Valla sotsiaal- ja tervishoiuosakond ja hoolekandekeskus viivad läbi ESF projekti „Hoolekandeteenuste arendamine ja osutamine Viimsi vallas“. Projekti eesmärk on koduteenuse väljaarendamine Viimsi vallas, mille osutamisega luuakse kõrvalabi vajavatele isikutele võimalus iseseisvalt kodus toime tulla ning nende hoolduskoormusega lähedastele tingimused tööl käimiseks, töö leidmiseks või töö säilitamiseks.

Samuti on projekti eesmärk tuua Eestisse täiesti uus lähenemine, nn sotsiaalne suunamine, mis pakub võimalust ennetada erivajadustega ja eakate inimeste toimetulekuraskuste tekkimist ja nende sotsiaalsesse isolatsiooni jäämist. Projektis seatud eesmärkide täitmine mõjutab sotsiaalset sidusust ja võrdsete võimaluste tagamist ühiskonnas.

Projekti käigus pakutakse koduteenust 30-le inimesele ja nõustatakse heaolu koordinaatori poolt 100 inimest. Tulemuseks on kvaliteetsem koduteenus ja täiesti uus teenus Eestis. Teenuste arendamise ja edendamise tulemusel paraneb teenuste kättesaadavus, kvaliteet ja tulemuslikkus kuna teenuseid osutatakse vajaduspõhiselt.

Eesmärk on tõsta elukvaliteeti

Lisaks kvaliteetse koduteenuse ja sotsiaalse suunamise väljaarendamisele on projekti eesmärgiks katsetada ka koduandurite süsteemi. Projekti käigus piloteeritakse ühe ja kahe anduriga süsteemi kokku 20 eaka kodus. Läbiviidav piloot annab võimaluse koguda esmast tagasisidet rakendatava süsteemi kohta ja kujundada toimiv teenus, mida kohalik omavalitsus saab edaspidi selge mehhanismi ja rahastusskeemi alusel kõigile Viimsi eakatele pakkuda.

Planeeritud tegevuste edukas läbiviimine toetab ühtlast sotsiaalteenuste arengut Viimsis ning teenuse kasutajate elukvaliteedi tõusu regioonis, toetades suure hoolduskoormusega lähedase võimekust tööhõives osalemisel. Selle tulemusel areneb kohalike omavalitsuste võimekus ja professionaalsus osutada vajalikke sotsiaalteenuseid, mis aitab ennetada kallimate teenuste osutamise vajadust (ööpäevaringne üld- või erihoolekandeteenus).

Üleskutse viimsilastele

Alates aprillist osutab kirjeldatud projekti raames nn koduteenust Viimsi hoolekandekeskus (varasemalt osutas teenust AS Rannapere Pansionaat). Selle eesmärk on nii senisel kujul teenuse osutamine kui ka teenuse laiendamine teenuskomponentide (senisele toidu koju viimisele lisanduvad muud abistavad tegevused) ja ka teenusesaajate arvu mõttes. Viimasega seoses palume kõigil teada anda, kellel on endal või pereliikmel potentsiaalselt koduteenust tarvis. Kõigiga viiakse läbi vestlus ja hindamine ning teenuse vajalikkuse osas teeb haldusotsuse valla sotsiaal- ja tervishoiuosakond. Kui inimesel ilmneb teenusevajadus, asub hoolekandekeskus koheselt teenust osutama. Teenusevajadusest võib teada anda ja teenusega seotud küsimused saata sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja Tõnu Trooni e-posti aadressile tonu.troon@viimsivv.ee.

Mis on koduteenus?

Koduteenus on suunatud inimestele, kes vajavad abistamist kodustes tingimustes, st abi toimingutes, mis on vajalikud kodus elamiseks, kuid mida inimene ilma kõrvalabita sooritada ei suuda. Näiteks küttepuude või vee tuppa toomine, abistamine toidu valmistamisel, koristamisel, pesemisel vms.

Teenus hõlmab ka abi korraldamist väljaspool inimese kodu, kui see on vajalik tema igapäevaseks toimetulekuks, näiteks poest toidu toomine, saatmine arsti juurde jms. Teenuse raames osutatav kõrvalabi võib seisneda ka isikuabi osutamises. Isikuabi tähendab abistamist enesehooldusega seotud toimingute sooritamisel, näiteks juhendamist ja abistamist toidu valmistamisel, riiete korrastamisel (triikimine, pesemine või pesemise korraldamine, parandamine), juhendamist hügieenitoimingutes ja hooldusabivahendite kasutamisel, abistamist liikumisel, potitooli kasutamisel jms.

Koduteenuse kohta saab täpsemalt lugeda Viimsi hoolekandekeskuse veebilehel.

Avafoto: Canva