21. veebruaril kogunes taas Viimsi noorsootöö ümarlaud. Seekord oli peamiseks teemaks Euroopa noorte aasta.

Euroopa noorte aasta koordinaator Eestis Kadri Koort.

Lähema ülevaate noorte aastast andis haridus- ja noorteameti (HARNO) valdkonna juht ja Euroopa noorte aasta koordinaator Eestis Kadri Koort.

„Euroopa Komisjon kuulutas 2022. aasta Euroopa noorte aastaks. Seda põhjusel, et tunnustada noori ning tõsta neid ühiskonnas esile. Covid-19 pandeemia mõjutas kogu maailma ja eriti just noori, kes pidid hakkama saama mitmete väljakutsetega. Aktuaalsed on õppimisega seotud teemad ning vaimse tervise mured,“ rääkis Kadri Koort. Ta ütles, et käesolev aasta loob noortele üle Euroopa võimalusi ühiskonnaelus ning tuleviku kujundamises kaasa rääkimiseks.

Noorte aktiivse osaluse toetamiseks ja tulevikuteemadel kaasarääkimiseks kutsutakse noori, kogukondi, võrgustikke ja riike korraldama noortele suunatud tegevusi ja sündmusi, et koostöös noortega ja noortega töötavate spetsialistidega kaardistada huvid, soovid ja vajadused. Noorte aastast, sündmustest ja tegevustest nii Eestis kui teistes Euroopa riikides saab lisa lugeda Teeviida portaalist ja Euroopa noorte aasta veebilehelt.

Ümarlaud ühendab kogukonda

Viimsi noorsootöö ümarlaud koguneb üldjuhul kord kuus, koondades koolide õpilasesinduste, noortevolikogu ja noortekeskuse noorte esindajaid ja noorsootöötajaid, samuti koolide huvi- ja/või noortejuhte ning noorsootööga tegelevaid ametnikke.

Ümarlaua eesmärk on tõsta erinevate osapoolte teadlikkust selle valdkonna tööst, tuues osapooli kokku, et arutleda noortega seonduvatel teemadel ja koondada innovaatilisi ideid ning valmistada ette noorteüritusi. Maailmas kujunenud olukorras on noorsootööl veelgi erilisem roll, sest noorte toetamine keerulisel ajal on eriti tähtis.

Igal kuul toimuvatel ümarlaudadel annavad osalejad ülevaate oma asutuste ja organisatsioonide tegevustest ning võimalikest ühistest tegevussuundadest. Lisaks vallas toimuvale räägitakse laiemalt noorsootööst, seal hulgas üleriigilisest ja rahvusvahelist noorsootööst.

Ühise eesmärgi nimel

Haabneeme õpilasesinduse liikme Liisi Kangro sõnul on noorsootöö ümarlaud on hea viis, kuidas end kurssi viia Viimsis toimuvate sündmustega, teiste asutuste toimetustega ning kaasa rääkida Viimsi noortega seotud teemadel. „Olen saanud palju uut informatsiooni noori puudutavate murekohtade kohta ning ka selles osas, kuidas saaks noorte motivatsiooni tõsta, kuidas neid aidata või suunata. Meile on tutvustatud erinevaid platvorme, nagu Teeviit ning Euroopa noorte aasta 2022,“ toob ta välja.

Liisil on rõõm näha, et laua taga istub nii palju aktiivseid noori ja mitmete valla asutuste juhte ning liikmeid. „Me suhtume üksteistesse võrdselt ja näeme vaeva ühise eesmärgi nimel – muuta Viimsi vallas elavate noorte ja loomulikult täiskasvanute elu võimalusterohkemaks, nauditavamaks ning paremaks. Loodan, et tulevikus lähevad noorsootöö ümarlaua koosolekud sama ladusalt nagu need seni on kulgenud. Mina olen hetkel kõigega väga rahul,” kinnitab ta.

Noorsootöö ümarlaua koosolekutele on oodatud noored ja noortevaldkonnas tegutsevad töötajad, kes soovivad aktiivselt kaasa rääkida valla noorsootöös ja noortevaldkonna kujundamisel ning arendamisel. Huvikorral kirjutage kadi.bruus viimsivv.ee.

Noortevaldkonna arengukava

Vabariigi Valitsuse poolt kinnitati 2021. aastal Noortevaldkonna arengukava aastateks 2021–2035. Arengukavas kirjeldatud noortevaldkonna visiooniks aastal 2035 on, et kõigis Eesti piirkondades elavad noored tervislikku ja täisväärtuslikku elu ning on võimestatud muutma kogukonda ja riiki selliselt, et Eestis on maailma parim keskkond kasvamiseks, elamiseks ja eneseteostuseks. Uus arengukava on aluseks ka Viimsi noorsootööle. Oluline on osapoolte koostöö, infovahetus ja teemavaldkondade lõimitus.

Noorsootöö ülesandeks on 7–26-aastastele noortele tingimuste loomine noore isiksuse mitmekülgseks arenguks, mis võimaldab noorel vaba tahte alusel perekonna-, tasemeharidus- ja tööväliselt tegutseda.

Avafoto: erakogu