Ajavahemikul 26.07–08.08.2021 on Viimsi Raamatukogus ja Viimsi valla kodulehel avalikul väljapanekul Mäealuse maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2022–2031.

Kaitsekorralduskava eesmärk on:

  • anda lühike ülevaade kaitstavast alast (edaspidi ala) – selle kaitsekorrast, kaitse-eesmärkidest, maakasutusest, huvigruppidest ning alal läbiviidud uuringutest/töödest;
  • analüüsida ala eesmärke ning anda hinnang iga põhiväärtuseks oleva liigi, elupaiga vm väärtuse seisundile;
  • arvestades alale seatud eesmärke, määrata mõõdetavad kaitse-eesmärgid ja kaitsekorralduse oodatavad tulemused kaitsekorraldusperioodi lõpuks ning 30 aasta perspektiivis;
  • anda ülevaade peamistest väärtusi mõjutavatest teguritest, kirjeldada kaitseks vajalikke meetmeid koos oodatavate tulemustega;
  • määrata põhiväärtuste säilimisele, taastamisele ja tutvustamisele suunatud kaitsekorralduslike tegevuste elluviimise plaan koos tööde mahu, koha, ulatuse kirjelduse ja orienteeruva maksumusega;
  • luua alusdokument kaitseala kaitsekorralduslike tööde elluviimiseks ja rahastamiseks.

Ettepanekuid ja kommentaare kaitsekorralduskavale saab esitada avaliku väljapaneku aja vältel e-posti aadressile mari.raidla@consultare.ee või kirjalikult paberkandjal Viimsi Vallavalitsusse (Nelgi tee 1, Viimsi alevik).