7–19-aastaste laste ja noorte huvihariduse projektide taotlusvooru tähtaeg on 15. mail

Toetuse eesmärk on 7–19-aastaste laste ja noorte huvihariduses ja -tegevuses osalemise suurendamine, kättesaadavuse parendamine ja võimaluste mitmekesistamine.

Tegevused, mille elluviimiseks võib toetust taotleda:

  • 2017–2018 Viimsi valla huvihariduse ja huvitegevuse kava alusel alustatud huviringide või käivitatud huvikooli õppe- või ainekavade jätkamiseks ja arendamiseks.
  • Uute huviringide või huvikooli uute õppe- või ainekavade käivitamine ja läbiviimine.
  • Uuenduslike metoodikate kasutuselevõtt olemasolevates huviringides või huvikooli õppe- või ainekavades.
  • Loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia (edaspidi LTT) valdkonna huviringide või huvikooli õppe- või ainekavade käivitamine ja läbiviimine.
  • LTT valdkonna olemasolevate huviringide või huvikooli õppevõi ainekavade alusel toimuva õppetöö parendamine.
  • Uute võimaluste loomine kultuuri ja spordi ning kodukaitse eesmärgil loodud huviringides osalemiseks.

Toetust ei eraldata kinnisvara ja sõiduvahendite omandamiseks ja kasutusse võtmiseks, hoonete ja rajatiste ehitamiseks ning kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulude eest tasumiseks. Toetus ei kata juba taotleja eelarvest kaetavaid kulusid.

Üks taotleja võib esitada mitu taotlust, kui soovitakse ellu viia mitut tegevust, mis eeldavad erinevaid vahendeid.

Rohkem infot vaata Viimsi valla kodulehelt viimsivald.ee.