Mais sai vallale kuuluv äriühing OÜ Viimsi Haldus uue juhatuse liikme, kelleks valiti Ragner Paevere. Eesmärk on ettevõtte tegevuse läbipaistvuse suurendamine ja teenuste kvaliteedi tõstmine.

Saame tuttavaks valla äriühinguga

Detsembris 2021 valis Viimsi vallavalitsus ainuosanikuna OÜ-le Viimsi Haldus uue nõukogu, kuhu kuuluvad Alar Mik, Antoon van Rens, Jan Trei ja Gert Kerde. Nõukogu eesmärk on muuta OÜ Viimsi Halduse toimemudel efektiivsemaks ja ka finantsiliselt läbipaistvamaks. Selleks tegi nõukogu otsuse muuta juhtimise struktuuri ja läbi avaliku kandideerimise leida OÜ-le uus tippjuht. Konkursil osales kokku 37 kandidaati, kelle seast valis äriühingu nõukogu välja kuus tugevat kandidaati. Lõppvoorus valiti ettevõtte uueks juhiks Ragner Paevere.

Ragner Paevere. Foto: erakogu

Ragneri kasuks rääkis tema kogemus mitmes valdkonnas. Kogemusi on tal tegevjuhina nii avalikus kui ka erasektoris. Tema eeliseks on teadmised strateegilises juhtimises, kogemused organisatsiooni kujundamisel ja oskused muudatuste juhtimisel. Tal on teadmisi nii riigihangete valdkonnas kui ka eelarve juhtimise osas ja kogemused väga mitmekülgsed. Tema väärtusteks on ausus ja siirus ning suhtumine vallale kuuluva ettevõtte juhtimisse nõukogule kõige sobivam. 

Millist ülesannet täidab Viimsi Haldus ja tema meeskond?

Lühidalt tegeleb Viimsi Haldus valla kinnisvara haldamise, arendamise ja väljarentimisega, et meie Viimsi valla haridus-, kultuuri- ja sporditöötajad saaksid keskenduda oma põhitegevusele. Keskendumine põhitegevusele annab võimaluse keskenduda kliendile ja talle pakutavale teenusele, et lapsed saaksid kvaliteetse hariduse ja igal inimesel oleks võimalik läbi liikumisharrastuste hoida korras oma tervis.

Üldisemalt on Viimsi Haldus see, kes hooldab ja haldab vallale kuuluvat haridus-, kultuuri- ja spordirajatisi ning opereerib Leppneeme ja Kelnase sadamat. See töö on nähtamatu, aga vajalik ja me kipume märkama seda siis, kui praht on maas või kraanid tilguvad.

Lisaks objektide haldamisele ja hooldamisele on Viimsi Haldus seotud ka valla kinnisvara arendamisega. Koostööd tehakse mitmel tasandil, alates hoonete planeerimisest kuni ehituse koordineerimiseni, olenemata, kas vaja on rajada varikatus või juhtida suurehituse projekte. Kogu ettevõtte meeskonnal lasub tervikvastutus, seda kavandamisest kuni objekti kasutusse võtmiseni, ja see töö on igapäevane.

Näiteid on mitmeid, näiteks Viimsi Artium ja Randvere kooli juurdeehitus – et need ehitised saaksid õigeks ajaks ja võimalikult efektiivsel viisil valmis ehitatud. Kokkuvõttes on objekte mitmeid ja eelmainitule lisaks tuleb korraldada ka vallale kuuluva kinnisvaraga nagu vallamaja hoone, Randvere kooli, Pargi ja Päikeseratta lasteaia ning Haabneeme staadioni kinnistute korrashoiu ja arendamisega.   

Loetelu läheb pikaks, aga kinnitan, et kõik kokkulepped on fikseeritud vallavalitsusega ja objekte leiab lisaks nii  Püünsi, Haabneeme ja Randvere kooli näol ning seda loetelu saab nii veel pikalt jagada.

Lisaks eelpooltoodule on Viimsi Halduse tööka meeskonnaga seotud ühe valdkonnana ka Viimsi huvikeskus. Huvikeskuse tööks on väärindada Viimsi Halduse poolt hallatavas kinnisvaras olevaid ruume, et tagada nendes tegevus, sisustus ja huvigruppidele ruumide rentimine, erinevate õpitubade, ürituste ja koolituste läbiviimiseks.

