaja (Nelgi tee 1) I korruse koosolekuruumis Metsakasti küla, Pikapõllu ja Jaanilille kinnistute DP (algatatud Viimsi Vallavalitsuse 13.08.2019 korraldusega nr 478) eskiislahenduse avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu.
  • 13.01.2020 algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja (Nelgi tee 1) I korruse koosolekuruumis Lubja küla, kinnistute Kallaku ja Serva DP (vastu võetud Viimsi Vallavolikogu 18.06.2019 otsusega nr 51) avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu.
  • 29.01.2020 algusega kell 15.00 toimub Viimsi vallamaja (Nelgi tee 1) I korruse koosolekuruumis Pringi küla, Makrilli tee 4 DP (algatatud Viimsi Vallavalitsuse 28.05.2019 korraldusega nr 316) eskiislahenduse avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu.

Avalikud väljapanekud

03.01–20.01.2020 esmaspäevast neljapäevani kell 8.30–12.00 ja 14.00–17.00 ning reedel kell 8.30–12.00 on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul järgmine DP:

  • Leppneeme küla, Leppneeme tee 75 // Kuusiku kinnistu DP (vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 04.12.2019 korraldusega nr 748).
    Planeeringualasse kuulub Leppneeme tee 75 // Kuusiku kinnistu (katastritunnus 89001:003:0689, suurus 13 596 m², maakasutuse sihtotstarve 100% elamumaa). See on hoonestatud. Planeeringuala piirneb idas Leppneeme teega (riigimaantee), põhjas Leppneeme tee 77 // Laane kinnistuga (elamumaa), loodes Mäelaane kinnistuga (maatulundusmaa), läänes Hundiuru tee 9 kinnistuga (elamumaa) ja edelas Hundiuru teega (Viimsi vallale kuuluv tee).

DP-ga moodustatakse kaks elamumaa sihtotstarbega krunti (suurusega 10 218m² ja 3378m²), kummalegi krundile antakse ehitusõigus üksikelamu ja abihoonete püstitamiseks.

DP vastab Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohasele maakasutuse juhtotstarbele, mis on Leppneeme tee 75 // Kuusiku kinnistul väikeelamute maa. Mandriosa üldplaneeringu kohaselt on see hajaasustuse piirkond, mis sätestab uute elamukruntide suuruse minimaalselt 3300m². DP eesmärk ei sisalda vastuolu üldplaneeringu teemaplaneeringuga „Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik“, mille kohaselt jääb kinnistu rohevõrgustiku puhveralasse.

03.01–03.02.2020 esmaspäevast neljapäevani kell 8.30–12.00 ja 14.00–17.00 ning reedel kell 8.30–12.00 on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul järgmised DP-d:

  • Naissaar, Väikeheinamaa küla / Lillängin, kinnistu Liiva DP (vastu võetud Viimsi Vallavolikogu 18.06.2019 otsusega nr 47).

Planeeringuala hõlmab Naissaare edelarannikul Väikeheinamaa külas asuva kinnistu Liiva (katastritunnus 89001:001:0041, suurus 10 411 m², sihtotstarve 100% maatulundusmaa). Planeeringualaga vahetult külgnevad: põhjas Liivaranna kinnistu (maatulundusmaa), idas Sumbergi kinnistu (maatulundusmaa), lõunas ja läänes meri.

DP-ga muudetakse Liiva kinnistu sihtotstarve elamumaaks ja määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu, ühe abihoone ja ühe paadikuuri ehitamiseks.

DP vastab Naissaare üldplaneeringu kohasele maakasutuse juhtotstarbele, mis planeeritavas piirkonnas on elamute- ja suvemajade maa. Vastavalt Naissaare looduspargi kaitse-eeskirjale on Väikeheinamaa külas ranna ehituskeeluvööndi laiuseks 50 m põhikaardile kantud rannaastangu servast. Kuivõrd planeerimise käigus tekkis vajadus teha ettepanek ranna ehituskeeluvööndi vähendamiseks (paadikuuri hoonestusala kaugus 20 m rannajoonest), liigitus DP üldplaneeringut muutvaks.

  • Naissaar, Väikeheinamaa küla / Lillängin, kinnistu Ranna-Heinamaa DP (vastu võetud Viimsi Vallavolikogu 21.05.2019 otsusega nr 35).

