KESKKONNAINVESTEERINGUTE KESKUS (KIK) toetab eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamist. Taotlusvooru eelarve on 10 miljonit eurot.

Tänaseks on positiivse rahastusotsuse saanud 2463 taotlust kogusummas 6,9 miljonit eurot. Taotluse esitamisel tuleb silmas pidada, et projekti abikõlbulikkuse perioodi lõpp ei või olla hilisem kui 31. detsember 2020.

Toetust antakse elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga ning elamu kogumismahuti rajamiseks või ümberehitamiseks isikutele, kelle majapidamine asub üle 2000 tarbijaga reoveekogumisalas.

Kogumismahutitele jagatakse toetust piirkondadesse, kus puudub ühiskanalisatsioon ning kus on teada, et seda lähima viie aasta jooksul ei rajata. Ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooni ühendamist toetatakse juhul, kui selleks on võimalus olemas, aga mingil põhjusel ei ole liitutud.
Aadressi või katastritunnuse järgi saab kontrollida, kas teie elamu asub toetataval alal: https://kik.ee/et/toetatav-tegevus/eraisikute-vee-ja-kanalisatsioonitaristu-rajamine.

Foto: stock.adobe.com
Foto: stock.adobe.com

Esita taotlus varakult
Reoveekogumiseala (RKA0370010) Tallinn ja ümbrus hõlmab endas valdavat Viimsi valla mandriosa. Toetuse suurus on keskmiselt kaks kolmandikku tööde maksumusest ning sõltub rajatava torustiku pikkusest. Toetuse summad jäävad vahemikku 1132–3792 eurot.

Toetust ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumiseks ei anta elamu siseste torustike ehitustööde, sh veemõõdusõlmede rajamiseks, varasemalt teostatud tööde rahastamiseks ning hoonestamata või ehitusjärgus elamutega kinnistule torustiku rajamiseks.

Soovitame eelnevalt liitumissooviga pöörduda vee-ettevõtja poole. Viimsi vallas on vee-ettevõtja AS Viimsi Vesi. AS Viimsi Vesi oskab vastata küsimustele, kas teie kinnistuni on välja ehitatud vajalikud trassid, ning väljastab toetuse saamiseks liitumistingimused. Liitumistaotlust saab vormistada veebilehel www.viimsivesi.ee. Küsimuste korral helistage AS-i Viimsi Vesi kliendiinfo telefonile 606 6848.

KIK-ile saab taotlust esitada e-toetuste keskkonnas etoetus.struktuurifondid.ee või KIK-i kodulehel avaldatud taotlusvormil e-posti teel (info@kik.ee). 

Tallinna ja ümbruse reoveekogumisala Viimsi valla mandriosal. Allikas: Keskkonnaregister http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main#HTTPR8vsXC1QcLh2F1sIews64ZYGC5hJRL
Tallinna ja ümbruse reoveekogumisala Viimsi valla mandriosal. Allikas: Keskkonnaregister http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main#HTTPR8vsXC1QcLh2F1sIews64ZYGC5hJRL

Toetust saab taotleda kinnistusraamatusse kantud kinnisasja või hoonestusõiguse füüsilisest isikust omanik, ühisomanik või kaasomanik. Taotlejale kuuluva kinnisasja või hoonestusõiguse ühis- või kaasomanik ei tohi olla juriidiline isik.
 
Taotlusvormi tarbeks: 

  • Küsige vee-ettevõtjalt liitumistingimused, mis sisaldavad liitumispunkti asukoha koordinaate ja infot selle kohta, kas liitumisvõimalused on nii ühisveevärgi kui ka ühiskanalisatsiooniga. Viimsi vallas on vee-ettevõtjaks AS Viimsi Vesi.
  • Küsige kogumismahutite rajamisel vee-ettevõtja kinnitust ühisveevärgi ja kanalisatsiooni liitumisvõimaluste puudumise kohta 5 aasta perspektiivis.
  • Esitage kolmandate isikute nõusolek tööde läbiviimiseks, kui kinnistu ühendamiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga tuleb läbida nende kinnistuid. 
  • Esitage volikiri, kui toetust taotletakse volituse alusel.
     
    Toetuse täpsemad kriteeriumid: www.riigiteataja.ee/akt/118052018001 või KIK-i kodulehel (kik.ee/et/toetatav-tegevus/eraisikute-vee-ja-kanalisatsioonitaristu-rajamine).
    Taotlusvorm esitage KIK-ile toetuste e-keskkonnas, KIK-i kodulehel avaldatud taotlusvormil e-posti teel või paberkandjal.

Edukat taotlemist!