2020. aastal rakendas Viimsi vald esimest korda kaasavat eelarvet. Sel aastal algab kaasava eelarve ideede esitamine 1. juunist ning kestab 1. augustini. Igaühel on võimalus esitada oma idee.

Kuigi eeldame, et suuremaid muutusi meie kogukonnas korraldavad riik ja omavalitsus, on viimaste aastate suundumused soodustanud kohalikke rohujuure tasandil enda ümber toimuva osas otsuseid tegema. Kui tihti kuuleme ja loeme, et riik annab üha enam otsustus- ja ka vastutusjulgust omavalitsustele, siis samamoodi delegeerib omavalitsus omakorda kogukonnakeskseid algatusi neile, kes soovivad kaasa rääkida. Meis kõigis peitub mõni idee, mille täideviimine kirgastaks lähiümbruses elavate ja toimetavate inimeste igapäevaelu. Seega saab igaüks olla eestkõnelejaks kohaliku kogukonna elu arendamisel kaasava eelarve raames. 

Mis on kaasav eelarve?

Kaasav eelarve sündis 2011. aastal ja selle põhiideeks oli (ja on tänini) kohaliku kogukonna võimalus kaasa rääkida omavalitsuse tegevustes, mis puudutavad investeeringuid kogukonna heaolusse. Kaasava eelarvega haaratakse kogukond omavalitsuse rahaasjade üle otsustamisse ning see loob võimaluse mõjutada ümbritsevat eluolu, olles heaks platvormiks kogukondi edendavate ideede esilekerkimiseks. Samas annab kaasav eelarve omavalitsusele võimaluse saada tagasisidet kogukonna murede ja soovide kohta. 

Esimesena rakendas 2013. aastal kaasavat eelarvet Tartu linn. 2018. aastal viis seda edukalt ellu juba 20 omavalitsust. Viimsi vald astus nende edumeelsete omavalitsuste hulka 2020. aastal. Vastavalt Viimsi valla kaasava eelarve põhimõtetele on valla kaasava eelarve eesmärk anda kõigile huvilistele võimalus teha 50 000 euro ulatuses ettepanekuid valla elu edendamiseks ja võimaldada viimsilastel osaleda hääletusel parimate ideede väljaselgitamiseks. 

Esimene pääsuke Viimsis

Esimesel kaasava eelarve väljakuulutamise aastal koguti ja valiti erandkorras kahe aasta ettepanekuid samaaegselt. Sellest tulenevalt oli 2020. aastal kaasava eelarve projektide elluviimiseks kokku kasutada 100 000 eurot. 

Läinud aastal (2020) esitati 86 ideed, millest valdav enamus oli mõni vallaruumi rajatav objekt või ehitis. Erinevalt paljudest teistest omavalitsustest oli Viimsi kaasava eelarve raames võimalik teha ettepanekuid ka ürituste korraldamiseks. Selline tingimuste laiendamine on oluline eelis teiste omavalitustega võrreldes.

Laekunud ideede hulk näitas, et teave kaasava eelarve võimalustest puudutas viimsilasi ning kogukonna eestkõnelejad soovisid osaleda valla elu paremaks muutmisel. Vastavalt reglemendile hindas ettepanekuid ekspertkomisjon, mille koosseisus olid vastava ala spetsialistid. Komisjon kaalus esitatud ideede teostatavust (lähtudes ajast, rahalisest kulust ja elulisest teostatavusest). Eksperdid tegid mõnedele perspektiivikatele ideede autoritele ka ettepanekud selle täiendamise osas – näiteks vähendada mahtu, täpsustada asukohta, liita idee mõne teise sarnase ideega jms. Kokkuvõttes sai ekspertide otsusel järgmisesse vooru 57 väga head ideed. Lõplikuks võitjaks osutusid siseskatepark 197 häälega ja uisuplatsi rajamine 114 häälega. Siinkohal pean oluliseks mainida, et hääletusel osales 866 viimsilast. Teiste omavalitsustega võrreldes on see tubli tulemus ja ehk edaspidi on kogukonna jaoks nii olulistel teemadel kandepinda veelgi rohkem.  

Lõppkokkuvõttes on täna siseskatepargi rajamise idee eest tasutud 50 000 eurot ja hooajalise uisuplatsi rajamise eest 11 210 eurot. Seega on veel ruumi täiendavaks idee elluviimiseks – Viimsi vald on teostamas ka kolmandat esitatud ideed, milleks on Haabneeme kooli juurde jõulinnaku rajamine.

Kuidas edasi? 

