Viimsi vallavolikogu kinnitas 15. detsembril toimunud istungil valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2021–2025.

Kuna eelmisel aastal töötati välja uus arengukava, olid sel aastal muudatused pigem tagasihoidlikud. Siiski täpsustati mitmete eesmärkide sõnastusi, lisati uusi tegevusi jms.

Valla eelarvestrateegiat uuendatakse igal aastal. Eelarvestrateegias on toodud Viimsi valla eelnenud aasta tegelikud, jooksva aasta eeldatavad ja eelarvestrateegia perioodiks prognoositavad põhitegevuse tulud, põhitegevuse kulud, investeeringud koos finantseerimisallikatega ja muu oluline info.

Valla kõige tähtsamaks tuluallikaks on üksikisiku tulumaks. Tulumaksu kasvuks perioodil 2021–2025 (võrreldes 2020. aasta prognoositava laekumisega) on kavandatud 5,5% aastas.

Investeeringute nimekirjas on teede ja tänavate projekteerimine, rekonstrueerimine ja renoveerimine, kergliiklusteede rajamine, tänavavalgustuse rekonstrueerimine, keskkonnakaitse investeeringud, mängu- ja spordiväljakute rajamine, Viimsi keskväljak, Tammede park, koolide ja lasteaedade investeeringud (sh Randvere koolihoone ja ujula juurdeehitus, Pärnamäe lasteaia ja kooli ehitamine, jalgpalli ja teiste spordialade sisehalli ehitamine), Artium ja muudki.

15. detsembri istungil oli esimesel lugemisel ka 2021. aasta eelarve.

Vallavalitsus esitas volikogule arutamiseks Viimsi valla 2021. aasta eelarve eelnõu mahuga 55,7 miljonit eurot. Põhitegevuse tulud suurenevad 2020. aasta eelarvega võrreldes 8,3% 42,8 miljoni euroni. Põhitegevuse kulud on 39,1 miljonit eurot. Järgmisel aastal plaanib vallavalitsus võtta 10,1 miljonit eurot laenu, millest valdav osa kasutatakse haridus- ja kultuurikeskuse Artium ehituseks. Eelarve on kavandatud tasakaalus.

Reageerisime tänavu kiiresti ja paindlikult ka koroonakriisi põhjustatud muutustele valla tuludes. Sarnaselt oleme järgmise aasta eelarve eelnõu koostanud konservatiivselt. Lähtume võimalusest, et majanduse taastumine võib ennustatust aeglasemaks osutuda. Kulude tegemisel oleme võtnud aluseks eelmiseks aastaks planeeritud tasemed ja otsinud kokkuhoiuvõimalusi eelkõige majandamiskuludelt.

Koroonaviiruse kõige vahetum ja suurem mõju on valla koolidele. Seepärast kavandame lisaraha koolide IT taristusse, et tagada paremad võimalused digiõppe läbiviimiseks ja seeläbi hoida õppekvaliteeti. Kui vaadata ka kavandatavaid investeeringuid, siis on haridusvaldkond läbiv prioriteet. Samas ei ole ära unustatud muid olulisi valdkondi.

Põhitegevuse kuludest üle poole moodustavad 22,4 miljoni euroga hariduskulud, mille eelarve kasvab 3,7%. Vaba aja ja kultuuri ning sporditegevuse kulud kasvavad 2,7%. Viimsi lähiaja suurimaks investeeringuks oleva haridus- ja kultuurikeskuse Artium ehituseks on 2021. aastal ette nähtud 8,7 miljonit eurot, Randvere kooli juurdeehituse ja ujula maksumus selgub pärst riigihanke läbiviimist. Spordivaldkonnas on suurimaks investeeringuks mõisapargi jalgpalliväljaku kunstmuru uuendamine.

Sotsiaalse kaitse eelarve suureneb tervikuna kokku kümnendiku võrra. Kuna vajame juurde puudega inimeste tugiisikuid, kasvavad sotsiaalhoolekande kulud tuleval aastal 40%. Eakate ühekordne toetus on plaanis tõsta praeguselt 90-lt 100 eurole.

Kommunaalvaldkonnas on teede hoolduseks kavandatud 1,2 miljonit eurot, mida on ligi veerandi võrra enam kui tänavu. Ühistranspordikorralduse summad suurenevad 18%. Tänavavalgustuse uuendamiseks ja LED-projektide elluviimiseks kulub tuleval aastal kokku ligi 0,7 miljonit eurot.

Keskkonnakaitse kulud suurenevad 2020. aasta eelarvega võrreldes enam kui poolteist korda ning enim vahendeid läheb jäätme- ja sademeveekäitluse korraldamiseks.