Viimsi vallavalitsus viis 2021. aasta sügisel läbi uue teevalgustuse käidukorralduse hanke, milles tunnistati edukaks AS KH Energia-Konsult pakkumus. Käidutöödega on kavas renoveerida valla peateede valgustust.

Valla teevalgustuse käidukorralduse ja remondi leping sõlmiti 7-aastasele perioodile, aastateks 2022–2028. KH Energia-Konsult on teostanud valla käidukorraldustöid aastast 2017. Uue lepingu alusel alustati tööd käesoleva aasta jaanuarist.

Aasta alguse seisuga on Viimsi vallas töös hoida 6153 valgustuspunkti ning 184 liitumis- ja juhtimiskilpi. Käidukorraldustöödega tagatakse ööpäevaringne teevalgustuse ja valla ligi 30 fooriseadme hooldus. Lepingujärgsed tööd jagunevad tööde iseloomust tulenevalt: üldisteks töödeks (sh kõik taustaprotsessid, käidumeistri töö, käidukorraldusega seotud tööd jm); käidukorraldus – jooksev taristu seire ja hooldus; remondi- ja ehitustööd; avariitööd ning dokumenteerimistööd.

Käidukorraldust juhib käidumeister. Tema ülesandeks on korraldada hooldus- ja remonditöid, viia läbi valgustuse kontrolle vastavalt kavale, koostada kuupõhist aruandlust, panna kokku tehnilisi tingimusi ja sisestada infot erinevatesse tööplaanidesse ning reageerida erinevatele sündmustele. Lisaks igapäevasele tehnilisele tööle on ette nähtud valla teevalgustuse arengukava uuendamine (kahel korral lepinguperioodi jooksul). Suureks tööks saab terve valla valgustuse andmete sisestus KOV-GIS keskkonda, mis peab valmima esimese käiduaasta lõpuks. Käidutööde koosseisu kuulub veel ligi 400 ühiku jõuluvalgustuse ülespanek ja mahavõtmine, kiirustabloode ümberpaigutamine, ohutuskontrollid ja suures koguses IT-töid (alates tarkadest anduritest kuni erinevate juhtimisprogrammideni).

Olulisel kohal on valgustuse moderniseerimine ja energiatõhusus. Nii tuleb esimese käiduaasta lõpuks välja vahetada valgustid Aiandi teel, Lubja teel, Pärnamäe teel, Rohuneeme teel (alates LED III projekti tööde piirist Pääsukese teelt kuni Kalmistu teeni), Pargi teel ja Randvere teel kahes lõigus (Lubja ringist kuni Leppneeme teeni ning Randvere aedlinna Põldpüü ristmikust kuni Metsakasti raudteeülesõiduni) ja asendada need LED-valgustitega. Tööde raames saab renoveeritud ligi 510 valgustuspunkti, mis viib valla LED-valgustuse osakaalu 48% peale.

Lepinguga kuuluvad tööde koosseisu ka uue valgustus rajamine, kui see on kuni 10 valgustuspunktiga. Selleks esitab lepingupartner iga kord eraldi kalkulatsiooni vastavalt ühikhinnatabelile ja nii on tagatud suurem paindlikkus uute süsteemide rajamisel. Kõik uued paigaldatavad valgustid peavad vastama ENEC+ ja CE märgisele ja ühilduma juhtimissüsteemiga.

Teevalgustusega seotud muredega saab pöörduda rikete üldnumbrile 659 8970, mis töötab 24 h/ööpäevas, või e-posti aadressile info@khenergia.ee. Viimsi valla käidumeister on Tõnu Roosna (tonu.roosna@khenergia.ee), kelle poole saab pöörduda tehnilistes küsimustes, tehniliste tingimustega seotud küsimustes jm teevalgustust puudetavatel teemadel. Tehnilisi tingimusi saab taotleda elektrooniliselt valla taotluste keskkonnas.

Avafoto: käidutööd Nurme teel. Foto: Tõnu Roosna