Viimsi Halduse finantsseis

Kogukonna poolt on kõlanud palju kriitikat Viimsi Halduse suhtes. Ettevõttele on ette heidetud läbipaistmatut tegevust ja avalikkuse eest informatsiooni varjamist. Selles osas on kavas avatust tõsta. Kasvõi juba uue kodulehe uuendamisega www.viimsihaldus.ee, plaan on ka käivitada kommunikatsioon Facebooki kaudu.

Viimsi Haldus müüs 2021. aastal teenuseid summas 4 427 238,69 eurot. Meie suurimad kliendid olid Viimsis tegutsevad koolid, munitsipaallasteaiad ja spordiklubid. Aastal 2021 oli personalieelarve summas 676 805,19 eurot, millele lisanduvad sotsiaal- ja töötuskindlustusmaks summas 230 706,22 eurot. Kokku oli 2021. aasta jooksul ettevõttes tööl erineval ajal kokku umbes  62 töötajat (sh ajutised hooajalised heakorratöötajad). Lisaks ettevõtte töötajatele maksti tasu ka nõukogu liikmetele 256 eurot ühes kuus ning nõukogu esimehele 384 eurot kuus.

Viimsi elanikud on huvi tundnud, kes on Viimsi Halduse töötajad ja millega nad tegelevad. Seda informatsiooni ei soovinud 2019. aastal juhtorganid avalikustada, uus nõukogu tegi informatsiooni avalikuks esimesel võimalusel Viimsi Halduse kodulehe kaudu. 01.01.2022 seisuga oli sõlmitud 25 töölepingut, 11 töövõtulepingut, 2 juhatuse liikme lepingut ja ettevõttel oli 4 nõukogu liiget. Tööperedesse jagatuna töötas Viimsi Halduses jaanuari seisuga 2 juhatuse liiget, 1 raamatupidaja, 4 kinnisvarahaldurit, 1 arhitekt, 5 huvikeskuse töötajat, 12 lasteaia ja kooli majahoidjat, 1 spordiplatsi administraator, 6 koristajat, 4 sadamatöötajat, 1 Artiumi ehitamise projektijuht ja 1 osakoormusega jurist. Tänaseks suuri muudatusi pole, lõpetatud on üks projektijuhi leping seoses Artiumi valmimisega ja töötajate arv kokku on 36.

Majanduskulud olid 2021. aastal summas 2 835 571,59 eurot, sealhulgas küte, soojusenergia ja elekter summas 644 000 eurot, koristusteenus summas 664 000 eurot, majade remont, restaureerimine ja lammutamine 779 000 eurot ja maamaks umbes 26 000 eurot. Aastal 2021 oli põhivara kulu summas 785 769,63 eurot. Aruandeaasta puhaskahjum oli 307 894,06 eurot.

Väljakutsed

Vaatamata eelmise aasta kahjumile on Viimsi Halduse tegelik finantsseis hea. Kindlasti ei ole aga pikemas perspektiivis kahjumis ettevõte jätkusuutlik ning uus juht peab tegema vajalikke otsuseid selleks, et ettevõtte finantsseis paraneks ja suureneks suutlikkus teha investeeringuid oma varade parendamisse.

Kavas on muuta ettevõtte aruandlus selgemaks ja läbipaistvamaks – tulud ja kulud selgemini ära jaotada objektide ja teenuste vahel. Teenused klientidele peavad olema koostatud kulupõhiselt ja erinevate objektide hinnakirjad peavad olema ühtlustatud, vältimaks valla objektide omavahelist konkurentsi ning üürnike ebavõrdset kohtlemist. Ettevõtte finantsaruandlus – nii bilanss ja kasumiaruanded kui ka ettevõtte eelarve – peab olema kujundatud sarnaselt valla eelarvega, nii et kõik oleks üheselt arusaadav. Eelarve täitmise jälgimise plaanime muuta kuupõhiseks. Kõik hoolduslepingud, aruanded jm olulised dokumendid saavad olema kodulehelt kättesaadavad.

