Korras ja hooldatud küttekolle on suur samm ohutuse suunas

PÄÄSTEAMET: Kortermajade ja ridaelamute küttesüsteeme peab kord aastas puhastama kutseline korstnapühkija, kes väljastab tehtud tööde kohta akti.

Külmade ja pimedat õhtute saabumisega on alguse  saanud ka kütteperiood. Sellega seoses on igati asjakohane üle rääkida see, kuidas ohutut küttekoldeid kasutada, mis peaks eelnema küttekoldele ning kuidas vältida võimalike tulekahjusid.

Nii nagu oma tervise eest, tuleb ka küttekollete eest regulaarselt hoolt kanda ning lasta neid puhastada, et vältida võimalikke tulekahjusid ja et tuba püsiks soe. Õnnetuste vältimiseks on tähtis puhastada aasta ringi kasutatavaid kütteseadmeid kaks korda aastas ning hooajaliselt kasutatavaid seadmeid üks kord aastas. Eramajades võib korstnat pühkida ka ise, kuid kord viie aasta jooksul peab süsteemid siiski üle vaatama kutseline korstnapühkija. Kortermajade ja ridaelamute küttesüsteeme peab kord aastas puhastama kutseline korstnapühkija, kes väljastab tehtud tööde kohta akti.

Kütmisega alustamine

Kütmisel tuleks alati kasutada võimalikult kuivi puid, kuna märja puuga tekib rohkem pigi, mis ummistab küttesüsteeme ning võib tulevikus kujutada tulekahju ohtu. Oluline on meelde tuletada ka, et olme- ja ehitusjäätmed ning muu kraam käib jäätmejaama ning neid ei tohiks kindlasti kütmiseks kasutada, kuna nende põletamisel ladestub küttesüsteemis põlemisjääke ning selline põletamine saastab ka keskkonda.

Ära sulge siibrit liiga vara

Oluline teema kütmise juures on ka siibri sulgemine, mida kahjuks kiputakse tegema liiga vara. Kütmise ajal peab siiber olema lahtises asendis ning seda ei tohi sulgeda enne, kui söed enam ei hõõgu ning ei ole näha enam punakat-oranžikat värvi. Liiga vara suletud siibri tõttu tekib vingugaas, mis hakkab vaikselt tuppa imbuma ning seab sellega ohtu kogu pererahva. Nagu eespool mainitud, on vingugaas kaval – lõhnatu ja värvitu ning seda tuvastada saab aidata vaid vingugaasiandur.

Kuum tuhk ei käi kilekotti või plastämbrisse!

Kahjuks pole harvad juhud, kus tulekahju on kodus alguse saanud sellest, et kuum tuhk pannakse süttivasse anumasse ning seejärel näiteks puuriida või majaseina vastu. Oluline on tühjenda küttekolle põlenud puidu jääkidest alles pärast nende jahtumist. Kindlasti ei tohi kuuma tuhka ladustada kergestisüttivasse anumasse (plastämber või -prügikast, kilekott vm), hea on süsi panna näiteks plekist ämbrisse või metallnõusse.

Ära hoia küttepuid ahju lähedal

Muidugi on mugav tuua puud tuppa ja panna need kohe ahju kõrvale maha, selle vastu või isegi ahju peale kuivama. Selline tegevus on aga äärmiselt ohtlik, sest puit on põlevmaterjal ning seega võib küttepuude hoidmine kuumal ahjul või pliidiplaadil tuua kaasa tulekahju. Lisaks sellele peaks ahju ees olema tulekindel plaat, mis püüab kinni lendu läinud sädeme ning takistab tulekahju tekkimist. Tulekindel ala olgu pigem suurem kui väiksem.

Oluline on tulekahju varajane avastamine

Vaatamata sellele, et Eestis on suitsuandur kohustuslik aastast 2009, leidub siiski veel väga palju majapidamisi, kus ei ole töökorras ja õigesti paigaldatud suitsuandurit. Kahjuks peab tõdema, et just paljudes kodudes, kus on leitud hukkunu, puudus varajases staadiumis tulekahjust märku andev suitsuandur. Päästeameti töötajad külastavad igal aastal tuhaneid kodusid, et kontrollida nende tuleohutust. Muuhulgas vaadatakse kodunõustamisel üle ka suitsuanduri olemasolu ning vajadusel paigaldatakse see Päästeameti poolt. Kodunõustamine on kõigile tasuta ning enda soovist saab teada anda päästeala infotelefonil 1524.

Ohutus algab meist endist!

