Tekst: Endrik Mänd, peaarhitekt

Viimsi vald on seadmas arengusihte järgmiseks paarikümneks aastaks. Alustatud on mitme strateegilise arengudokumendi koostamisega. Äsja lõppes Viimsi valla arengustrateegia 2045 esimene etapp, mille sisuks oli olemasoleva olukorra ja andmestike kaardistamine ning analüüs.

Eelmise aasta juunis algatati Viimsi valla mandriosa ranna- ja merealade üldplaneeringu teemaplaneeringu ning käeoleva aasta veebruaris Viimsi valla haldusterritooriumi üldplaneeringu koostamine. Need dokumendid koostatakse käsikäes ja valmivad eeldatavasti järgmise kolme-nelja aasta jooksul.

Üldplaneeringu koostamise eesmärk on kogu valla territooriumi tasakaalustatud ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine, millest lähtutakse maakasutuse ja ehitustingimuste seadmisel. Üldplaneering on aluseks detailplaneeringute koostamisel ja projekteerimistingimuste väljastamisel ning üldplaneeringu tingimustest tuleb lähtuda ka püstitades väikeehitisi, milleks ei ole tarvis taotleda vallalt luba.

Ühtlasi asendab uus üldplaneering kaheksat täna kehtivat üld- ja teemaplaneeringut. Kehtivate planeeringute ajakohased lahendused integreeritakse koostatavasse üldplaneeringusse ning lõpptulemusena saab vald asemele ühe kõiki teemasid katva, selgema ja paremini jälgitava ning tuleviku vajadusi arvestava arengudokumendi.

Uue valla üldplaneeringu sihid on seatud nii, et selle elluviimisel paraneb Viimsilaste elu- ja ettevõtluskeskkond, säilib väärtuslik looduskeskkond ning kinnistub valla maine ressursiteadliku, kestliku, innovaatilise ja majanduslikult eduka omavalitsusena, kus metsa ja mere vahel on meil kõigil hea elada.

Üldplaneering on olemuselt kogukondlik kokkulepe vallaelanike, erinevate huvigruppide ja ametiasutuste vahel. Mõistliku ning avalikku ja erahuvi laiapõhiselt ja tasakaalustatult arvestava kokkuleppe saavutamiseks tuleb üldplaneering koostada läbipaistvalt, avatult ja kaasavalt, et soovijail oleks võimalus kaasa rääkida ruumiloome protsessides ning osaleda neid puudutavate ruumiotsuste langetamisel.

Kevadel korraldas vald Viimsi elanike kaasamisküsitluse üldplaneeringu lähteseisukohtade koostamiseks. Osavõtt küsitlusest oli aktiivne ja tagasiside mahukas – kokku laekusid vastused 19 küsimusele 830-lt inimeselt, kirjalikud seisukohad seitsmelt isikult ning arvamused kolmelt riigiasutuselt. Sügise hakul valmis Viimsi elanike rahulolu-uuring 2022, mis on samuti põhjalik uuring, käsitledes viimsilaste hoiakuid nende elukeskkonna ja valla pakutavate teenuste kohta. Viimsi eluolule andis oma hinnangu 1262 inimest ning uuringu lõppraport on avalikult kättesaadav oktoobri teisest poolest Viimsi valla kodulehel.

Kaasamisküsitluse ja rahulolu-uuringu tagasisidet arvestades oleme koostanud uue valla üldplaneeringu lähteseisukohad, mis on aluseks riigihanke läbiviimisel planeerimiskonsultandi leidmiseks. Lähteülesandes kirjeldatakse üldplaneeringu koostamise eesmärki, ulatust ja põhimõtteid, aga ka peamisi ruumilisi ülesandeid, mida tuleb üldplaneeringu koostamisel lahendada, kaasamistegevusi ning eeldatavat ajakava.

Enne, kui asume otsima planeerimiskonsultanti ning saadame üldplaneeringu lähteseisukohad kooskõlastamiseks riigiasutustele, soovime veenduda, et viimsilaste ootused on dokumendis ammendavalt käsitletud, korraldades üldplaneeringu lähteseisukohtade dokumendi avaliku väljapaneku.

Viimsi valla haldusterritooriumi üldplaneeringu lähteseisukohtade avalik väljapanek toimub 24. oktoobrist 20. novembrini 2022. Dokumendiga on võimalik tutvuda Viimsi valla kodulehel ja vallamajas ning arvamused ja ettepanekud lähteseisukohtade täiendamiseks on oodatud kogu avalikustamise aja vältel e-posti aadressil endrik.mand@viimsivv.ee või postiaadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Harjumaa.

Lähteseisukohtade avalik arutelu toimub 18. novembril kell 16 Viimsi raamatukogu suures saalis. Kutsume kõiki aktiivselt osalema valla uue üldplaneeringu koostamisel, et 15 aasta pärast oleks Viimsi ka teie nägu!