Viimsi Halduse eesmärk on teenindada valla haridus-, kultuuri- ja spordiasutusi nii hästi, et nende asutuste juhid ja meeskonnad saavad keskenduda oma põhitegevusele. Majade koristus, remont ja muud olmeteemad on Viimsi Halduse meeskonna mure või isegi töörõõm. Et pakkuda paremat teenust, on kavas muuta ettevõtte suhtlemine kliendikeskseks, olla klientide jaoks alati olemas. Maksimeerime erinevate hoonete vajadusi, konsolideerides ettevõtte ostujõudu, suheldes hankijatega ja kasutades avalikku raha võimalikult säästlikult (ja vajadusel vaatame ka olemasolevad teenuselepingud üle). Oleme kogu ettevõttega Viimsi vallavalitsusele uute objektide planeerimisel ja ehitamisel aktiivne ja kaasamõtlev partner.

Koos uue juhiga vaatame kriitilise pilguga üle ettevõtte teenuste portfoolio. Võib-olla on mõttekas osasid praegustest teenustest pakkuda hoopis vallavalitsuse või mõne muu valla asutuse poolt või siis kasutada sisseostu. Kindlasti on valla asutustel mõne teenuse järgi suur nõudlus (või seda ostetakse eraldiseisvalt), kus Viimsi Haldus saab pakkuda abi – olgu see siis näiteks valveteenus, kindlustus või üldised vahendite hankimised koolidele, lasteaedadele ja teistele valla asutustele.

Silmas tuleb pidada, et Viimsi Haldus valla äriühinguna ei ole lihtsalt kasumit taotlev ettevõte, vaid peab pakkuma vallale ja valla allasutustele lisandväärtust, ära võtma neilt selliseid ülesanded, mis lubavad keskenduda põhitegevusele. Me peame olema sõbralik ja näoga veel rohkem kliendi poole.

Viimsi Halduse minevik pakub paljudele Viimsi elanikele huvi. Kindlasti ei ole alati asjaajamine olnud kõige korrektsem. Uue juhi tööülesannete hulka kuulub ka dokumendiregistri loomine ja arhiivitöö korraldus. Kehtivate lepingute ülevaatamine on samuti prioriteet – kas firma raha kasutatakse juriidiliselt korrektselt ja sihtotstarbeliselt, tõhusalt. Vajadusel tuleb lõpetada lepinguid ja teha uusi hankeid.

Äriühingu juhatus vastutab korrektse ja läbipaistva asjaajamise eest, ettevõtte ja selle juhatuse tegevuse üle teeb järelevalvet selle nõukogu. Kui nõukogu liikmetel on kahtlus, et firmaga seotud isikud ei ole tegutsenud äriühingu või valla huvides, reageerime vastavalt.

Viimsi Halduse koht munitsipaalettevõttena 

Viimsi Haldus kui äriühing ei ole valla allasutus ja tema eelarvet ei saa liita valla eelarvega. Valla eelarves on näha, mis summas on vald andnud laenudena ettevõttele ja mis on nende laenude otstarve. Tuludes on näha Viimsi Halduse maksed vallale (põhiliselt laenutagasimaksed). Ka kinnitab vallavalitsus kui üldkoosolek ettevõtte eelarve ja see on avalikult kättesaadav Viimsi Halduse kodulehelt.

Viimsi Halduse ainuomanik on Viimsi vald, see tähendab, et praktikas tegutseb ettevõte avalikku raha kasutades. Viimsi Halduse nõukogu on seisukohal, et valla äriühingu kohta peab võimalikult palju informatsiooni jagama avalikkusega. Viimsi Halduse uus koduleht on valmis ning seal on avalikustatud informatsioon kehtivatest lepingutest, koostööpartneritest, meeskonna koosseisust, tööprotsessidest ja finantsiaruannetest. Täiendame seda jooksvalt. Viimsi Haldus on tegutsenud aastast 1999, juhatajaid ja nõukogu liikmeid on olnud palju. Nõukogu ja juhatuse prioriteet on saada selgust ja muuta selle kasumlikuks ja jätkusuutlikuks. Kui kurss on õige, saame edasi sõuda uue hooga, õppida tehtud vigadest ning kindlustada ettevõtte võimalikult professionaalse meeskonnaga.