ABIKS AHJUKÜTJALE Ava siiber ja hoia seda kogu kütmise ajal täielikult avatud asendis. Eemalda koldest vana tuhk ja pane mittepõlevast materjalist anumasse. Vii see kohe õue ja ladusta ohutus kohas. Enne ladustamist veendu, et tuhk on täielikult maha jahtunud ja ei sisalda hõõguvaid osakesi.

Veendu tõmbe olemasolus. Mitu päeva kütmata ahi on jahtunud niivõrd palju, et tõmme kaob – nii ei saa koldetäis korralikult põleda, ahi ei lähe piisavalt soojaks ja lõõridesse tekib pigi. Seepärast tuleb pikalt kütmata ahju korstnalõõri kõigepealt eelsoojendada: algul tee koldesse väike tuli, näiteks ainult paberi ja pilbastega. Kui kaua kütmata ahju kohe valusat tuld teha, võib ahju kergesti lõhki kütta.

Küta kuivade halupuudega, mis on eelmisel päeval tuppa toodud. Õuest toodud puit võib olla liigselt niiske ja langetada märkimisväärselt ahju kasutegurit. Ära paiguta puid kuivatamiseks ahju peale ega ahjuukse ette.

Lao halud koldesse õhuvahedega, mitte rohkem kui kaks kolmandikku kolde mahust. Kõrge koldega ahjudes peab puude ja koldelae vahele jätma 25 sentimeetrit vaba ruumi. Ära pane halgusid vastu koldeseinu ja aseta need koldesuust võimalikult kaugele. Halu keskmine läbimõõt võiks olla 7-10 sentimeetrit ja kasutada tuleks korraga võimalikult ühtlase läbimõõduga halgusid.

Et vältida liigse suitsu tekkimist süütamise hetkel, tuleb puud süüdata alati pealt – suits sisaldab palju ohtlikku vingugaasi ja takistab põlemist. Vähesel määral eralduv suits võimaldab tulel kiiresti areneda, mis omakorda põletab juba algfaasis rohkem gaase ja muid jääkaineid. Tee nii: aseta halud ühesentimeetriste vahedega koldesse ja pane tulehakatis kõige peale.

Kui puud on süttinud, pane ahju tõmbeuks kinni, kuid ahju välisuks jäta lahti. Kaasaegsel ahjul (millel tõmbeuks puudub) sulge ahjuuks ja veendu, et ahjuukse õhuavad oleksid avatud. Nii köeb ahi umbes kaks tundi.

Kui koldesse on jäänud ainult hõõguvad söed, sega need korralikult läbi ja lükka ühtlase kihina koldepõhjale laiali. Seejärel sulge ahju välisuks või kaasaegsema ahju ukse õhuavad.

Ära kiirusta siibri sulgemisega. Kõige ohutum siibri sulgemise aeg on siis, kui söed enam ei hõõgu ja need on täiesti tumenenud. Pärast ahjuukse sulgemist kulub selleks umbes 20 minutit.

KAS TEADSID, ET Alla 20% niiskusega puidu põlemisel on leegi tipus temperatuur 1200°C. Märja puidu põlemisel on see alla 900°C. Nii madala temperatuuri juures ei põle kõik puugaasid ära ja korstnast paisatakse välja väga palju õhku saastavaid aineid. Lisaks tekib ka tuleohtlik pigi.

Parimateks küttepuuliikideks võib pidada kaske ja leppa just tänu oma heale kütteväärtusele ja tasasele põlemisele. Okaspuude kahjuks räägib see, et nad kipuvad põledes intensiivselt praksuma ja sädemeid pilduma.

Suitsugaaside väljumine välisõhku suletud siibri korral tagatakse avaga, mille suurus on vähemalt 3% suitsulõõri pindalast. Siis saab siibri rahuliku südamega sulgeda teadmisega, et kui mõni süsi veel hõõgub, liiguvad tekkinud gaasid lõõripidi välja, mitte ei leki eluruumi.

Ahju võib tuld teha mitu korda päevas. Reegel on, et kahe põlemise vahele peaks jääma vähemalt 8 tundi, kuna väiksema ajavahega ei jahtu ahi piisavalt. Liigkütmine on üks hoonete süttimise levinuimatest põhjustest.

Ruumis, kus küttekollet kasutatakse, peab olema piisavalt õhku. Kui puidu põlemisel on leek hele ja kollane, on õhu juurdevool piisav. Kui leek on tume- või purpurpunane, on tulel liiga vähe õhku.

Olmejäätmed ei ole ahjus põletamiseks, sest prügi põletamine küttekoldes suurendab tahmapõlengu ohtu ning mõjub halvasti kütteseadmele. Samuti pole plasti, kummi ja muude taoliste sünteetiliste materjalide põletamine keskkonnasõbralik teguviis.

