Valla kogupindala on 73 km2, millest poolsaareosa moodustab 47 km2 ja saared 26 km2. Peamine areng on toimunud ja toimub jätkuvalt ka tulevikus Viimsi poolsaarel, kuid sellele vaatamata on ja jääb pool valla mandriosast roheliseks.

On siis tegu RMK metsadega, haljasaladega, parkidega, kaitsealadega vm rohealadega – ligikaudu 50% Viimsi poolsaarest moodustab ka tulevikus roheline massiiv. Kui vaadata valda tervikuna (sh saared), siis on roheluse osakaal terve valla pindalast 65% ehk ligi kaks kolmandikku.

Viimsi Teataja palus vallaametnikel üle vaadata ja poolsaare kaardile kokku joonistada kõik olulist mõju omavad (üle 10 elamuühikuga) kehtestatud planeeringualad (mis annavad õiguse inimestel alustada arendustegevust), mis on koos planeeringualadega kõrvalolevale kaardile kantud. See loob vallaelanikele ettekujutuse, kus on kehtestatud planeeringud ja kui suuri elamuühikuid (EÜ) arendada saab. Elamuühikuna on mõeldud järgnevat arvestust: üksikelamus 1 elamuühik, paarismajal 2 elamuühikut, kortermajal või ridaelamul vastavalt korterite või bokside arv elamuühikuid.

Kaardile ei ole kantud erinevaid arendajate poolt välja pakutud ettepanekuid, kuna tänaseks pole selge, kas üldse ja mis mahus algne soov realiseeruda võib.

Kehtestatud planeeringud lubavad rajada 2000 elamuühikut

Viimsi on populaarne elukeskkond, kuhu lisandub igal aastal uusi elanikke, kes kõik soovivad ehitada maju või kolida uutesse korterelamutesse. Viimsi tänased elanikud muretsevad aga valla kiire kasvu valguses rohe- ja puhkealade kadumise pärast.
Planeeringute menetluskäigus on tihti keeruline mõista, kuhu, mida ja kui palju ehitatakse ning millised piirkonnad jäävad siiski arendustest puutumata või mis on ja mis ei ole tulemas.

Nii näiteks esitatakse vallavalitsusse mitmesuguseid soove, mis sagedasti võivad olla ulmelised (pilvelõhkujatest kilomeetrise ridaelamuni) ega pruugi kunagi teostuda. Seetõttu on oluline järgida, millised planeeringud on kehtestatud ja mis mahud on nende alusel lubatud. Juuresolev tabel esitleb valla asumite kaupa realiseerimata, aga kehtestatud planeeringute mahte, mida on ligikaudu 2000 elamuühikut. Nendest on esilehel olevale kaardile kantud vaid olulisema mõjuga kehtestatud planeeringud (alla 10 EÜ-ga planeeringuid kaart ei kajasta – kinnistute jagamised, 3–9 krundi planeerimised, talumaade planeerimised pärijate vahel vms alla 10 EÜ-ga planeeringud), mille kohta saab infot planeeringute veebikeskkonnast.

“Valla rohealad ja RMK metsad ei kao, valla mandriosast pool on ja jääb roheliseks.”

Kust saada lisainfot?

Planeeringute kohta saab infot veebikeskkonnast service.eomap.ee/viimsivald.

Planeeringutega tutvumiseks tuleb valida vasakul ülaservas teemakiht „Detailplaneeringud“, kaardil suumida huvipakkuv ala hiire ja navigatsioonitööriistaga välja ja siis valida vasakult ülaservast infoikoon (tähistatud „i“ tähega) ning teha hiireklikk huvipakkuval alal. Avaneb aken tulemustega – seal saab klikata päringu tulemustele ja vastav planeeringuala joonistub akna all asuvale kaardile. Paremale tekib menüü, kus on võimalik tutvuda planeeringudokumentidega, joonistega, seletuskirjaga. Vanemad planeeringud võivad olla süsteemi sisestamata, sellisel juhul soovitame külastada keskkonna- ja planeerimisosakonna spetsialisti, kes tutvustab planeeringute arhiivis leiduvaid materjale.

