Taas on võimalik taotleda Viimsi valla aukodaniku president Lennart Meri preemiat, väärtusega 3200 eurot, millega Viimsi vallal on au väärtustada valla aukodaniku president Lennart Meri vaimset pärandit.

Lennart Meri preemiat saab taotleda mõnel humanitaarteaduste õppekaval kõrgharidust omandav bakalaureuse-, magistri-, või doktoriõppe üliõpilane erialase uurimistöö kirjutamise eest või humanitaarteaduste valdkonna magistrant või doktor, kes on omandanud magistri- või doktorikraadi kandideerimisele eelneva kahe kalendriaasta jooksul. Humanitaarteaduste all peetakse eelkõige silmas filoloogiat, ajalugu, folkloristikat, teoloogiat, kunsti- ja teatriteadust, semiootikat jms.

Kandideerija ei pea rahvastikuregistri andmete kohaselt olema Viimsi valla elanik, kuid tal peab olema elulooline või hariduslik seos Viimsi vallaga.

Preemia antakse üle president Lennart Meri perekonnaliikme ja Viimsi vallavanema või tema poolt volitatud isiku poolt president Lennart Meri sünniaastapäeva tähistaval üritusel. 

Lennart Meri preemiat (varasemalt stipendium) hakati välja andma 2014. aastal. Viimati pälvis selle Portsmouthi Ülikooli humanitaar- ja sotsiaalteaduskonna, rakenduslingvistika ja TESOL (kaugõpe) magister Lilian Jõesaar uurimustöö “Teachers’ and students’ language use in foreign language classroom: an analysis of the role of L1 in target language learning” („Põhilised keelekasutuse viisid võõrkeele tundides ja nende mõju võõrkeele omandamisele“) eest.

Mida taotluse esitamiseks teha?

  • Preemia taotleja peab 2021. aasta 10. jaanuariks esitama taotluse koos arvelduskonto numbri ja isikukoodiga ning eluloo- ja haridustee kirjelduse, kus tuleb muuhulgas välja tuua seos Viimsi vallaga. 
  • Humanitaarteaduste õppekaval kandideeriv taotleja esitab lisaks uurimistöö teema (kavand), lühikese sisukirjelduse ja koostamise ajakava ning soovituskirja uurimistöö juhendajalt.
  • Humanitaarteaduste valdkonna lõpetanud magistrandist või doktorist taotleja (või kokkuleppel kandidaadiga kolmas isik põhjendatud esildisega) esitab lisaks taotleja koostatud uurimistöö humanitaarteaduste valdkonnas. Uurimistöö võib olla koostatud Eesti kõrgharidusruumis enamlevinud võõrkeeltes. 
  • Samuti tuleb esitada kirjalik nõusolek esitatud uurimistöö või selle koostamise kava avaldamiseks Viimsi valla avalikes kanalites (sotsiaalmeedias, Viimsi Teataja, koduleht).
  • Allkirjastatud taotlus koos eestikeelsete dokumentidega saata e-posti aadressile info@viimsivv.ee või posti teel Viimsi vallavalitsuse aadressile Nelgi tee 1, Viimsi alevik, Viimsi vald.