Viimsi mõisapargis lõppesid sügise saabudes suuremad ehitustööd LIFE UrbanStormi projekti raames rajatud sademevee säästliku lahenduse testalal. Loodud lahenduse eesmärk on viivitada pärast suuri ja aktiivseid sadusid vihma- ja pinnavee jõudmist sademeveekanalisatsiooni. Tööd jõuavad lõpusirgele kevadel. 

Viimsi mõisapargi testala asub parki läbiva kraavi ümbruses, mis algab Videviku teelt ja lõpeb Mõisapargi jalgteega. Pargist diagonaalselt läbi jooksvasse kraavi tulevad sademeveed Pärnamäe küla ja Viimsi aleviku aladelt. Kraav läbib mõisapargi põhjaosas paiknevaid tiike, mida puhastati 2016. aasta suvel, läbi tiikide on kraav ühenduses merega (Haabneeme laht). Lahenduse loomisel arvestati nii sademeveega seotud tehniliste vajadustega kui ka keskkonda parendavate eesmärkidega. Nii aitab säästliku lahenduse testala kaasa sademevee äravoolu aeglustamisele ja liigniiskete alade kuivendamisele, aga muudab ka pargi keskkonda atraktiivsemaks.

Teostati erinevaid töid

Renoveeritud kraavi pikkus on 225 m ning loodud ala suurus kokku 4600 m². Testala piires teostati lisaks heakorrastustööd, maaparandust ja puude lõikust. Kraavi asukohta ei muudetud, rõhku pöörati käänulise kraavi n-ö „väljatoomisele“ ja eksponeerimisele. Kohati muudeti kraavi põhja laiust suuremaks, andmaks juurde oja tunnuseid ja ka selleks, et pargis oleks rohkem veepinda. Eesmärk oli säilitada lookleva kaldajoonega kraav kogu ulatuses ja seda pigem rõhutada.

Tööde koosseisus teostati Mõisapargi jalgtee poolses osas kraaviäärsete lodualade kuivendamine, et taastada endine pargile omane maastik (pinnavormide muutmine ja kallete andmine) ja parandada pinnaveerežiimi. Seeläbi saab tagatud parem keskkond puudele (sh on puud vähem ohustatud erinevate haiguste poolt). Liigveega kaetud pargi alale projekteeriti kahele poole kraavi dreenkanalid. Samuti võimaldab liigniiskete alade niiskusrežiimi parandamine mõisapargi külastajal jalutada kraavi lähiümbruses ning ühtlasi varustab see kraavi täiendavalt veega. 

Kivipalistuse rajamine ja kärestikulise lõigu ladumine. Foto: Taavi Valgmäe
Kivipalistuse rajamine ja kärestikulise lõigu ladumine. Foto: Taavi Valgmäe

Logistika esitas väljakutse

Ehitustööd teostas OÜ WWR Systems. Ettevõtte juhatuse liikme Raimo Vahuri hinnangul oli tööde juures kõige keerulisemaks osaks puitplatvormi vundamendipostide ehitamine. „Puitplatvorm asub kandvatest sõiduteedest ja parklatest kaugel, ümberringi on kõrged puud, betooni transpordiks oli vaja leidlikku lähenemist, et betoon õigesse kohta pumbata. Kõige keerulisem kogu objektil oligi just logistika, kuidas saada materjalid kohale nii, et minimaalselt kahjustada olemasolevat,“ tõi Vahur välja. 

Kraavi puhastades tuli sealt välja üks suur looduslik kivi, mis samasse paika jäeti. Vesi voolab nüüd sellest üle ja annab lisaks tehislikele palgist veetõketele looduse poolt loodud veetõkke, et pidurdada veevoolu kiirust ja hulka. 

„Kraavi lõpuosas maa sees on üks vana palk, tõenäoliselt kunagi ammu maha langenud ja aastate jooksul pinnasesse mattunud, jätsime ka selle omale kohale. Et palk oleks paremini eksponeeritud tugevdasime palgi alust kraavi kallast munakividega ja puhastasime palgi mullast,“ lisas Raimo Vahur.

Kõik kasutatud munakivid ja muud mineraalsed materjalid on pärit Viimsist ja välja kaevatud teistelt WWR Systemsi objektidelt ning seeläbi on tagatud võimalikult väike negatiivne keskkonnamõju selle objekti rajamisel.

Infotahvlite paigaldus. Foto: Alar Mik
Infotahvlite paigaldus. Foto: Alar Mik

On, mida vaadata

Loodud lahendustega püütakse inimesi jalgteelt kõrvale parki avastama meelitada ja samas näidata, et sademeveelahendused võivad olla ka mängulised ja atraktiivsed. Kraavi paigaldati erinevaid elemente, et vee äravoolu viivitada, soodustada imbumist ja tuua parki veesulinat ning veemängu. Laiendatud kraaviosad võimaldavad seal lindudel-loomadel joomas käia ja nii suureneb kaudselt pargi elurikkus. Erinevate veetõketena kasutati kraavi põhja risti paigaldatud palkidest veetõkkeid, mis tekitavad erinevaid veekõrgusi, kividest laotud kärestikuastmeid, loodi väikene kosk ning paigaldati eraldi üle kraavi astumise kive. 

Testala rajamistööde maksumuseks kujunes kokku 73 500 eurot. Märtsis tähistati testala teabetahvlitega, kevadel istutatakse taimed ning lõpetatakse haljastustööd. Seejärel järgneb ala seire ja praktikate koondamine juhendmaterjali tarbeks.

Rajatud platvorm võimaldab vaba aega veeta ja pargimiljööd nautida. Foto: Alar Mik
Rajatud platvorm võimaldab vaba aega veeta ja pargimiljööd nautida. Foto: Alar Mik

Park on esinduslikum

Valla haljastuse vanemspetsialist Allar Lehtsalu meelest annab lahendus pargi ilmele palju juurde. „Ala oli enne töid jäänud inimestel suhteliselt märkamatuks, kuna see osa oli niiske ning kraavid võsastunud. Praegune olukord kutsub kindlasti inimesi sellesse pargi ossa, millest varem lihtsalt mööda kõnniti,“ lisab Lehtsalu. Asjal on ka õpetlik eesmärk. „Inimesed saavad kaudselt sealt midagi kaasa võtta, ideid ja suuniseid, kuidas lahendada või kujundada oma kinnistul kraave ja veesilmi. Kokkuvõtvalt võib öelda, et park muutus tänu nendele töödele esinduslikumaks,“ täiendas Lehtsalu. 

Väikeste sammudega suurema eesmärgini! „See võiks olla deviis kogu Mõisapargi kujundamisel jätkusuutliku ning mitmekesise keskkonnaga kauniks pargiks, kuhu on inimestel hea tulla ning mis loob meeleolu ja annab juba kaugelt jalutajale märku, et läheduses on oluline koht,“ leiab Allar Lehtsalu.