Peagi hakatakse vastu võtma avaldusi eelseisval sügisel 1. klassi astumiseks. Avalduse saab esitada märtsikuu jooksul ning määratud koolikohad selguvad lõplikult 15. juuniks. 

Avaldusi 1. klassi astumiseks saab esitada ajavahemikus 1.–31. märtsini. Selleks tuleb lapsevanemal siseneda ID-kaardi või Mobiil-ID abil haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO veebiaadressil piksel.ee/arno/viimsi ning esitada koolimineku avaldus. Süsteem arvestab koolikoha määramisel rahvastikuregistri järgse elukoha lähedust koolile, õdede-vendade olemasolu samas koolis ning võimalusel lapsevanema eelistust. ARNO-s on võimalik lisada kommentaaride lahtrisse lapse kohta infot, mida komisjon peaks vanema arvates teadma. Klasse komplekteerivad koolid peale seda, kui on selgunud 1. klassi laste nimekiri. Võimalusel arvestatakse erisoove, näiteks sõbraga samasse klassi määramise kohta.
Elanikud, kes on kantud Viimsi registrisse pärast 1. veebruari 2021, saavad taotlusi esitada paberkandjal vallavalitsuses (Nelgi tee 1, Viimsi). Kuigi Covid-19 levikust tingitud piirangute tõttu on vallamaja uksed tavakorras suletud, saab avalduse kohapeal esitada. Administraator annab täitmiseks vastava blanketi, võtab dokumendid vastu ja edastab haridusosakonnale.

Otsused ja kuupäevad

Hiljemalt 20. aprilliks teavitatakse lapsevanemat lapsele määratud koolist avalduses märgitud e-posti aadressil. Nendega, kes on esitanud avalduse paberkandjal, võtab ühendust valla haridustöö spetsialist ning annab otsusest teada.

Juhul, kui lapsevanem ei ole määratud kooliga nõus, saab kuni 20. maini ARNO-s esitada koolivahetustaotluse. Esitatud taotlused vaatab vallavalitsuse komisjon läbi 1. juuniks. 

Nende ja samuti pärast 31. märtsi laekunud avalduste puhul määratakse lapsele kool, kus on vabu õppekohti. Vanemaid teavitatakse sellest hiljemalt 1. juuniks.

15. juuniks peab lapsevanem kinnitama koolikoha vastuvõtmise või sellest loobuma ARNO-s või e-posti aadressil aet.tampuu@viimsivv.ee. Juhul, kui laps asub õppima väljaspool Viimsi valda asuvas koolis, palume ka sellest teada anda. 

Vabade õppekohtade olemasolul saab pärast 15. juunit esitada koolimineku avalduse otse koolile.

Koolikohustusest

Koolikohustuslik on laps, kes saab hiljemalt käesoleva aasta 30. septembriks 7-aastaseks. Kui vanem soovib koolikohustuse täitmist edasi lükata, peab ta pöörduma koolivälise nõustamismeeskonna poole, kelle kontaktid on leitavad veebilehel rajaleidja.ee/kvm. Koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamise aluseks on lapse tervislik seisund. Avaldus vastavale komisjonile tuleb esitada juba kevadel, et otsus koolimineku edasilükkamise kohta oleks hiljemalt augustis olemas.

HEA TEADA 

1. klassi minevate koolijütside toetuseks maksab Viimsi vallavalitsus ranitsatoetust 120 eurot. Alates 1. septembrist kuni 30. septembrini saab toetuse taotluse täita mugavalt samuti ARNO keskkonnas, taotluste menetlemine ja väljamaksmine toimub oktoobrikuu jooksul. 

Ranitsatoetust makstakse hoolimata sellest, kas laps läheb oma valla või mõne teise omavalitsuse kooli. Küll aga tuleb toetuse saamiseks veenduda, et nii kooli minev laps kui ka mõlemad vanemad on rahvastikuregistri andmetel seisuga 31.12.2020 Viimsi valla elanikud. Juhul, kui üks lapsevanematest on elu keerdkäikude tõttu elamas mõnes teises omavalitsuses, siis on ARNO-s võimalik lisada vabas vormis selgitus.

Lisainfo ranitsatoetuse kohta: Risto Nigul, sotsiaaltöö peaspetsialist, e-post risto.nigol@viimsivv.ee