COVID-19 esimene laine õpetas, et maailm võib muutuda tänapäeval kuudega ja inimeste soovid ja tarbimishoiakud koos sellega.

Meie lapsed käisid kevadel koolis läbi internetiakende, osaledes tundides mitmete erinevate rakenduste kaudu. Kevadine olukord näitas, et tööriistad on meil olemas, et kaugelt koolis käia, tuleb need ainult parimal viisil tööle panna. Millest sündis mõte, et kui meil on olemas võimalus ülikoolis seminaridel ja konverentsidel osaleda üle interneti, siis saaks sama võimaldada ka põhikoolis ja gümnaasiumis.

Kas õpetajad siiski peavad oma aega panustama järeleaitamistundidele või on võimalik nende koormust tänapäeva tehnoloogiliste vahenditega vähendada ja võimaldada lastel tunnis osaleda ka siis, kui väike nohu, köha või muu igapäevaelutegevus seda takistab?

Aprillis alustasime pilootprojekti „Digikool“ ettevalmistamist, et võimaldada õpilastel tundides osaleda ka siis, kui ollakse kodus haige, treeninglaagris või reisil.

Projektiga näeme, et suudame oluliselt vähendada mitut kitsaskohta Viimsi haridussüsteemis – tõsta hariduse kvaliteeti ja digitaalseid kompetentse ning täiendada õpilaste digitaalsete oskuste arengut juba algkoolis.

„Digikool“ ühendab Viimsi haridussüsteemi

Plaanime läbi “Digikooli” ühendada meie koolid ja ka huvikoolid. Eesmärk on pakkuda meie lastele tulevikus võimalusi Viimsi üleselt.

„Digikooli“ platvorm võimaldab:

• lastel osaleda tundides ka siis, kui nad on koolist eemal;

• kiiremini õpitavat omandada ilma täiendava lisatoeta;

• jagada aineõpetuse tunde koolide vahel (sealhulgas Prangli);

• jagada huvitavaid loenguid ja digitaalseid õppematerjale, õpetajate tunde;

• lapsevanemal tundi järele kuulata ja abistada last lihtsamini koolitöödes;

• tõstab õpilaste teadmiste ja oskuste omandamise kiirust;

• langetab koormust järeleaitamistundidele;

• tõstab hariduse kvaliteeti.

Kaugel oleme ja kuhu liigume

Suve jooksul oleme teinud Viimsi ja Prangli koolis palju ettevalmistusi ja IT taristu uuendusi, et viia koolide võimekus tasemeni, kus saaksime pakkuda võimalust pilootprojektis osalevatel klassidel juba tundides kaugelt osaleda.

Septembrist alustasid kaks klassi oma kooliaastat klassiruumiga, kuhu oli paigaldatud kõik vajalikud seadmed, et lapsed saaksid tunnis osaleda kaugelt nähes klassi ees nii õpetajat kui ka materjale, mida õpetaja arvutist kuvab.

Prangli kooli lapsed saavad Viimsi kooli 6. klassi ühiskonnaõpetuse tunnis aktiivselt kaasa lüüa ja omandada aine juba teiste lastega koos. 

Järgnevatel kuudel liigume edasi kõikidesse Viimsi põhikoolidesse, et järk-järgult klassiruumidesse seadmeid paigaldada, võimaldades distantsõppe digitaalseid lahendusi.

Kui tsentraalne süsteem on paigas, siis saame alustada juba ka koolide ülese platvormi loomisega, kus tundide materjalid on digitaliseeritud ning materjale ja loenguid on võimalik koolide vahel jagada. Põhimõttel, et õppimine toimub igal ajal ja igal pool. Õppimine ei tohiks tähendada enam raamides olemist, vaid peab lähtuma lapsest ja tema vajadustest.

Mida arvavad kasutajad?

Olen nüüdseks juba terve nädala kandnud veebis tunde üle koolist tervislikel põhjustel puuduvatele õpilastele, see võimalus on olnud väga põnev ja tänuväärne. Nii õpilased kui ka vanemad on uuenduse osas väga positiivselt meelestatud. Ka minul on hea meel, et puudujad saavad tundidest osa võtta ning ei jää uutest teadmistest ilma. Õpilased kiidavad ülekande video ja heli kvaliteeti ning osalevad veebitundides väga hea meelega. Kodus on lihtsam ja huvitavam tunnitöid teha, kui õpetaja jagab kaamera ees juhiseid, on toeks ja abiks. 

Kristin Muul Viimsi kooli 3.g klassijuhataja   

Meil on nüüdseks toimunud kaks sellist ühiskonnatundi kuuendas klassis. Nii Viimsi kooli 6. klassi kui ka Prangli kooli õpilased on uue tunnivormi hästi vastu võtnud. Mul on hea meel, et tehnoloogia võimaldab väikekooli õpilastel olla osa suurest klassist ja vahetada mõtteid eakaaslastega mandrilt. Üksi jõuad kiiresti, koos kaugele. 

Marie Kõiver Viimsi kooli 6. klassi ühiskonnaõpetuse õpetaja 

Digikooli esimesed katsetused on tõestanud, et vajadus sellise lahenduse järele muutub iga päevaga aina aktuaalsemaks. Õpetaja saab kerge vaevaga liita tehnoloogia abil oma ainetundi distantsil olevaid õpilasi, kes koolist puuduvad ning seejuures saavad nad aktiivselt osaleda. Protoklasside sisustus loob võimalused mistahes põnevate esinejate kaasamiseks distantsilt ja õpetajate jagamiseks koolide vahel. Samuti saab õpetaja koolist eemal viibimisel anda tunde koolis olevatele õpilastele. Mida päev edasi, seda rohkem tunneme vajadus järgmiste klassiruumide järele, kus oleks loodud vastav võimekus e-tundide läbiviimiseks.  

Peeter Sipelgas, Viimsi kooli koolijuht