Tekst: Raul Vanem, AS Viimsi Vesi juhatuse liige

AS Viimsi Vesi tuletab tulevastele koduomanikele meelde olulisimad tegevused vee- ja kanaliteenusega liitumiseks Viimsis.

Aina sagedamini tuleb meie töös ette olukordi, kus näeme, et ehitaja ei ole järginud projektis kirjeldatud lahendusi. Näiteks tuuakse toru majja otsemat trajektoori pidi, kui projektis kooskõlastatud, ning selle tulemusena ei ole võimalik veemõõdusõlme õigesse kohta rajada või ehitatakse veemõõdukaev kinnistu piiridesse ja vee-ettevõtjal puudub sellele tulevikus vaba ligipääs. Sellisel juhul ei ole võimalik kinnistule teenust pakkuda ning peab alustama mahukate ümberehitustöödega, see on aga omanikule täiendav väljaminek. Tasub kindlasti kaasa võtta teadmine, et AS Viimsi Vesi pöörab veeressursside kasutusele ja vee ning kanalisatsiooni liitumiste ehitamisele väga suurt tähelepanu, mistõttu sellised vead tulevad välja ja neile kindlasti läbi sõrmede ei vaadata.

On ka ette tulnud olukordi, kus omavoliliselt avatakse maakraan või eemaldatakse veemõõtja. Tasub silmas pidada, et igasugune veevõtt ettenähtud tasu maksmata on ebaseaduslik. Siinkohal ei oma tähtsust hilisem selgitus, kas kraan avati teadmatusest kogemata või pahatahtlikult. Rikkumise toimepanija peab hüvitama kahju Viimsi valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni kasutamise eeskirja alusel, mille kohaselt tuleb ebaseadusliku teenuse tarbimise eest toru läbilaskevõime järgi arvestusega, et töötab kogu toru ristlõige 24 tundi ööpäevas vee voolukiirusega 0,5 m/sek. See on keskmiselt eramajade puhul 21,6 m3 ööpäevas ning kui ei ole võimalik tuvastada ebaseadusliku teenuse tarbimise algus, arvestatakse selleks kolm aastat.

Uutele detailplaneeringutele veeressurssi ei eraldata

Kõik algab sellest, et vee-ettevõttelt tuleb küsida liitumise tehnilised tingimused. Nende tingimustega saab selgeks, kas kinnistule on võimalik vajalik veeressurss tagada. Viimsi veeressurss põhineb põhjaveel, mille kasutus teatavasti on piiratud põhjavee kaitsmise eesmärgil. Oluline on teada, et olemasolev põhjaveeressurss on broneeritud ainult kehtivatele detailplaneeringutele ja uutele detailplaneeringutele vett hetkel tagada ei ole võimalik. Selleks, et vältida ebamugavusi, soovitame enne kinnisvara ostmist uurida AS-ilt Viimsi Vesi, kas kinnistule on võimalik tagada veeteenus.

Kui teil on kehtiv detailplaneering või planeerite juba olemasoleva elamuhoone rekonstrueerida, siis tehnilistes tingimustes määratakse liitumispunktid, tehnilised nõuded kinnistu torustikule, tagatud vee- ja reovee äravoolu hulk ning liitumistingimuste kehtivusaeg. Kui kinnistule hetkel võimalik vett tagada ei ole, lisatakse kinnistu ootejärjekorda.

Projektist ehituse alguseni

Liitumise tehniliste tingimuste alusel tellib liituja torustike ehitamiseks liitumisprojekti majandustegevuse registri registreeritud tegevusluba omavalt vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimisega tegelevalt ettevõttelt. Liitumisprojekt tuleb kooskõlastada enne ehitustöid AS-iga Viimsi Vesi ja vajadusel teiste kommunikatsiooniettevõtetega läbi ehitusregistri. Liitumisprojektis kontrollib vee-ettevõtja, kas planeeritav tegevus on kooskõlas kõikide tehnilistes tingimustes ettenähtud nõuetega. Juhul, kui soovitakse juba kooskõlastatud projekti muuta, tuleb ka selleks saada vee-ettevõttelt kirjalik nõusolek.

Projekti valmides tuleb liitujal esitada kirjalik taotlus liitumislepingu sõlmimiseks. Liitumisleping sõlmitakse pärast sellekohase taotluse esitamist ja liitumisprojekti kooskõlastamist. Liitujal tuleb tasuda liitumistasu, mille arvutamisel lähtutakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusest, kohalikest ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumise eeskirjadest ning liitumistasu arvutamise metoodikast. Liitumistasu sõltub üldjuhul konkreetse kinnistu liitumiseks vajalike torustike, kaevude ja liitumispunktide ehitamise maksumusest. Juba projekteerimise käigus soovitame planeerida kinnistule ka sademevee kogumise süsteemid.

Ehitustöödega võib alustada pärast seda, kui liitumisleping on sõlmitud ehk allkirjastatud, liitumistasu tasutud ning olemas kohaliku omavalitsuse nõusolek. Seejärel tuleks silmas pidada, et ehitustööde algusest tuleb AS-i Viimsi Vesi teavitada vähemalt viis päeva ette.

Ehitamisest kuni kasutuselevõtuni

Ehitaja on ehitustööde käigus kohustatud lahtise kaeviku ette näitama AS-i Viimsi Vesi esindajale, kes kontrollib ehitustööde vastavust projektile. Ühenduse nõuetekohasuse kohta tehakse kohapeal kirjalik akt. Lahtise kaeviku ülevaatamisega veendub vee-ettevõtja, et torustikud on rajatud vastavalt nõuetele. Tähelepanu pööratakse sellele, et sademevesi ei oleks juhitud kanalisatsiooni ja vastupidi ning veetorustikul oleks kasutatud üksnes keevisliitmikke. Kui torustik ei ole ehitatud vastavalt projektile ja liitumistingimustele, võib AS Viimsi Vesi keelduda teenuslepingu sõlmimisest ja teenuse osutamisest.

Ehituse lõppedes tuleb esitada vee-ettevõtjale survestusakt, mille tavaliselt koostab ehitaja, teostusjoonis ja avaldus veemõõtja paigaldamiseks. Kui kõik eelnevad etapid on läbitud, paigaldatakse veearvesti ning sõlmitakse teenusleping.

Ehitusperioodil on võimalik kasutada n-ö ehitusvett, mis on tähtajaline teenus, mil kliendil on võimalik ehitustegevuse jaoks tarbida ühisveevärgist vett maksimaalselt kuni üks aasta. Sellel perioodil ei ole lubatud vett juhtida ühiskanalisatsiooni. Ehitusvee kulu arvestatakse ajutise veemõõtja alusel, mis on vee-ettevõtja poolt akteeritud ja plommitud.  Ehitusvee kasutamiseks tuleb AS-ile Viimsi Vesi esitada avaldus ning ehitusvee kasutamiseks väljastatakse täpsed tingimused. Iseseisev maakraani avamine ja veemõõtja kasutamine on keelatud.