Viimsi Noortekeskuse eesmärk on luua Viimsi noortele võimalusi nende mitmekülgse arengu toetamiseks. Vallas tegutseb kolm filiaali, mis asuvad Viimsi alevikus, Püünsis ja Randveres.

Käesolev aasta on Viimsi Noortekeskuses olnud põnev, mitmekülgne, proovilepanev ning õpetlik. Noortekeskus on haaranud peaaegu igast avanenud võimalusest, arendamaks noorsootöö teenust vallas ning viimaks seda laiemalt kogukonda. Suuresti on toimunud muutused tänu ühtse visiooniga meeskonnale, kes igapäevaselt oma töös lähtub noorsootöötaja kutse-eetikast, noortevaldkonna arengutest ning noorte huvidest ja vajadusest.

Distantsilt tegutsedes

Aastat alustas noortekeskus distantsilt, mistõttu avati noortekeskuse Gather keskkond noorsootöö teenuse pakkumiseks. Samuti olid noorsootöötajad koos noortega aktiivselt Teamsis ja Instagramis, kus viidi ellu keskuse huviringe. Piirangute põhiselt avati hetkeks Viimsis asuv keskus, kuid kevadel suunduti taas distantsile. Vastavalt noorte huvidele ja vajadustele pakuti Viimsis, Püünsis, Randveres ja Kelvingis tegevusi, mis toetasid noorte sotsiaalsete oskuste arengut ning võimaldasid viia teenust noorteni, kes igapäevaselt ei külasta asutuse hallatavaid keskusi.

Tavaline päev Viimsi noortekeskuses. 

Sisukas suvi

Asutuse suvegraafikusse mahtus muuhulgas keelelaagri „Keeles peitub rõõm“ kaks vahetust, kus muukeelsed noored said keelekümblusmeetodi toel arendada eesti keelt ning luua põhjapanevaid ja tuge pakkuvaid sõprussuhteid. Samuti toimus Viimsi õpilasmalev, kus noored said töökogemuse, tehes heakorratöid valla erinevates paikades või töötades firmades. Õpilasmalev toimus kahes vahetuses ning kokku osales maleva tegevustes 146 noort. Oluline oli ka rahvusvahelise noortepäeva tähistamine, mis koostöös noortevolikogu ning vallavalitsusega ellu viidi.

Viimsi õpilasmalev 2021.

Sügisest uue hooga

Sügisel avasime keskused taas Viimsis ja Püünsis, kus pakutakse noorsootööteenust avatud noorsootöö meetodil. Randveres jätkasime koostööd Randvere kooliga, viies tegevusi ellu pikapäevarühmades, kuhu koonduvad 1.–6. klassi noored. Muuhulgas alustas sügisel uuesti kuus huviringi: sisuloome, fotoring, Minu Disain, Projektikirjutamise ABC, keraamika ning kokandus.

Aasta jooksul on toetatud ka Viimsi noortevolikogu tegevuste taasalgatamist, tutvustatud KOV 2021 valimisprotsessi 16–17-aastastele noortele, osaletud NEET-staatuses noortega seotud KOVidele suunatud koostöömudeli loomise koosloomeprotsessis, loodud noortekeskusele info edastamiseks kodulehekülg, süsteemselt tegeletud noorteinfo levitamisega, kinnistatud noortekeskuse brändi, löödud kaasa noorsootöö erialaliitude (ENK, ANK) tegevustes ning jagatud noorsootöö praktikaid ametnikele ja välisriikide esindajatele. Kaasa on löödud ka Viimsi haridusaasta tegevustes, mis keskenduvad osalusele ja ettevõtlikkusele. Haridusaastal said alguse lauamänguõhtute sari „Osaledes ettevõtlikuks“ ning erialade tutvustus.

Noored vs vallavaitsus jalkamatšil.

Fookuses on noorsootöönädal

Talvele vastu minnes keskendutakse noorsootöö nädala tegevuste elluviimisele, Erasmus+ akrediteeringu taotlemisele rahvusvahelise noorsootöö taaselustamiseks koroonaviiruse leviku ajal ning praktikantide juhendamisele.

Noorsootöö nädal, mis toimub 22.–30. novembril, on meie jaoks aasta tipphetk, sest siis tuuakse üleriigiliselt fookusesse noorsootöö, noored ja noorsootöötajad. Nädala tegevused keskenduvad vaimsele tervisele ja digitaliseerimisele. Seetõttu on Püünsi keskuses abinoorsootöötajad, kes saavad õppida rohkem noorsootööst ning viia noorteni teadmisi vaimse tervise vitamiinidest. Viimsi keskuses ootab noori aga filmiõhtu, viktoriin, disko ning presentatsioonide loomise töötuba.

Töötame pingsalt ka selle nimel, et Viimsi vald oleks edumeelseim piirkond, kus soovivad jätkata ning kuhu on valmis tööle tulema kõrgharitud või kõrgharidust omandavad noorsootöötajad. Seetõttu seisame selle eest, et kõrgharitud noorsootöötajate alampalgamäär oleks võrdsustatud õpetajate alampalgamääraga, noorsootöötajate motivatsioonipakett oleks vaimset ja füüsilist tervist toetav ning töökeskkond, kus viibitakse, oleks turvaline ja arengut toetav.

Püünsi noortekeskuse prügikõnd.

Kõik noored on oodatud

Viimsi Noortekeskus on 2019. aastal loodud Viimsi vallavalitsuse hallatav asutus, mille eesmärk on luua võimalusi noorte mitmekülgse arengu toetamiseks. Meil on kolm filiaali: Viimsi, Püünsi ja Randvere noortekeskus. Noortekeskuste töö lähtub avatud noorsootöö põhimõtetest, mistõttu keskuses pakutavad tegevused on:

  • hariduslikud, mis võimaldavad noorel omandada oskusi ja teadmisi;
  • võrdseid võimalusi tagavad ehk sobilikud kõigile noortele olenemata nende hariduslikust, majanduslikust või sotsiaalsest taustast;
  • läbi usaldusliku suhte noorsootöötaja ja noore vahel osalemist soodustavad ning julgustavad, et noor sooviks osaleda teda puudutavates otsustusprotsessides;
  • toetavad, et noor mõistaks teemasid, mis mõjutavad teda ja ühtlasi kogu ühiskonda, ning räägiks nende puhul kaasa.

Hoia silm peal!

Viimsi Noortekeskuse tegevustega saab jälgida järgmiste kanalite kaudu:

Kodulehekülg: viimsinoortekeskus.ee

Facebook:

Viimsi Noortekeskus

Randvere Noortekeskus

Püünsi Noortekeskus

Instagram: @viimsinoortekeskus, @pyynsinoortekeskus, @randverenoortekeskus

Fotod: Viimsi Noortekeskus