Uue vallavanema ootuses Viimsi valla järgmise aasta eelarve summas 36,5 miljonit eurot on läbinud teise lugemise ja võetakse vastu 14. jaanuaril toimuval volikogu istungil.

Pärast Viimsi valla 2020. aasta eelarve eelnõu esimest lugemist arutas vallavalitsus tähtaegselt laekunud muudatusettepanekuid 29. novembri istungil ning eelarve- ja arengukomisjon 3. detsembril toimunud koosolekul. Eelarve eelnõu maht suurenes ettepanekute läbi 80 000 euro võrra.

Viimsi valla hariduskriis sai tagasi astunud vallavanema Laine Randjärve isiku läbi viimastel nädalatel hulga tähelepanu ja ootab uuel aastal kindlasti selget lahendust. Hariduse rida on 2020. eelarves 20,9 miljonit eurot, moodustades 57,5 % kogu kulubaasist ja öeldes kõnekalt, millele omavalitsuse fookus keskendub.

Eelarvesse on sisse kavandatud valdkonna allasutuste töötasufondi 5-protsendiline kasv. Eelarvesse on planeeritud ka 390 000 eurot meetmete rakendamiseks lasteaia järjekorraprobleemi leevendamiseks Viimsis.

Uute tegevustena on eelarves ette nähtud vahendid õpetajate enesearendusstipendiumi programmi käivitamiseks ning aasta haridusteo ja haridustöötaja auhinna väljaandmise rahastamiseks.

Kvaliteetsem teehooldus
Teede valdkonnas jätkatakse tolmuvabade katete ehitust ning amortiseerunud teekatete säilitusremonti. „Kavas on läbi viia uus teehoolde hange ja kehtestada teehoiu kvaliteedile täiendavaid nõudeid,“ selgitab valla ehitus- ja kommunaalosakonna juhataja Alar Mik.

Transpordikorralduses valmib valdkondlik arengukava TRAK (Viimsi valla transpordikorralduse ja liikuvuse arengukava 2020-2030). Vald jätkab uue disainiga bussiootekodade paigaldamist ning alustatakse reaalaja infosüsteemi arendusega (kuhu on kavas viia kokku nii linna-, maakonna- kui ka vallaliinide info). Saartega ühenduse pidamiseks on kavas läbi viia riigihange uueks perioodiks Leppneeme – Kelnase liinil.

„Sademevee valdkonnas minnakse edasi LIFE sademevee projekti tegevustega ja kavas on jõuda ka testalade ehituseni, et näitlikustada erinevaid säästlikke sademevee lahendusi,“ tutvustab Mik. „Üks oluline tegevus on ka Rummu tee eesvoolutoru rekonstrueerimine, et tagada piirkonnas sademevee toimekindlus. Samuti alustatakse Metsakasti külas sademeveesüsteemide järkjärgulise renoveerimistegevusega.“

Väga suured investeeringud teeb vald tänavavalgustusse. LED II projektiga investeeritakse 2020. aastal ligi 850 000 eurot olemasoleva taristu renoveerimisse. Lisaks jätkatakse külavanematega koostöös külade siseteede valgustamist.

Töö jätkub ka heakorra ja haljastuse valdkonnas, kus suurenevad erinevad amplipunktide arvud ja istutusalad. „Ka lisanduvad valla avalikku ruumi maamärgina Viimsi väravad, mis koos uute bussipeatustega muudavad valla avaliku ruumi vormid ühtse disainiga tervikuks,“ lisab Mik.

Rohuneeme kalmistul valmib uus kvartal, Haabneeme rand saab uue vaba aja veetmise ala, valmib Haabneeme koerte jalutus-treeningplatsi teine etapp ja jätkatakse erinevaid projektitegevusi (geoinfo põhise keskkonna arendus valla taristu osas) ning senist mitmekülgset tööd vallateenuste pakkumisel.

2020 on keskkonna-aasta
„Sellest tulenevalt pööratakse rohkem tähelepanu keskkonnateemadele. Keskkonna-aastal keskendume jäätmemajanduse korrastamisele. Kõikide algatuste ning tegevuste puhul ka muudes valdkondades arvestatakse keskkonnahoiu teemaga,“ tutvustab keskkonna- ja planeerimisosakonna juhataja Elvis Tõnnison.

Kavas on valla kaitsealade kaitsekorralduskavade uuendamine. Jätkub loodusõppe- ja terviseradade arendamine.

„Oluline on ruumilise elukeskkonna parandamine, selleks teostatakse vallas mürauuring,“ räägib Tõnnison. „Samuti on kavandatud rohevõrgustiku audit. Nimetatud uuringu tulemused võimaldavad valla ruumilist arengut suunata ning tagada jätkusuutliku elukeskkonna arengut.“

Töös on ka üldplaneeringu osaplaneeringu „Haabneeme aleviku ja lähiala üldplaneering“ koostamine. „Olulisel kohal on sadamate planeerimine: koostamisel on Kelnase sadama, Leppneeme sadama ja Püünsi jahisadama detailplaneeringud.“

Teenused kodu lähedal
Viimsi vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna eelarve on 2020. aastal 1 586 466 eurot, mis moodustab vallavalitsuse põhitegevuse kogukuludest ligi viis protsenti ning võrreldes varasema aastaga suureneb sotsiaalvaldkonna eelarve 5,4 protsenti.

„Vallavalitsuse sotsiaalvaldkonna prioriteediks on kodulähedaste teenuste arendamine ja kättesaadavuse parandamine ning vajaduspõhiste toetuste süsteemi kasutamine,“ tutvustab sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja Tõnu Troon. „Teenuste osutamise korraldamisel arvestame lähimuse põhimõtet ehk proovime organiseerida teenuse võimalikult kodu lähedal.“

Üks olulisemaid tegevusi 2020. aastal on MTÜ Viimsi Päevakeskuse laienemine nii ruumis kui ka tegevuste osutamisel. „Aasta alguses viisime läbi eakate vajaduste uuringu, mille tulemused andsid mõista, et Viimsi eakaid tunnevad üksindust ning üksi jäetust,“ selgitab Troon. Päevakeskuse laienemine annab võimaluse rohkem huvilisi kaasata ning läbi varajase märkamise propageerimise ka üksindusega kimbus naabri või sõbra keskusesse kaasa võtta.

Päevakeskustes tegutseb 26 erinevat erialaringi ja huviklubi ning pidevalt osaleb tegevustes umbes 400 aktiivset eakat. Päevakeskuse juurde koondub ka MTÜ Viimsi Pensionäride Ühendus. „Jätkame koostöös selle nimel, et Viimsi eakatel oleks ühiseid huvisid ja eesmärke koondav katuseorganisatsioon,“ ütleb Troon.

Haridusvaldkonna suuremad

investeeringud

Püünsi Kool
Eelarvesse on kavandatud 150 000 eurot kooli spordiväljaku rajamiseks.

Prangli Kool
Eelarvesse on lisatud 20 000 eurot terrassi rajamiseks.

Haabneeme Kool
Eelarvesse on lisatud 180 000 eurot kooli ruumipuuduse kõrvaldamiseks moodulhoonete soetamiseks.  

Randvere Kool
Eelarvesse on lisatud 1 100 000 eurot koolile juurdeehituse ja ujula rajamisega alustamiseks (tegevused jätkuvad 2021. aastal).

Haridus- ja kultuurikeskus Artium
Eelarvesse on lisatud 3 000 000 eurot haridus- ja kultuurikeskuse Artiumi ehitamiseks (tegevused jätkuvad 2021. aastal).