Viimsi gümnaasiumi üheks lõpetamise eelduseks on küpsuseksami sooritamine. See koosneb mitmest osast: vabatahtlik töö, töövarjutamine ja külalislektori analüüsid. Otsustasin sel teemal küsitleda meie kooli karjäärikoordinaatorit Kaisa Tamvere ning koolijuhti Karmen Pauli. 

Esimesena intervjueerisin sel teemal Kaisa Tamveret. 

Mida küpsuseksam endast täpsemalt kujutab?

Küpsuseksam on Viimsi gümnaasiumi koolieksam, mis hõlmab endas 21. sajandi oskuste arendamist, milleks on ettevõtlikkus, enesejuhtimine, koostööoskused, suhtlemisoskused ja loovus. Just neid oskusi arendab iga õpilane kolme õppeaasta vältel. Küpsuseksam annab õpilasele võimaluse kool lõpetada eluliste oskustega, mida on elus päriselt vaja ja mida ilmselt teistes õppeainetes ei õpi. Need oskused aitavad igaühel edukalt oma elus toime tulla ning teha õige karjäärivalik.

Kuidas toimub küpsuseksami esitamine?

Küpsuseksami esitamine toimub juunikuus. See on tavaline eksam, mis toimub vestluse vormis ja G3 õppija analüüsib oma 21. sajandi oskusi. Teisisõnu analüüsib iga õppija seda, mida on kahe (G2-l kolme) aasta jooksul õppinud, toetudes oma töövarjupäeva kogemustele ja vabatahtliku töö kogemusele ja kõikidele lektori analüüsidele. Õppija analüüsib iseennast ehk kuidas ta on gümnaasiumi vältel arenenud. Esitamisel osaleb kolmeliikmeline komisjon, mis koosneb mentoritest, kes hindavad õppija küpsuseksamit. Küpsuseksami esitamisel toimub üks ühele vestlus komisjoniga.

Miks on õpilastel küpsuseksamit mõttekam sooritada kui teise õppeaine eksamit?

Kui õpilane õpib koolieksamiks (näiteks bioloogia), siis ta õpib ühekordseks teadmistekontrolliks. Õpilase aju unustab suure osa nendest teadmistest mingisuguse aja jooksul ära. Küpsuseksamiks valmistub Viimsi gümnaasiumi õpilane kolm aastat (praegune G3 kaks aastat). Küpsuseksam on terve gümnaasiumi vältel toimuv protsess, mis annab oskuse elus keerulistes olukordades toime tulla ning seetõttu on küpsuseksam inimesele pikas perspektiivis palju kasulikum kui muu õppeaine eksami sooritamine.

Küsitlesin samal teemal ka koolijuhti Karmen Pauli.

Kust jõudsite küpsuseksami mõtteni?

Küpsuseksami mõtteni jõudsime läbi mitme erineva sammu. Loengute mõtte saime Põlva gümnaasiumist (ka riigigümnaasium), töövarjupäevadel osalemise kogemuse saime Viimsi koolist ja vabatahtliku tegevuse mõte on mul endal juba aastaid olnud, et seda kohustusliku tegevusena õppetöösse integreerida. Nii panime kolm asja kokku ja nimetasime selle gümnaasiumi küpsuseksamiks (see nimetus on Soomes lõpueksamina kasutusel).

Miks on küpsuseksami sooritamine õpilastele kasulikum kui mingisuguse muu õppeaine eksami sooritamine?

Teadmistepõhist kontrolli tehakse koolis kogu aeg jooksvalt läbi kõikide aastate ja kursuste. Ka riigieksamid on teadmiste kontrolliks. Riiklikus õppekavas on teadmiste ja oskuste kõrval olulised ka üldpädevused. Lisaks on meie üheks oluliseks õpikäsituse osaks 21. sajandi oskuste arendamine. Nende arendamine on fookusesse tõstetud ka riigigümnaasiumide kvaliteedikokkuleppes, kus on kirjas järgmine: kooli õppetöös peetakse oluliseks 21. sajandi oskuste arendamist, teadmiste praktiliste tegevuste kaudu rakendamist, õppe elulähedust, üldpädevuste ja väärtushoiakute kujundamist. Seega tahame küpsuseksamiga mõõta, kuidas iga õpilane on endas arendanud koostöö, suhtlemise, kriitilise mõtlemise ja probleemilahendmise, loovuse ja ettevõtlikkuse ning enesejuhtimise oskusi.

Oluline on ka see, et kõik need analüüsid ja arutelud aitavad kaasa eesti keele riigieksamiks valmistumisel. Seda on meie eesti keele õpetajad ka öelnud, et nad näevad õpilaste loodud tekstides juba analüüside mõju. Need on eneseväljendusele kaasa aidanud.

Me soovime, et meie kooli lõpetaja on teadlikum oma valikutest ja võimalustest. Praktikute loengute ja töövarjutamise kaudu jõuab õpilane teadlikuma valikuni, mida pärast gümnaasiumi edasi õppida või teha. Sageli ollakse edasiste valikute tegemisel hädas ja püütakse alles siis erinevaid erialasid katsetades leida endale sobiv. Ma usun, et küpsuseksami erinevad osad ja ka moodulid aitavad seda segadust vähendada ning teadlikumaid samme astuda.