Viimsi valla arengustrateegia 2045 valmimise suunas on astutud esimesed sammud. Lõpuni on jõudmas terve suve väldanud 1. etapp, mille sisuks oli olemasoleva olukorra ja andmestike kaardistamine ning analüüs. Tehtu annab hea stardipositsiooni edasiliikumiseks – Viimsi väljakutsete ja eesmärkide sõnastamiseks järgnevaks 20 aastaks ning tegevuskava väljatöötamiseks.

Üks olulisemaid teemasid, mida analüüs kätkes, on rahvastik. Rahvastiku muutustest sõltuvad kõik valdkonnad ja valla jätkusuutlikus. Rahvastikuprognoosid annavad aluse teenuste ja toetuste planeerimisel. Läbi nende saame panna paika fookused nii täna kui ka näha ette, millised on põhilised teenused ja ressurssi vajavad valdkonnad 20 aasta pärast.

Viimsi vallas elab 1.01.2022 seisuga 21 974 inimest ning rahvastiku kasv on viimase viie aasta jooksul püsinud läbi aastate jätkutrendis, olles kumulatiivselt +11,08% ning keskmiselt 2,91% aastas. Oluline on ka see, et rändeiive ületas 2021. aastal loomulikku iivet tervelt 3,1 korda.

Võrreldes Eesti keskmisega on Viimsis rohkem lapsi ning parimas tööeas elanikke.

Viimsis on täna palju lapsi ning parimas tööeas elanikke. Võrreldes Eesti keskmisega on meie inimestel kõrgem haridustase ning brutotulu. Kuid peame siiski tulevikuperspektiivis arvestama rahvastiku vananemisega, rände ja iibe vähenemisega. Edasist analüüsi vajab ka sissekirjutuseta elanike temaatika.

Aastal 2017 viidi Viimsis läbi liikuvusuuring, mis mobiilpositsioneerimise andmete abil muuhulgas liikuvusmustreid analüüsis ning reaalsete elanike arvu prognoosida aitas. Mobiilitootjate andmestikke karminenud nõuete tõttu enam sellisel kujul analüüsideks kasutada ei saa, kuid oleme leidmas alternatiivseid võimalusi. Transpordi ja liikuvuse osas parema sisendi saamiseks on mitmed selle valdkonna küsimused toodud ka elanike rahulolu-uuringusse.

Lisaks mitmekülgsele statistikale tuleb andmeanalüüsi üks tähtsamaid sisendeid valdkondlikest arengukavadest ja uuringutest.

Arengustrateegia 1. etapi käigus vaadati muuhulgas läbi ka haridus- ja noorsootöö arengukava (HNAK) raames koostatud rahvastikuprognoosid ning need tõsteti ka valmiva üldplaneeringu konteksti, mis saab olema kõige olulisem tuleviku rahvastiku arvu suunaja.

Valdkondlikud arengukavad on oluliseks aluseks üldisele arengustrateegiale ning oluline on ka nende sidusus omavahel ning visiooniga 2015.

Silmad pidades nii üldplaneeringu lähteseisukohtade tagasisidet, rahvastikuprognoosi kui ka näiteks joogiveevaru võimaldamist, arvestatakse, et Viimsis elab 2045. aastaks ligikaudu 30 000 inimest. Nende hulgas ei ole arvestatud sissekirjutuseta inimesi ega turiste.

Valdkonnaüleselt annab sisendi strateegiasse lisaks Viimsi valla kliimamuutustega kohanemise arengukava. Laiemalt aitab adekvaatset pilti luua ka Viimsi valla heaoluprofiil, mis loob ülevaate viimsilaste tervisest ja heaolust, nende mõjuteguritest ning trendidest. Mitmed spetsiifilised arengukavad toetavad ka kommunaalvaldkonna targemat arengut.

Analüüs toob välja arengukavade ja olulisemate analüüside hierarhilise süsteemi osas veelgi parema selguse loomise vajaduse. Oluline on ka läbi mõtestada, kuidas tekiks parim sidusus üldise pildiga nii valdkondlikel arengukavade, üldplaneeringu kui ka erinevate kriisiplaanide ja kogukondlike arengukavade osas.

2. septembril kogunesid vallavalitsuse ja volikogu liikmed ning kogukonna esindajad Viimsi raamatukogus avaseminaril. Tutvustati andmeanalüüsi tulemusi ning arengustrateegia protsessi järgmisi samme. Avakõnes rõhutas vallavanem Illar Lemetti pikaajalise strateegilise vaate olulisust ja kutsus sisuliselt kaasa mõtlema, milline Viimsi 20 aasta pärast on. Ühtlasi julgustas ta kõiki astuma esimest sammu strateegiaprotsessis rahulolu-uuringu täitmisega. Riiklikult tasandilt tõi meieni soovitusi Eesti pikaajalise arengustrateegia loomisprotsessi eestvedaja, riigikantselei strateegiadirektori asetäitja Eili Lepik.

Arengustrateegia 7 sammu: Viimsi valla arengu alusdokument aastateks 2023–2045 valmib andmetele ja koostööle tuginedes. Arengustrateegia on uuenduslik, tulevikku vaatav, samas ülevaatlik ja realistlik, kergesti loetav ja hoomatav ning valdkondlike arengukavadega seostatav, arvestab valla asukohta, loodusressursse, rahvastikutrende, arenguvajadusi ja -potentsiaali, elanike sisendit elukeskkonna kujundamisel ning laiemaid sotsiaalmajanduslikke protsesse Eestis. Joonised: arendusosakond

Arengustrateegia kaasamise esimene etapp – Viimsi elanike rahulolu-uuring 2022 – on käimas veel vaid loetud päevad. Selleks, et sinu kogukonna hääl saaks teiste seas kõlama, murekohad ja rõõmud ka piirkondlikult välja tuleksid, on igaühe osalemine oluline! Uuringus kogutud andmed on tähtsaks strateegiaprotsessi sisendiks. Küsitlust saab täita valla veebilehel (www.viimsi.ee/rahulolu2022) 11. septembrini.

Arengustrateegia alanud teine etapp paneb paika Viimsi väljakutsed, vajadused ja võimalused. Töötame sisulisemalt edasi töötubades, fookusgruppides ja viime läbi intervjuusid. Kui tunned, et soovid südamelähedastel teemadel süvitsi kaasa rääkida ja aidata Viimsi arengut kujundada, anna meile teada, kirjutades uuring@viimsivv.ee.