Seoses käesoleva aasta kaasava eelarvega on sisse viidud mitmeid muudatusi. Nimelt täpsustati valla kaasava eelarve menetlemise korda. Olulisim muudatus puudutab ideede esitamise aega, mida pikendati kahelt nädalalt kahe kuuni. Samuti muudeti see varasemaks ehk edaspidi toimub esitamine 1. juunist kuni 1. augustini. Muudatus peaks esmalt tagama, et hääletusele jõuaks läbimõeldud ning kogukonna poolt toetatavad ideed. Läbimõtlemise all mõeldakse ennekõike põhjalikumat analüüsi eskiiside, selgituste, kogukonna sõnaselge eelistuse/arvamuse näol. Järgnevalt hindab peamiselt vallavalitsuse eriala ekspertidest koosnev komisjon ettepanekute elluviimise võimalikkust ja pakkuma nende elluviimiseks sobilikke asukohti vallaruumis. Sellega tagatakse, et lõpphääletusele jõuavad võimalikult hästi ettevalmistatud ja põhjendatud ning kogukonnale vajalikud ettepanekud. Siinkohal tuleb tõdeda, et kaasava eelarve protsess oli uus ka vallaametnikele ning eelmisest aastast on meil palju õppida – seda nii valla kui läbiviija poolelt, aga ka projekti esitajal, et põhjalikum eeltöö on vajalik.

Ja lõpetuseks kõige olulisem!

Viimsi valla kaasava eelarve kasutamise ideid võib esitada IGAÜKS sõltumata elukohast. Selleks, et sinu hea idee kvalifitseeruks, tuleb selle esitamisel  lähtuda kaasava eelarve määruses sätestatud nõuetest. Kaasava eelarve ideid saab esitada 01.06–01.08.2021. Ideid saab esitada:

1. infosüsteemis Volis (www.volis.ee); 

2. saates e-kirjaga aadressile kaasaveelarve@viimsivv.ee

3. tuues/saates paberil vormistatuna ja allkirjastatuna aadressile Viimsi

Vallavalitsus, Nelgi tee 1, 74001, Viimsi alevik, Viimsi vald. Posti teel saadetud ideed peavad kandma hiljemalt 1. augusti 2021 kuupäevaga postitemplit.

Lisainfo: Liina Mugu, kaasaveelarve@viimsivv.ee;  https://www.viimsivald.ee/kaasav-eelarve-2021

Kaasava eelarve võiduidee: Viimsi siseskatepark

2020. aasta Viimsi kaasava eelarve üks võiduidee oli Viimsi siseskatepark. 

Tänaseks on 540 m2 suurune skatepargi osa valmis, aga iga päev veel avatud ei ole. Sõitmas käimiseks või treeningutel osalemiseks tuleb eelnevalt peatreeneri kaudu aeg broneerida. Grupitreeningutega alustatakse sügisel. Parki on oodatud eelkõige trikiratturid, rulluisutajad, rulatajad, aga juba on selle võimalusi katsetanud ka mõni jooksuratta kasutaja ja MTB-ratturid.

Skatepark

Samadesse ruumidesse on valmimas ka pehme põrandaga saal. Põranda aluspõhi on valmis, kuid oodatakse sisustust, mis peaks kohale jõudma lähinädalate jooksul. Tulevikus saavad seda saali rentida kõik, kelle spordiala jaoks avar pehme põrandaga saal sobib, olgu selleks siis võimlemine, akrobaatika, karate, tantsimine vms.  

Viimsi skatepargi tegevjuht ja peatreener Mikael Parman on rahul, et viimislased kaasava eelarve raames just nende projekti poolt hääletasid. Ta usub, et edu tõi hea idee ja läbimõeldud plaan. „Skatepargi ideega välja tulles lähtusime reaalsest nõudlusest. Trikiratturitel ja rulatajatel polnud talvehooajal Viimsis kuskil harjutada. Samuti oli üles kerkinud probleem, et noored kogunevad kaupluste ees ning neil pole kusagil vaba ega veeta. Skatepargi loomine pakkus sellele probleemile lahendust – noored saavad siia tulla ja reaalselt midagi ägedat teha“ ütleb ta. 

Nendel, kes plaanivad kaasavasse eelarvesse oma idee esitada, soovitab ta koostada põhjalik projekt, mis lahendaks mõne reaalse vajaduse. Samuti on oluline tegeleda aktiivselt turundusega. „See on väga tähtis. Meie tegelesime turundusega põhjalikult, jagasime flaiereid, tegime koostööd noortekeskuse ja vallaga, kutsusime hääletama neid, kes polnud veel oma häält andnud,“ ütleb Mikael ja lisab lõpetuseks: „Täname omalt poolt kõiki, kes meie ideele hääle andsid!”

NB! Nii siseskatepargi sõidu- ja trenniaegade kui ka pehme põranda saali rentimise huvilised võivad ühendust võtta Mikael Parmaniga: mikaelparman@hotmail.com / 56571732