Algatatud detailplaneeringud Viimsi vallas

DETAILPLANEERINGUD
Algatatud detailplaneering

 • Viimsi Vallavolikogu võttis 16.06.2020 vastu otsuse nr 40 „Leppneeme külas, kinnistute Rannaliiva tee 4 ja Rannaliiva tee 6 detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“.
  Planeeritava ala suurus on 3170 m² ja see paikneb Leppneeme küla rannikualal väljakujunenud hoonestusega elamupiirkonnas, hõlmates maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistud Rannaliiva tee 4 (89001:003:0841, pindala 1630 m²) ja Rannaliiva tee 6 (89001:003:0914, pindala 1540 m²). Planeeringuala on hoonestamata ja osaliselt kaetud kõrghaljastusega. Naaberkinnistud on valdavalt hoonestatud 1–2-korruseliste üksikelamutega. Juurdepääs kinnistutele toimub Rannaliiva teelt.
  Detailplaneeringu (edaspidi DP) koostamise eesmärk on muuta Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtotstarve looduslikust rohumaast väikeelamute maaks, seejuures muuta kinnistute maatulundusmaa sihtotstarve elamumaaks ja mõlemale krundile määrata ehitusõigus ühe üksikelamu ja ühe abihoone püstitamiseks. Planeeritav DP on Viimsi valla mandriosa üldplaneeringut muutev.
  Vajalikud uuringud on topo-geodeetiline uuring, maapinna radoonisisalduse uuring ja dendroloogiline hinnang.

Avalikud arutelud

 • 03.09.2020 algusega kell 16.00 toimub Viimsi Raamatukogu (Randvere tee 9, Haabneeme alevik, 74001 Viimsi vald; tel 5688 2673) I korruse rühmaruumis „Kevade“ Randvere küla, kinnistu Mündi tee 16 DP (algatatud Viimsi Vallavalitsuse 20.11.2019 korraldusega nr 721) eskiislahenduse avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu.
 • 09.09.2020 algusega kell 15.00 toimub Viimsi Raamatukogu (Randvere tee 9, Haabneeme alevik, 74001 Viimsi vald; tel 5688 2673) I korruse saalis ehk suures saalis Pringi küla, kinnistute Andrese, Ees-Madise, Tuulekivi, reformimata riigimaa, Uus-Mardi, Uustalumetsa, Ees-Kasti, Kastimetsa, Taga-Kasti, Kastimetsa, Uustalumetsa, Mardi, Suuraiametsa, Ado, Taga-Madise ja Uus-Andrese DP (vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 18.12.2019 korraldusega nr 784) avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu.

Avalik väljapanek

01.09–30.09.2020 on Viimsi Raamatukogus avalikul väljapanekul järgmine DP:

 • Randvere küla, kinnistu Tammneeme objekt ja lähiala DP (algatatud Viimsi Vallavolikogu 26.03.2019 otsusega nr 19) eskiislahendus.
  Planeeringuala suurus on ca 0,7 ha ja see paikneb Randvere külas rannikualal, hõlmates riigikaitsemaa sihtotstarbega kinnistu Tammneeme objekt (89001:003:1834, pindala 5048 m²) ja transpordimaa sihtotstarbega kinnistu Tammekalda tee L1 (89001:001:0565, pindala 1638 m²). Planeeringuala asub kogu ulatuses Läänemere ranna ja kalda piiranguvööndis ning osaliselt ehituskeeluvööndis. Planeeringuala on osaliselt kõrghaljastatud, ehituskeeluvööndis paikneb endine piirivalvetorn. Juurdepääs planeeringualale on olemasolevalt Tammekivi teelt. Planeeringuala piirneb lõuna poolt valdavalt 1–2-korruseliseliste ühepereelamutega, lääne poolt puhkeotstarbelise terviseradadega üldmaaga ning ida ja põhja poolt Läänemerega.