Korterelamus tuleb puhastustööde läbiviimiseks kutseline korstnapühkija kutsuda igal aastal, eramajas võib majaomanik neli aastat ise puhastada, igal viiendal aastal tuleb samuti kutseline korstnapühkija kutsuda.

ШПАРГАЛКА ТЕМ, КТО ТОПИТ ПЕЧИ Открой заслонку полностью и не меняй её положения на протяжении всей топки. Выгреби из печи старую золу. Помести её в сосуд из огнестойкого материала. Вынеси золу тотчас на улицу и размести в безопасном месте. До размещения убедись, полностью ли зола остыла и не содержит ли она тлеющих частиц.

Убедись в наличии тяги. Печь, которую не топили несколько дней, остывает до такой степени, что тяга пропадает – таким образом, содержимое очага не способно гореть как следует, печь не нагревается должным образом и в дымоходе образуется смола. Поэтому, дымоход долго неиспользованной печи следует предварительно прогреть: сначала разведи в очаге маленький огонь, например, только из сучьев, бумаги и щепы. Если в долго неиспользуемой печи сразу развести мощный огонь, её можно перетопить, что приводит к её разрушению.

Топи сухими дровами, принесёнными в помещение за день до топки. Не складывай дрова для просушки на печь или перед её дверцей. Принесённые с улицы дрова могут быть слишком сырыми и значительно снизить эффективность топки.

Закладывай дрова в печь с воздушным пространством, не более двух третьих объёма камеры сгорания. В печи с высокой камерой сгорания надо оставить воздушное пространство в 25 см между дровами и потолком камеры. При закладке поленья не должны соприкасаться со стенками очага, также их следует укладывать максимально далеко от устья очага. Желательный диаметр поленьев – 7-10 см, одновременно следует использовать поленья максимально схожего размера.

Чтобы избежать возникновения излишнего дыма во время растопки, дрова следует разжигать всегда сверху – дым содержит большое количество опасного угарного газа и препятствует горению. Выделяющийся в маленьком количестве дым позволяет огню быстро развиваться, что в свою очередь сжигает больше образующихся газов и других отходов уже в начальной фазе. Действуй так: разложи поленья с промежутками в один сантиметр и размести растопку сверху.

Когда дрова разгорятся, закрой промежуточную дверцу, но наружную оставь открытой. У современной печи (у которой промежуточная дверца отсутствует) закрой наружную дверцу и убедись, чтобы вентиляционные отверстия были открытыми.

Таким образом печь будет топиться примерно два часа. Когда в топке останутся только пылающие угли, промешай их как следует и распредели их равномерно по дну очага. Затем, закрой наружную дверь или вентиляционные отверстия более современной печи.

Не торопись с закрытием заслонки. Самый безопасный момент для её закрытия – это когда угли уже не пылают и полностью потемнели. После закрытия печной двери на это уйдёт примерно 20 минут

Интересные факты: При горении дров с уровнем влаги менее 20% температура языка пламени составляет 1200°C. При горении влажной древесины температура ниже 900°C. При столь низкой температуре не сгорают многие выделяемые древесиной газы, и через трубу в атмосферу выводится множество загрязняющих воздух веществ. Также, образуется пожароопасная смола;

Лучшим видом древесины для топки считаются берёза и ольха, благодаря своей высокой теплотворности и медленному сгоранию. Минусами хвойных пород является то, что дрова интенсивно трещат при горении и раскидывают искры;

Выведение дымовых газов в атмосферу, при закрытой заслонке, обеспечивается с помощью отверстия, размер которого составляет как минимум 3% от площади дымохода. Поэтому, заслонку можно закрывать со спокойным сердцем даже если некоторые угольки ещё тлеют, так как образовавшиеся газы выйдут через дымоход, а не проникнут в помещение;

Печь можно топить несколько раз в день. Правилом считается, что между двумя топками должно оставаться хотя бы восемь часов, так как за более короткий промежуток времени печь достаточно не остывает. Чрезмерное топление печи это одна из наиболее распространённых причин возгорания зданий;

В помещении, где отопительное устройство используется, должно содержаться достаточно воздуха. Если при топке пламя светлое и жёлтое, прилив воздуха достаточный. Если пламя тёмное или пурпурное, горению не хватает воздуха;

В печи нельзя сжигать бытовые отходы, так как горение мусора повышает вероятность возникновения возгорания сажи, и оказывает отрицательное влияние на отопительное устройство. Также, сжигание пластика, резины и других похожих синтетических материалов оказывает беспощадное влияние на окружающую среду;

В многоквартирном доме требуется вызывать профессионального трубочиста каждый год, для проведения очистительных работ. В частном доме может владелец сам чистить отопительную систему четыре года, но каждый пятый год требуется также вызывать профессионального трубочиста.