Viimsi vallavalitsus on pöördunud haridus- ja teadusministeeriumi ning Viimsi gümnaasiumi juhtkonna poole ettepanekuga arutada ühiselt võimalusi täiendavate gümnaasiumikohtade loomiseks. 

2018. aastal uksed avanud Viimsi gümnaasium on praegu ainus riigigümnaasium Harjumaal. Riigigümnaasiumi rajamine leevendas olulisel määral põhikooliastme noorte ruumipuudust õppimisel Viimsi koolis. Ent nüüd seisame silmitsi tõsiasjaga, et Viimsi põhikoolilõpetajate võimalused oma haridustee jätkamiseks koduvallas on piiratud. 

Järgnevatel aastatel lõpetab põhikooli üle kolmesaja Viimsis elava noore. Koduvallas on gümnaasiumikohti 170 ning nendele kohtadele võivad kandideerida kõik õpilased üle Eesti. Reaalselt on võimalus kodulähedast kooliteed jätkata seega vaid igal kolmandal Viimsis elaval põhikooli lõpetajal.

Viimsi gümnaasiumi õpilaste maksimaalseks arvuks on plaanitud 510, milleni kool jõuab juba 2022. aasta sügisel. Kuna gümnaasiumitesse toimub sisseastumine üle Eesti, siis sel sügisel Viimsis keskkooliteed alustanud 170 õpilasest on 73 protsenti ehk 124 noort meie valla elanikud. Kokku lõpetas tänavu põhikooli 313 Viimsis elavat noort, kellest kaks kolmandikku soovis jätkata õpinguid Viimsi gümnaasiumis.

Vald on gümnaasiumis õppekohtade arvu suurendamise teema tõstatanud nii aruteludes ministeeriumi haridusvõrgu osakonnaga kui Viimsi gümnaasiumi juhtidega. 

Loomulikult on koolile ja koolipidajale esmatähtis tagada õppe kvaliteet, seda soovivad ka noored ja lapsevanemad. Viimsi gümnaasium on lühikese ajaga loonud väga tugeva kooli, mida kinnitab ka teistest piirkondadest siia õppima tulla soovijate suur hulk. Seisukoht, kas ja kui palju on võimalik õppeasutusel plaanitust enam kasvada, on eelkõige koolijuhi kujundada. Senised arutelud on olnud teineteise muresid väga mõistvad ning ideena on välja käidud erinevaid variante. Olles avatud kõigile võimalustele, loodan väga, et suudame mõningal määral õppekohtade arvu suurendada juba järgmisest õppeaastast.

Kuni riigigümnaasiumi rajamiseni tegutses Viimsi kooli gümnaasiumiaste valla õppeasutusena ning keskkoolis edasiõppimiseks sai eelistada oma valla koolide õpilasi. Riigigümnaasiumite mõte on pakkuda igas maakonnakeskuses ja suuremas omavalitsuses väga kvaliteetset gümnaasiumiharidust, kuid seejuures toimub kooli vastuvõtt kõigile võrdselt. 

Gümnaasiumis kooliteed jätkata soovivatel Viimsi põhikooli lõpetajatel on valida kas võrdsetel alustel kandideerida riigigümnaasiumitesse, Tallinna või teiste omavalitsuste koolidesse või asuda õppima tasulistesse erakoolidesse. Meie noorte edasiõppimise võimalused avarduvad järgneva viie aasta jooksul Tallinna rajatava viie riigigümnaasiumiga. 

Vastuvõtt Viimis gümnaasiumis algab 2021. aasta märtsikuus.

  • Õpilane registreerib end vastuvõtukatsetele sisseastumiskeskkonnas sisseastumine.ee hiljemalt 17. märtsil. 
  • Vastuvõtukomisjon saadab kutse sisseastumistestile kõigile kandidaatidele, kelle 9. klassi tunnistusel ei ole mitterahuldavaid tulemusi (hinded 1, 2, F või MA).
  • Sisseastumistest toimub laupäeval, 20. märtsil. Test koosneb eesti keele, matemaatika ja inglise keele ülesannetest. Esmakordselt sooritavad sisseastumistesti kõik kooli kandideerijad sõltumata oma 9. klassi tulemustest. 
  • Edukalt testivooru läbinud pääsevad aprillikuus toimuvasse vestlusvooru, mis ei taga automaatselt õppijakohta.
  • Edukalt vestlusvooru läbinud kuni 170 õppijat saavad peale vestlust kutse tulla õppima Viimsi Gümnaasiumisse. Ülejäänud jäävad pingereapõhisesse ootenimekirja. 
  • Koolil on õigus kutse tagasi võtta, kui juunikuus on 9. klassi tunnistusel 3. trimestri või II poolaasta tulemustes mitterahuldavaid (hindeid 1, 2, F või MA)  või kui põhikooli lõpetaja ebaõnnestub mistahes lõpueksamil ja peab sooritama koolieksami. Sellisel juhul saab õppijakoha ootenimekirjas olev õppija. 
  • Peale 9. klassi lõpetamist tuleb sisseastumiskeskkonnas koolile esitada dokumendid ametlikuks vastuvõtmiseks so 9. klassi lõputunnistus, selle hinneteleht ning 9. klassi  klassitunnistus. Samuti tuleb kirja panna oma esimene ja teine moodulivalik koos põhjendusega, kitsa või laia matemaatika ja võõrkeelte valikud.

Jaanuaris korraldab Viimsi gümnaasium sisseastujatele ja vanematele ühise infotunni ning kui olukord võimaldab, siis on 9. klassi õpilastel võimalik tulla ka õpilasvarjuks ja veeta kohapeal üks koolipäev.