DP (Skepast&Puhkim OÜ, töö nr 2019_0087) on Viimsi valla mandriosa üldplaneeringut muutev. DP-ga tehakse ettepanek üldplaneeringukohase maakasutuse juhtotstarbe muutmiseks puhkeotstarbelisest maast väikeelamumaaks ning kuivõrd kavandatav hoonestus soovitakse püstitada ranna ehituskeeluvööndisse, tehakse DP-ga ettepanek ranna ehituskeeluvööndi vähendamiseks.
DP lahendusega kruntide piire ei muudeta. DP-ga määratakse ehitusõigus vaid Tammneeme objekt krundile ühe põhihoone ja kahe abihoone püstitamiseks ehitisealuse pinnaga 350 m², millest 250 m² on ette nähtud põhihoonele ja 100 m² abihoonetele. Põhihoone suurim lubatud kõrgus on 8,5 m ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusmärgist ja abihoonetel kuni 5 m. Et alale lisada väärtust, on kinnistule ette nähtud ka võimalus veesilma rajamiseks. Tammneeme objekt kinnistul asuv piirivalvetorn on ette nähtud likvideerida.
Lisaks nähakse DP lahendusega ette võimalus Tammekalda tee L1 merepoolsesse otsa külaplatsi arendamiseks. Külaplats seob ja toetab elujõulise külakogukonna teket, annab võimaluse korraldada ühisüritusi, sportida või tulla ja nautida lihtsalt merevaadet. Alale nähakse ette avalikkusele mugav juurdepääs mereni.

NB! Viimsi Raamatukogu (Randvere tee 9, Haabneeme alevik, 74001 Viimsi vald; tel 5688 2673) on septembris avatud esmaspäevast reedeni kell 10–20 ning laupäeval ja pühapäeval kell 10–16. Reedel, 25. septembril on raamatukogu suletud.

Kehtestatud detailplaneeringud

 • Viimsi Vallavolikogu võttis 16.06.2020 vastu otsuse nr 39 „Pärnamäe küla, kinnistu Mäe detailplaneeringu kehtestamine“.
  Planeeringuala hõlmab Pärnamäe külas asuva maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu Mäe (89001:010:0685, pindala 37 752 m²). Kinnistu piirneb loodest Vehema teega, põhjast ja kirdest Pärnamäe teega ning lõunast ja läänest Sooheina tee, Sookaare tee ja Kesk-Kaare tee äärsete elamukruntidega, millest enamus on hoonestatud. Planeeringuala maapind on reljeefilt ebaühtlane, langeb tugevalt lõuna suunas, maapinna kõrguste vahe on keskmiselt 2,5 m. Pärnamäe teelt avanevad unikaalsed kaugvaated Tallinna siluetile. Planeeringuala kontaktvööndisse jäävad ka arheoloogiamälestised „Rootsi kuninga haud“ ning Viimsi I asulakoht (200 eKr – 100 pKr), teisele poole Pärnamäe teed jääb Viimsi II asulakoht.
  DP-ga (Viimsi Haldus OÜ, projekt nr 01-18) muudetakse Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtotstarve maatulundusmaast väikeelamute maaks.

DP-ga moodustatakse 19 krunti, neist 14 on üksikelamukrundid, suurustega vahemikus 1503–2080 m², kaks loodusliku maa krundid ning kolm tee ja tänavamaa krundid. Elamukruntidele on määratud ehitusõigus ühe ühekorruselise üksikelamu (H=5,0 m) ja kahe ühekorruselise abihoone (H=4,5 m) ehitamiseks, maa-aluseid korruseid ei planeerita. Krundi suurim lubatud ehitisealune pind on 20% krundi pindalast, jäädes vahemikku 300–416 m². Kehtestamise kõrvaltingimused: 1) vallal on õigus DP tunnistada kehtetuks, kui ei ole nõuetekohaselt täidetud 13.10.2016 sõlmitud notariaalset lepingut nr 4167; 2) vallal on õigus keelduda DP-kohastele ehitistele ehitus- ja kasutusloa andmisest, kui ei ole nõuetekohaselt täidetud 13.10.2016 sõlmitud notariaalset lepingut nr 4167, milles on muuhulgas kokku lepitud DP elluviimise tegevuskavas.
DP on Viimsi valla mandriosa üldplaneeringut muutev.