KONTAKTID

Kõikide Sinu elupiirkonda puudutavate tekkida võivate küsimuste korral on vallas alati olemas spetsialist, kes aitab leida vastused ja lahendada tekkinud probleemid.

Keskkonna- ja planeerimisosakond
Vastuvõtuajad esmaspäeviti kell 14-17.30 ja neljapäeviti kell 9-12 ning 14-17.

Keskkonna- ja planeerimisosakonna juhataja
Peeter Rüütel 5695 9113 peeter.ryytel@viimsivv.ee

Keskkonna- ja planeerimisosakonna peaspetsialist
ametikoht täitmata

Planeeringute peaspetsialist
Tatjana Nikolajenkova 602 8849 tatjana.nikolajenkova@viimsivv.ee

Planeeringute vanemspetsialist Anne Siitan 602 8822 anne.siitan@viimsivv.ee

Planeeringute vanemspetsialist
Piret Kõo 602 8881 piret.koo@viimsivv.ee

Planeeringute vanemspetsialist
Birgit Mägi 602 8871 birgit.magi@viimsivv.ee

Keskkonna vanemspetsialist
Aet Põld 602 8859 aet.pold@viimsivv.ee

Maakorralduse vanemspetsialist
Gerli Sveta Pajupuu 5666 5226 gerli.pajupuu@viimsivv.ee

Maakorralduse vanemspetsialist
Eve Leesment 602 8848 .leesment@viimsivv.ee

Mõõdistuste ja maamaksu vanemspetsialist
Stella Laur 602 8816 stella.laur@viimsivv.ee

Tehnovõrkude registri vanemspetsialist
Marek Viiklaid 5683 0204 marek.viiklaid@viimsivv.ee

Aadressiandmete vanemspetsialist
Estella-Marie Kõiv 602 8876 estella-marie.koiv@viimsivv.ee

Projektijuht
Anu Leisner

Ehitus- ja kommunaalosakond
Vastuvõtuajad esmaspäeviti kell 14-17.30 ja neljapäeviti kell 9-12 ning 14-17.
Palun eelregistreeri oma soov osakonnajuhataja ja peaspetsialistidega kohtumiseks telefonil: 602 8818.

Ehitus- ja kommunaalosakonna juhataja
Alar Mik 602 8827 alar.mik@viimsivv.ee

Spetsialist
Maarja Kudrjavtseva 602 8818 maarja.kudrjavtseva@viimsivv.ee

Ehitusvaldkonna peaspetsialist
Jüri Kurba 602 8878 juri.kurba@viimsivv.ee

Arhitekt – vanemspetsialist
Kaja Kuldkepp 602 8820 kaja.kuldkepp@viimsivv.ee

Ehituslubade vanemspetsialist
Anastassia Prokofjeva 5625 6520 anastassia@viimsivv.ee

Ehituslubade vanemspetsialist
ametikoht täitmata

Ehitisregistri vanemspetsialist
Piret Haas 602 8846 piret.haas@viimsivv.ee

Tehnovõrkude vanemspetsialist
Mart Kraut 602 8830 mart.kraut@viimsivv.ee

Kommunaalvaldkonna peaspetsialist
Taavi Valgmäe 602 8842 taavi.valgmae@viimsivv.ee

Transpordi vanemspetsialist
Imre Saar 602 8835; 5690 2914 imre.saar@viimsivv.ee

Teede vanemspetsialist
Timmo Aleksandrov 602 8861 timmo.aleksandrov@viimsivv.ee

Heakorra vanemspetsialist
Kai Utt 602 8853 kai.utt@viimsivv.ee

Kommunikatsioonide vanemspetsialist
Siim Reinla 602 8882; 5626 6190 siim.reinla@viimsivv.ee

Transpordi vanemspetsialist
Imre Saar 602 8835; 5690 2914 imre.saar@viimsivv.ee

Teede vanemspetsialist
Timmo Aleksandrov 602 8861 timmo.aleksandrov@viimsivv.ee

Heakorra vanemspetsialist
Kai Utt 602 8853 kai.utt@viimsivv.ee

Kommunikatsioonide vanemspetsialist
Siim Reinla 602 8882; 5626 6190 siim.reinla@viimsivv.ee