Lõkete tegemine koduaias

Ilusate ilmadega korrastavad paljud majaomanikud oma koduaeda. Korrastustööde käigus tekkinud oksad, lehed ja praht kiputakse lõkkes põletama.

Siinkohal tuletame meelde, et vastavalt Viimsi valla heakorraeeskirjale on kulu, lehtede ja prügi põletamine koduaedades keelatud. Põletada võib ainult puhast puitu, sütt, paberit ja oksi tuulevaikse ilmaga selleks kohandatud mittepõleval alusel või taimestikust puhastatud mineraalpinnasel. Tuld ei tohi jätta järelevalveta ja käeulatusesse tuleb varuda esmased kustutusvahendid nagu tulekustuti, ämber veega või kustutusluuad.

Alla ühemeetrise läbimõõduga tule tegemisel peab lõkkekoht paiknema vähemalt kaheksa meetri kaugusel mis tahes hoonest või põlevmaterjalide lahtisest hoiukohast. Kui teha tuld suurema läbimõõduga kui üks meeter, peab lõkkekoht paiknema vähemalt 15 meetri kaugusel mis tahes hoonest või põlevmaterjali lahtisest hoiukohast. Arvestama peab lõkkest lenduda võivate sädemetega. Lõkke tegemisel tuleb veenduda, et tekkiv suits ei häiriks teisi inimesi ja liiklust.

Elamumaa sihtotstarbega kinnistul tekkivaid biolagunevaid jäätmeid on lubatud kompostida oma kinnistu piirides. Juhul kui te ei soovi oma kinnistul lehti, kulu jm aia- ja haljastusjäätmeid komposteerida, saab biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid ära anda Vanapere ning Pärnamäe jäätmejaama. Vanapere jäätmejaam võtab tasuta vastu kuni 1 m3 (üle 1 m3 maksab iga järgnev m3 15 eurot) ning Pärnamäe jäätmejaam kuni 0,6 m3 (üle 0,6 m3 maksab iga järgnev m3 20 eurot) aia- ja haljastusjäätmeid.