Viimsi vallavalitsus teeb vallavolikogule ettepaneku vaadata üle 2020. aasta eelarve ja viia kulud vastavusse laekuvate tuludega.

“Täna ei ole veel täpselt teada, kui suur saab olema majanduslangus ja milline on selle mõju inimeste sissetulekutele ning seeläbi ka omavalitsuste tulubaasile. Samas on selge, et tulud kindlasti vähenevad ja peame selleks valmis olema,” ütles Viimsi vallavanem Illar Lemetti. “Peame kulud kriitiliselt üle vaatama ja alustame valitsemiskuludest,” kinnitas ta.

“Viimsi vallavalitsuses oleme seadnud eesmärgiks hoida kokku 15% palgafondist,” selgitas Lemetti. “Kärpida tuleb kindlasti ka majandamiskulusid ja kavandatud investeeringute nimekiri tuleb samuti üle vaadata.” Lemetti sõnul on vallavalitsuse ülesanne tagada, et eelarvelisi vahendeid jätkuks valla toimimise seisukohalt kõige olulisemate kulutuste tegemiseks ja seda jätkusuutlikult eelarveaasta lõpuni.

“Viimsi vallavolikogu määrusega on vallavanema ja abivallavanemate palgad seotud kõrgemate riigiteenijate kõrgeima palgamääraga, mida indekseeritakse igal aastal 1. aprillil. Selle tulemusel peaksid palgad tõusma, aga loomulikult loobume palgatõusust ja kindlasti tuleb teisi täiendavaid kärpeid,” ütles vallavanem.

Kavandatavad muudatused ei puuduta haridus- ja kultuuriasutuste personali töötasusid.

Lõplikud otsused nii tehtavate investeeringute kui ka vajalikuks osutuvate eelarvekärbete osas langetab vallavolikogu.