Toetuste taotlused tuleb esitada varem

Riigi Teatajas avaldatud „Viimsi valla eelarvest kultuuri-, spordi-, haridus- ja noorsoo programmide ning ürituste toetamise kord“ (Viimsi Vallavolikogu 16.02.2010 määrus nr 5) on hiljuti muutunud ja alates 01.12.2019 kehtib määruse uuendatud redaktsioon!

Määrus asub Riigi Teataja veebiaadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/426042014072?leiaKehtiv.

Projekti taotleja jaoks kõige olulisemad muudatused on järgmised:
Taotluste esitamise tähtajad on 5. jaanuar, 5. aprill, 5. juuni ja 5. oktoober. Kui taotluste esitamise viimane päev satub riiklikule pühale või nädalavahetusele, siis on tähtajaks sellele järgnev esimene tööpäev.

Seni kehtisid taotluste esitamise tähtajad sarnaselt kultuurkapitali taotluste esitamise tähtaegadele (20. veebruar, 20. mai, 20. august, 20. november). Uues korra redaktsioonis on taotluste esitamise tähtajad varasemad, jättes samaks põhimõtte jagada ühe kalendriaastane periood neljaks kvartaalseks taotlusvooru perioodiks. Rahataotlused eeldavad tihti mitme rahastaja poolset tuge, nii Viimsi valla kui ka Eesti Kultuurkapitali rahalist toetust ühele ja samale projektile. Sõltuvalt projekti mahust, haardest ja mastaabist soodustavad kaasrahastajad mitmepoolset kaasrahastust (lisaks taotleja omaosaluse nõudele). Tuues edaspidi Viimsi vallale esitatava taotluse esitamise tähtaega ettepoole, antakse taotlejale võimalus saada Viimsi valla poolt projekti rahastamisotsusest tagasiside teada enne kultuurkapitali samale projektile kaasrahastamise taotluse esitamist. See annab võimaluse sellekohane info Eesti Kultuurkapitalile esitatavas taotluses ära märkida. See võib soodustada taotlejat ka kultuurkapitali poolt positiivse rahastusotsuse saamisel.

Toetust ei saa taotleda taotluse esitamise tähtajaks juba toimunud üritustele.
Seni kehtinud korras olnud sõnastus „Vallavalitsus ei menetle taotlusi, mis on esitatud pärast taotluse aluseks oleva sündmuse toimumist“ tekitas mitmetimõistmist ja teatavat segadusest taotluste esitamisel ja läbivaatamisel. Käesolev sõnastus „Toetust ei saa taotleda taotluse esitamise tähtajaks juba toimunud üritustele“ on taotleja ja ka teiste osapoolte jaoks selgelt ja üheselt mõistetav.

Viimsi vallavalitsus.