 • Viimsi Vallavalitsus võttis 17.06.2020 vastu korralduse nr 361 „Naissaarel, Lõunakülas/Storbyn külas, kinnistu Rooseni detailplaneeringu kehtestamine“.
  Planeeringuala asub Naissaare lõunarannikul Lõunakülas / Storbyn külas ja hõlmab kinnistu Rooseni (89001:001:0390, maatulundusmaa, pindala 13 725 m²). Planeeringuala piirneb põhjast kinnistutega Uus-Glubi (maatulundusmaa), Glubi (maatulundusmaa), Randoli (reformimata riigimaa), Kari (reformimata riigimaa) ja Männiku tee L7 (transpordimaa), idast kinnistuga Kiini (maatulundusmaa), lõunast Tallinna lahega ning läänest kinnistuga Tominga (maatulundusmaa). Planeeringuala on suhteliselt lage üksikute puudega ranna-äärne niiduala, mille reljeef on ebaühtlane, maapind langeb lõuna ja kagu suunas. Kinnistu on hoonestamata, tehnovõrgud puuduvad. Juurdepääs planeeringualale toimub olemasolevalt Männiku teelt.
  DP-ga (OÜ LOOB Projekt, töö nr ADP-53/16) jagatakse planeeringuala kinnistu kolmeks ning moodustatakse kaks üksikelamumaa krunti suurustega 5408 m² ja 8257 m² ning üks 62 m² suurune tee ja tänavamaa krunt. Mõlemale elamukrundile määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja kahe abihoone ehitamiseks ehitisealuse pinnaga 250 m². Põhihoone suurim lubatud kõrgus ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusmärgist on 7 m (kaks korrust), abihoonetel 4 m (üks korrus). Arvestades planeeritavate kruntide rannaäärset asukohta, on DP-ga määratud ka väikeujuvvahendi randumiskohad (ujuvsillad). DP on kooskõlas Naissaare üldplaneeringuga.
  DP kehtestati kõrvaltingimusega – vallal on õigus tunnistada DP kehtetuks, kui ei ole nõuetekohaselt täidetud 08.06.2016 sõlmitud notariaalset lepingut nr 3884, mille kohaselt on Männiku teele seatud tähtajatu ja tasuta isiklik kasutusõigus igale isikule pinnastee kasutamiseks jalgsi ja igat liiki sõidukiga ööpäevaringselt piiramatu arv kordi.

Osaliselt kehtetuks tunnistatud detailplaneering

 • Viimsi Vallavolikogu võttis 16.06.2020 vastu otsuse nr 41 „Viimsi Vallavalitsuse 13.09.2005 korraldusega nr 483 „Detailplaneeringu kehtestamine: Pringi küla, Laanekivi I-IX ja Raudla I-IV maaüksuste detailplaneering“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Laanelille tee 2//Vardi tee 25 krundi piiride ja krundi suuruse osas”.
  Haabneeme alevik, Laanelille tee 2//Vardi tee 25 kinnistu kaasomanikud (edaspidi taotleja või omanik) esitasid 18.11.2019 Viimsi Vallavalitsusele taotluse DP osaliselt kehtetuks tunnistamiseks kinnistu Laanelille tee 2//Vardi tee 25 osas, põhjendades seda sooviga loobuda DP kehtestatud kujul elluviimisest. Laanelille tee 2//Vardi tee 25 kinnistul paikneb kaks eluhoonet (ridaelamut). Taotleja soovib jagada Laanelille tee 2//Vardi tee 25 kaheks eraldi kinnistuks nii, et kumbki ridaelamu paikneb oma kinnistul.
  DP osaliselt kehtetuks tunnistamise järgselt Laanelille tee 2//Vardi tee 25 krundi piiride ja krundi suuruse osas on kinnistu omanikul võimalik asuda teostama maakorraldustoiminguid oma eesmärgi saavutamiseks. Kõige muu osas, välja arvatud krundi piirid ja krundi suurus, jääb kehtiv DP Laanelille tee 2//Vardi tee 25 kinnistul kehtima. DP osaliselt kehtetuks tunnistamine Laanelille tee 2//Vardi tee 25 krundi piiride ja krundi suuruse osas ei mõjuta ega takista DP lahenduse elluviimist kehtima jäävas osas.
  Viimsi Vallavolikogu leiab, et Pringi küla, Laanekivi I-IX ja Raudla I-IV maaüksuste DP osaliselt kehtetuks tunnistamine Laanelille tee 2//Vardi tee 25 krundi piiride ja krundi suuruse osas ei too kaasa planeeringuala puudutatud isikutele negatiivseid mõjutusi ega nende olukorra halvenemist. DP osaliselt kehtetuks tunnistamine ei riiva kolmandate isikute õigusi ega huvisid.

Lisainfo DP-de kohta on leitav Viimsi valla kodulehelt
https://www.viimsivald.ee/teenused/planeeringud/detailplaneeringud.