Viimsi vald pöördub elanike poole seoses Viimsi valla 7–19-aastaste laste ja noorte huvihariduses ja huvitegevuses osalemise küsimustikuga. Selle täitmine võtab aega maksimaalselt 5 minutit.

Küsimustiku täitmiseks on vajalik Viimsi valla haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO sisselogimine, mida saab teha nii ID-kaardi kui ka mobiil-ID-ga.
Juhul, kui küsimustikku ei ole võimalik täita ARNO süsteemis, palume pöörduda Viimsi vallavalitsuse huvihariduse vanemspetsialisti Kaija Mägi (e-post kaija.magi@viimsivv.ee) poole. Küsimustikule palume vastata hiljemalt 31. detsembriks.

Alusta täitmist: piksel.ee/arno/viimsi/huviharidus

Miks on küsimustiku täitmine oluline?
Olemasolevatest infosüsteemidest nagu EHIS ja PAI saadav informatsioon ei pruugi olla hetkeseisu kajastav ning süsteemides puuduvad huviringid, mis ei taotle Viimsi valla toetust või neil puudub huvikooli õppekava (EHIS-es kanne).

Lapsevanem omab täit informatsiooni oma lapse ja noorte huviringide osas, seetõttu pöördumegi esmakordselt otse lapsevanemate poole.

Küsitlusest saadav informatsioon on oluline nii sooliste huvide kui ka piirkondlike võimaluste kaardistamiseks, samuti üldpildi loomiseks ja arendustegevuseks, sh toetustesüsteemi väljatöötamiseks. Lisaks on omavalitsusel kohustus Eesti Noorsootöö Keskusele esitada unikaalne hõivatud laste arv, mille saame kokku erinevatest allikatest.

Millega Viimsi lapsed tegelevad?
Täna teame, et kõige populaarsemad spordialad on jalgpall, tennis, ujumine, korvpall, võimlemine, kergejõustik ja purjetamine. Meie noored osalevad ka 3D modelleerimises, Androidi rakenduste programmeerimises, animatsioonis, arhitektuuris, autoringis, estraadilaulus, juuksehooldusringis, logorütikas, Wing Tchun Kung Fu-s, zooloogia huviringis, rokiringis ja paljudes teistes.

Teame, et Viimsi vallas tegutseb vähemalt 45 erahuvikooli ja stuudiot, millele lisanduvad ümbruskaudsete omavalitsuste huviringides käimine.

Viimsi valla toetused huvitegevusele
7–19-aastaste laste ja noorte lapsevanemate kinnituse alusel toetab vald spordiklubisid, kelle ülesanne on sporditöö korraldamine ning võimaldamine.
Tallinna linnaga sõlmitud huvikoolide arveldamise lepingu alusel toetab vald Tallinna munitsipaalhuvikoolides käivate laste ja noorte arvestusliku õppetasu maksmist.

Toetatud saavad ka Viimsi valla üldhariduskoolide kooli eelarvest tasustatavad huviringid, samuti on tegevustoetus määratud MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionisele.
Lisaks on olemas lapsevanematele makstav toetus 7–19-aastase lapse ja noore eest, kes kasvab vähekindlustatud või paljulapselises peres või on raske või sügava puudega.

Üks kord aastas saavad Viimsi vallas tegutsevad juriidilised isikud ja Viimsi vallavalitsuse hallatavad asutused taotleda 7–19-aastaste laste ja noorte huvihariduses ja -tegevuses osalemise suurendamiseks, kättesaadavuse parendamiseks ja võimaluste mitmekesistamiseks projektipõhist toetust.

Tähtaeg läheneb!

10. jaanuariks on võimalik läbi iseteenindussüsteemi SPOKU taotleda 2019. aasta eest huvihariduse ja huvitegevuse toetust.

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse liigid on järgmised:
1) huvikooli õppetasu toetus, mida makstakse huvikooli õppetasu katmiseks munitsipaal- või erahuvikoolis;
2) huvitegevuse toetus, mida makstakse huviringide, klubide, stuudiote, mis ei ole registreeritud EHIS-es, osavõtutasu katmiseks;
3) transporditoetus raske või sügava puudega lapsele või noorele selleks, et toimetada laps või noor huvikooli või huviringi.
Taotlemise tingimused:

  • Lapse või noore ja tema vähemalt ühe vanema või eestkostja (taotleja seaduslik esindaja) rahvastikuregistri järgne elukoht on Viimsi vallas.
  • Toetust saab taotleda 7–19-aastase lapse või noore eest:
    1) kes käib huvikoolis või osaleb huvitegevuses on pärit vähekindlustatud perest;
    2) laps või noor, kes käib huvikoolis või osaleb huvitegevuses ja kasvab paljulapselises peres;
    3) laps või noor, kes käib huvikoolis või osaleb huvitegevuses, on raske või sügava puudega.