Planeeringuala hõlmab Naissaare edelarannikul Väikeheinamaa külas asuva kinnistu Ranna-Heinamaa (endine nimi Väike-Heinamaa, katastritunnus 89001:001:0160, suurus 11 650 m², sihtotstarve maatulundusmaa). Kinnistul asub ajalooline ehituskoht, algsetest hoonetest on säilinud ainult kelder. Hiljem on endisaegsetele vundamentidele rajatud suvila ja kaks abihoonet ning kinnistut läbivale kraavile on ehitatud puitsild. Kinnistut läbib Männiku tee.

DP-ga tehakse ettepanek kinnistu jagamiseks kolmeks krundiks, millest 6043 m² on metsamaa krunt, 336 m² tee- ja tänavamaa krunt ning 5271 m² on elamukrunt. Elamukrundile on määratud ehitusõigus ühe hooajalise elamu (suvila) ja nelja abihoone (sh paadikuur) ehitamiseks, metsamaa krundile on lubatud ehitada kuni 50 m² ehitisealuse pinnaga abihoone, mis on kavandatud metsahooldustöödeks vajaliku tehnika ja tööriistade hoidmiseks, tee- ja tänavamaa krunt võõrandatakse tasuta vallale.

DP-ga tehakse ettepanek vähendada ehituskeeluvööndit paadikuuri osas kuni 5,4 meetrini põhikaardile kantud rannaastangu servast (18,9 m kaugusele merepoolsest katastriüksuse piirist). Kui DP sisaldab ranna ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanekut, koostatakse planeering üldplaneeringut muutvana. Muus osas on DP kehtiva Naissaare üldplaneeringuga ja üldplaneeringut täpsustava Naissaare looduspargi kaitse-eeskirjaga kooskõlas.

Avalikule väljapanekule esitatavate DP-dega on võimalik tutvuda ka Viimsi valla veebilehel.

Kehtestatud detailplaneeringud

  • Laiaküla, Muuga põik 4a kinnistu DP (kehtestatud Viimsi Vallavalitsuse 04.12.2019 korraldusega nr 749).

Planeeringuala hõlmab kinnistu Muuga põik 4a (katastritunnus 89001:001:0204, suurus 11 130 m², sihtotstarve 100% elamumaa), mis asub Viimsi valla lõunaosas Laiakülas. Kinnistu on hoonestatud ühe üksikelamu ja ühe abihoonega ning kõrghaljastatud. Planeeringuala piirneb järgmiste kinnistutega: põhjas Muuga põik (transpordimaa), idas Muuga põik 6 (elamumaa), kagus Uus-Kaarle (maatulundusmaa), edelas Käspre (maatulundusmaa), läänes Ees-Kaarle (maatulundusmaa) ja loodes Muuga põik 4 (elamumaa).

DP-ga (Casa Planeeringud OÜ töö nr 12/17) moodustatakse kuus üksikelamukrunti (suurused vahemikus 1501–1843 m²), üks tootmismaa krunt reoveepumpla tarbeks (suurus 90 m²) ja juurdepääsude tagamiseks üks transpordimaakrunt (suurus 1569 m²), mis võõrandatakse tasuta vallale. Üksikelamukruntidele määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja ühe abihoone ehitamiseks. Hoonete suurim lubatud korruselisus üksikelamul on kuni kaks maapealset korrust (kuni 8,5 m), abihoonel üks korrus (kuni 5,0 m). DP-ga lahendatakse muuhulgas planeeringualale juurdepääsud, liikluskorraldus, kruntide tehnovõrkudega varustamise põhimõtted ja haljastus.

DP vastab üldplaneeringu kohasele maakasutuse juhtotstarbele, mis planeeritavas asukohas on väikeelamute maa, samuti vastab DP üldplaneeringu teemaplaneeringule „Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted“, mille kohaselt on planeeritava piirkonna üksikelamukrundi vähim lubatud suurus 1500 m². DP eesmärk ei sisalda vastuolu üldplaneeringu teemaplaneeringuga „Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik“, kuivõrd ei asu rohevõrgustiku aladel. Planeeritav ala asub tiheasustuses, kus ehitamise aluseks on üldplaneeringu kohaselt kehtiv DP.

Kehtestatud DP on nähtav ka Viimsi valla veebilehe.