Hajaasustuse programmi eesmärk on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Toetust saab taotleda järgmistes valdkondades:

  • veevarustussüsteemid,
  • kanalisatsioonisüsteemid,
  • juurdepääsuteed,
  • autonoomsed elektrisüsteemid.

Programmi raames saavad taotlejad olla füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

  • taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist kuni toetuslepingu sõlmimiseni hajaasustusega piirkonnas asuv majapidamine, millega seotud projektile toetust taotletakse;
  • taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millega seotud projektile toetust taotletakse;
  • taotlejal ei ole riiklike või kohalike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Taotlusi programmi raames toetuse saamiseks võib 2021. aastal esitada kuni 1. aprillini.

Programmist on võimalik saada toetust kuni 6500 eurot majapidamise kohta ning taotleja oma- (ja kaas)finantseering peab moodustama vähemalt 33% projekti abikõlblikest kuludest.

Projekti periood algab toetuslepingu sõlmimisest ning enne seda on lubatud teha üksnes ettevalmistavaid töid. Projekti perioodi lõppemisest või juhul, kui tegevused viiakse ellu varem, siis tegevuste lõppemisest, alates ühe kuu jooksul kohustub toetuse saaja esitama Viimsi vallale vormi- ja nõuetekohase aruande toetuse kasutamise kohta.

Toetuse taotlemise soovi korral palume tutvuda riigihalduse ministri 22.02.2018 määrusega nr 14 „Hajaasustuse programm“.

Taotlus- ja aruandevormid ning juhised on kättesaadavad Viimsi valla kodulehe kaudu või otse Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt.

Programmi üldise koordineerimise eest vastutab rahandusministeerium. Programmi elluviimist korraldab Riigi Tugiteenuste Keskus.

Viimsi valla poolt tegeleb küsimustega ehitus- ja kommunaalosakond (e-post: kommunaal@viimsivv.ee).

Ehitus- ja kommunaalosakond