Viimsi vallas tegutseb kaks munitsipaalhuvikooli: Viimsi kunstikool ja Viimsi muusikakool. Lisaks üldhariduskoolides ja noortekeskustest toimuvatele valla eelarvest tasustavate ringidele tegutsevad Viimsis ka erahuvikoolid. Kokku on meie vallas 41 erahuvikooli, stuudiot ja spordiklubi. 

Kõige rohkem noori tegeleb jalgpalli, tennise, korvpalli, ujumise, võimlemise, kergejõustiku, käsipalli, võrkpalli, robootikaga, osaleb teadus-, matemaatika-, rahvamuusika- ja tantsuringides. 

Viimsi 7–19-aastaste huvihariduse omandamist toetatakse ka Tallinna Haridusametiga sõlmitud lepingu alusel, mille tulemusel tasub Viimsi vald Tallinna munitsipaalhuvikoolides käivate noorte arvestuslikku osalustasu. Tänu sellele on valla noorte osalustasu samaväärne Tallinna elanikega. Viimsi vald toetas 2020. aastal kokku 73 klubis käivate harrastajate sporditegevust. 

Mis 2020. aastal huvihariduses toimus?

Veebruari lõpus toimus Viimsi munitsipaalhuvikoolide õppereis Riiga, kus tutvuti kohalike huvikoolidega ja lepiti kokku edasise koostöö võimalused, Täpsemad plaanid lükkusid 2021. aastasse. 

Märtsis alustas uus erahuvikool Pingu´s English Viimsi, mis pakub võimalust varajaseks inglise keeleja uue võimalusena ka eesti keele õppeks.

Toimus noorsootöö kvaliteedihindamine, mille käigus kaardistati põhjalikumalt huvihariduse ja huvitegevuse pakkujaid ja kitsaskohti. 

Kuigi Covid-19 levik ei võimaldanud maksimaalset õppimiskogemust, olime noorsootöö praktikabaasiks kolmele tudengile. 

Huvihariduse ja huvitegevuse kava raames:

  • korraldas vallavalitsus noorsootöötajatele, juhendajatele, treeneritele ja tugiisikutele võimaluse osaleda Tallinna Ülikooli koolitusel „Erivajadusega lapse toetamine huvitöös ja toimetulek vägivaldse käitumisega” ning esmaabikoolitusel.
  • Prangli saarel toimus kaks laagrit ning Prangli põhikoolis viidi läbi filmi- ja fotoring. 
  • Hariduslike erivajadustega lastele avati või jätkati eelmisel avatud huviringe Randvere koolis. 
  • Viimsi noortekeskuses käisid koos fotoring, meisterdamisring „Minu disain“, bändiring, kokandusklubi, lauamänguklubi ja uue võimalusele keraamikaring. 
  • Toetati SPIN-programmis osalevaid noori. 
  • Toetati vähekindlustatud noore spordivõistlusel osalemist ning Kaitseliidu Viimsi kodutütarde tegevust. 
  • Huvihariduse projektikorra alusel, mille rahastust tuleb huvihariduse riiklikust meetmest, said toetust mitmed kursused ja huviringid.

Paljulapselistel (pered, kus kasvab vähemalt neli kuni 19-aastast last) vähekindlustatud peredel ja erivajadustega noortel on võimalus taotleda kuni 200 eurot kalendriaasta eest huviringis osalemise tasu kompenseerimist. 

Fotol: Pingu´s English erakooli avamine