Viimsi vallavalitsus annab teada, et valminud on Haabneeme aleviku ja lähiala üldplaneeringu eskiislahendus.  

Üldplaneering koostatakse Haabneeme aleviku ja selle lähiala kohta 10–15 aasta perspektiivis. Haabneeme alevikku kavandatakse planeeringus valla keskasulana, kuhu koonduvad olulisemad teenused ja kaubandus. Planeering suunab kujundama inimmõõtmelist ja kergliiklejasõbralikku väikelinnalist ruumi, kus on meeldiv viibida ning liigelda. Oluliseks peetakse mitmekesist haljastust. Klint ja olemasolevad haljasalad ühendatakse kergliiklejatele sobivate teede ja radadega rannaalaga, luues vabas õhus puhkamist soosiva nn roheringi. 

Aleviku ja kogu valla keskusena kujundatakse aleviku keskosas nn Sõpruse ala, kus rõhk on jalakäijasõbraliku ruumi loomisel ja avalike ning erateenuste koondamisel. Oluliseks põhimõtteks üldplaneeringus on ka endiste tööstusalade kasutuselevõtmine elamise, teenuste ja äri eesmärgil, mistõttu määratakse sealsele maakasutusele segafunktsioon. Miiduranna sadamat nähakse kaugemas tulevikus puhkeotstarbelise jahisadamana. Üldplaneeringu ala jagatakse arengualadeks ning väljakujunenud hoonestusega aladeks. Arengualadele määratakse arendamise tingimused sh nt maksimaalne hoonestustihedus, millega tuleb arenguala kasutusevõtmisel arvestada. Uushoonestus kavandatakse valdavalt kuni 4-korruselisena.

Pärast eskiislahenduse avalikustamist ja läbiarutamist arendatakse planeeringulahendust edasi ning hinnatakse planeeringulahenduse elluviimisega kaasnevaid mõjusid. Mõjude hindamise käigus analüüsitakse kaasnevat olulist keskkonnamõju ja määratakse vajadusel mõjude leevendus- ja/või võimendusmeetmeid. Täiendatud planeeringulahendus koos keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandega saadetakse ametkondadesse kooskõlastusringile eeldatavasti kevadsuvel. Pärast kooskõlastamist teeb vallavolikogu üldplaneeringu vastuvõtmise otsuse ja suunab üldplaneeringu veelkord avalikule väljapanekule.

Haabneeme aleviku ja lähiala üldplaneering algatati koos keskkonnamõju strateegilise hindamisega Viimsi Vallavolikogu otsusega nr 5 10.01.2006. a. Kuna algatamine toimus enne uue planeerimisseaduse jõustumist 2015. aastal, lähtutakse üldplaneeringu menetlemisel kuni 2015. aastani kehtinud planeerimisseaduse redaktsioonist. 

Haabneeme aleviku ja lähiala üldplaneeringu eskiislahenduse  avalik väljapanek toimub alates 25.01 kuni 23.02.2021. Üldplaneeringu eskiislahenduse materjalid (üldplaneeringu seletuskiri ja joonis) on avaliku väljapaneku jooksul kõigile kättesaadavad elektrooniliselt Viimsi valla veebilehel.

Avalik väljapanek korraldatakse paberkandjal (25.01–23.02.2021) Viimsi raamatukogus, mis on avatud E–R 10–20, L–P 10–16 (Randvere tee 9, Haabneeme, tel 5688 2673).

Paberkandjal materjalidega on võimalik tutvuda raamatukogu tööaja jooksul. Võimalusel palume paberkandjal materjalidega tutvumise soovist ette teatada eeltoodud telefonil, et tagada inimestele väljapaneku asukohas planeeringu materjalidega tutvumise ajaks nõuetekohased tingimused. 

Eskiislahenduse avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada eskiislahenduse kohta arvamust. Arvamused palume edastada kirjalikult kas posti või elektronposti teel eskiislahenduse avaliku väljapaneku jooksul Viimsi    vallavalitsusele aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Harjumaa või info@viimsivv.ee.

Üldplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku järgselt korraldab vallavalitsus vastavalt avaliku väljapaneku tulemustele avalikud arutelud. Avalike arutelude aeg ja koht teatatakse eraldi. Palume jälgida protsessi kulgemise osas infot valla veebilehel.

Jääme ootama teie arvamusi ja ettepanekuid koostatavale üldplaneeringule!

Pille Metspalu, üld- ja regionaalplaneerimise osakonna juhataja, Hendrikson & KO                                     

Veronica Luidalepp, planeerija, Hendrikson & KO

Anne Siitan, planeeringute vanemspetsialist, Viimsi vallvalitsus