Tekst: Rudolf Penu, Imatra Elekter AS tegevjuht

Võrguteenuse kasutajates on tekkinud põhjendatud küsimusi: kuidas kujuneb võrgutasu lõpphind kliendi jaoks, kuidas elektrihind mõjutab võrguteenuse maksumust, miks võrguettevõtja tõstab võrgutasu põhjendades seda kalli elektrihinnaga ning miks võrgutasu muutusi on sellel aastal sedavõrd palju?

Võib tunduda keeruline mõista, kuid elektri transportimiseks kasutatakse samuti elektrit.  Elektrienergia kulu on võrguettevõtja igapäevases tegevuses märkimisväärse osatähtsusega. Kehtib printsiip, et see elektrienergia, mis siseneb elektrivõrku elektritootjatelt või teistest võrkudest ning mida ei mõõdeta klientide tarbimiskohtades (kodud/ärid) olevate arvestitega tarbimisena, on elektrienergia, mida kasutab võrguettevõtja. Elektri ülekandmisel võrgus tekib füüsikaline kadu – elektrienergia kaod tekivad alajaamades asuvates trafodes energia muundamisel pingete vahel ning liinides. Lisaks kasutab võrguettevõtja elektrit elektrivõrgu toimimise tagamiseks. Imatra Elektri aastane elektri vajadus on ligi 13 GWh, mis on võrreldav ligikaudu 2600 keskmise majapidamise aastase elektritarbimisega.

Rudolf Penu, Imatra Elekter AS tegevjuht

Seoses pandeemiaga olid aastal 2020 elektriturul tavapäratult madalad elektrihinnad, oli Imatra Elektri elektri ostukulu 544 000 eurot, moodustades 7% võrguteenuse osutamise kuludest. Aasta 2021, eriti teises pooles, kasvasid elektrihinnad märgatavalt ning elektri ostukulu kasvas üle kahe korra ligi 1,3 miljonile eurole. Kuigi elektrihind oli 2021. aasta keskmisena tõusnud ligi 90 €/MWh-le ja aasta viimastel kuudel kasvanud üle 200 €/MWh, siis võrgutasudes kajastus elektrikuluna jätkuvalt hind 50 €/MWh ja seda kuni selle aasta aprillini.

Riiklikult kehtestatud võrgutasude arvutamise metoodika kohaselt arvestatakse võrgutasudesse varasemate perioodide elektrihinnad ja seda eelneva 12 kuu keskmisest elektrihinnast lähtuvalt. Lisaks tuleneb regulatsioonist, et uued muutunud võrgutasud hakkavad kehtima konkuretsiametis kolm kuud pärast nende kooskõlastamist ning nende avaldamist. Arvestades ka võrgutasude muutmise menetlemiseks kuluvat aega, on tasu muudatuse jõustumiseks kuluv minimaalne aeg neli kuud.

Alates 1. aprillist 2022 oli võrgutasudesse arvestatud elektrihinnaks 74 €/MWh ja alates juunist kuni septembrikuu lõpuni kajastus võrgutasus elekter hinnaga 104 €/MWh. Tegelikud elektrihinnad on aga ulatunud kordades kõrgemale tasemele, olles augustis üle 350 €/MWh. Isegi alates oktoobrist ja ka detsembrist jõustuvatesse võrgutasude muudatustesse on sisse arvestatud turuhinnast enam kui kahe korra madalam elektrihind, milleks on 147 €/MWh. Prognooside kohaselt ulatub elektrikulu 2022. aastal ligi 3,8 miljoni euroni, mis tähendab seitse korda suuremat kulu kui oli 2020. aastal ja üle kolme korra suuremat kulu kui 2021. aastal.  Elektrikulude osakaal võrgutasus on varasemalt 7%-lt kasvanud alates veebruarist jõustuvates tasudes 32%-le kogu võrguteenuse osutamise kuludest.

Samadest põhjustest ehk kõrgest elektrihinnast tulenevalt on kasvanud Elektrilevi võrguteenuse hind. Elektrilevilt võrguteenuse ostukulu on Imatrale otseseks kulusisendiks, mis omakorda kajastub Imatra kliendi võrguteenuse maksumuses.

Säilitamaks võrgu töökindlust oleme sunnitud tegema meid kõiki mõjutavaid võrgutasu muutmise otsuseid. Selleks, et võrgutasust katta kiirelt suurenev elektrikulu ja ka sisse ostetava võrguteenuse kulu on Imatra võrgus hinnamuutusi olnud sagedalt ning arvestades lähiaja kõrgeid elektrihinna prognoose, regulatsiooni võimalusi ning ka üldist kulude kasvu, võib võrgutasude hinnamuudatusi tulla 2023. aasta esimesel poolel veelgi. Mitmekuulise viitega jõuavad kõrged elektrihinnad ja suurenenud elektrikulu võrgutasusse. Imatra Elekter taotles septembris-oktoobris võrgutasude muutmist ja konkurentsiamet pidas võrgutasu, arvestades viimaste kuude elektrihindu ja nende prognoose eelolevateks kuudeks, suurenenud elektrikulu põhjendatuks. See tähendab võrgutasude ligi 24%-list muutust alates 1. veebruarist 2023.

Võrgutasu keskmise hinna jaotus alates veebruarist 2023. Joonis: Imatra Elekter

Imatra arendab järjepidevalt oma võrke ja liidab uusi liitujaid

Jaotusvõrk vajab järjepidevalt hooldust ja arendamist, et tagada võrguteenuse kvaliteet ja vastata seejuures ka klientide üha kasvavatele ootustele. Koos uute liitumiste väljaehitamisega jätkuvad piirkonna investeeringud ka tuleval aastal ligi miljoni euro ulatuses. Investeeringute peamine fookus on rikete vähendamine ning täiendavate tarbimis- ja tootmisvõimsuste võrguga ühendamine.

Imatra Elektri kogu võrgu enda iga-aastane elektrivajadus on ligi 13 GWh, mis on võrreldav 2600 keskmise kodumajapidamise aastase elektritarbimisega. Viimastel aastatel on märkimisväärselt kasvanud ka klientide huvi taastuvenergia tootmise vastu. Ainuüksi Viimsi poolsaare näitel on alates eelmise aasta algusest hakanud väiketootjaks ja ennast võrguga ühendanud ligi 175 klienti. Võttes arvesse ka hetkel menetluses ja ehituses olevaid liitumisvõimsuseid, võib tuleva aasta kevadeks küündida taastuvenergiatootjate koguvõimsus kuni 9-10 MWh. Arvestades Viimsi piirkonna klientide koguarvu, moodustub taastuvenergiatootjate osakaal tänaseks juba ligikaudu 7%, mis on ülejäänud Eestiga võrreldes ka selles osas üks eesrindlikumaid piirkondi.

Viimsi elektrivõrk on võrdlemisi heas seisus. Ka uuel aastal keskendub ettevõte eelkõige uutele liitujatele ja proovime vallaga koostöös mõned ühistööd ette võtta.

Mõisted:

Elektrilevi võrguteenus = põhi- ja jaotusvõrguga ühenduste tagamise kaasnev kulu

Investeeringud = Imatra töökindlus- ja arendusinvesteeringud

Tegevuskulud = rikete likvideerimine, võrgu hooldus ja muu tegevuskulud

Tootlus = investeeritud kapitalilt saadav tootlus Kadu = võrguteenuse osutamisega kaasnev elektrikulu