Viimsi loojangud

VAAL ehk Valla Avalike Andmete Lahendus käivitus 1. septembrist 2022. Tegemist on kohaliku omavalitsuse GIS põhise register-menetluskeskkonnaga, misläbi jõuab vallaelanikuni erinev taristuinfo, kaardid, ülevaated, aga ka taotlused.

VAAL on täienev keskkond

VAAL ootab kõiki huvilisi veebiaadressil vaal.viimsi.ee. Sisse logimata kasutajal on võimalik vaadata kaardivaadet, lisaks registreid ning aruandeid ja päringuid. Hetkel on tervikuna sisse loetud teedevõrgu info, töös on teevalgustuse info digitaliseerimine ning sademeveevõrgu detailne kaardistamine, heakorrainfo sisestus. Planeeringute ruumikujud võetakse hetkel maa-ameti kaardikihilt, kuna riigil on samal ajal käivitamisel uus planeeringute andmekogu PLANK, kuhu on kavas ka kõik Viimsi valla planeeringumaterjalid panna (tuleva aasta II kvartaliks). VAAL jätkab kosumist ning andmete ja liidestustega varustamist, et viimsilastel oleks üks keskkond, misläbi erinevat infot saada.

Esimesed neli taotlust

Sisse logides saab kasutaja VAALas esitada nelja erinevat taotlust: teevalgustuse tehnilised tingimused, sademevee ärajuhtimise tehnilised tingimused, tee tehnilised projekteerimistingimused ning planeeringu algatamise avaldus. Sisse loginud taotleja saab näha oma esitatud taotluse staatust ja erinevate menetluste hetkeseisu. Tulevikus on kavas lisada taotlusi süsteemi juurde.

Vaata pinki või üldplaneeringut

VAALa kihid kätkevad endas infot pinkidest kuni üldplaneeringu kihtideni. Nii saab kaardile kanda pinke või prügikaste ja neid veel filtreerida liigi või tüübi järgi (minnes Register >   valides vasakul olevast rippmenüüst huvi pakkuva valdkonna, vajadusel veerupäisest filtri > tulemi kaardile kandmiseks vajutada paremal olevat Vaata kaarti nuppu). Mistahes päringud saab kuvada kaardile. Võimalik on laadida üldplaneeringu kihte ja seda võrrelda oma kodupiirkonnaga, taristuinfoga, maa-ameti teenustega jne. Kaardil saab ka tutvuda valla teehooldega, mis on väga põhjalikult üles ehitatud.

Ühtekokku on VAALas hetkel võimalik kaardil avada 151 erinevat andmekihti ja 21 erinevat aruannet-päringut. Need andmed hakkavad pidevalt täienema ja uuenema.

Kui kasutamisel esineb mistahes tõrge või tekib küsimusi, siis palume sellest teada anda vaalabi@viimsivv.ee. Head VAALa kasutamist!

Kaardilt on võimalik vaadata:

  • Teed ja teehoiu info (53 kihti andmeid)
  • Liiklusandmed ja bussipeatused (8 kihti andmeid)
  • Sademevesi (digiteerimisel, 8 kihti andmeid)
  • Teevalgustus (digiteerimisel, 10 kihti andmeid)
  • Avaliku ruumi taristu (6 kihti andmeid)
  • Heakord (digiteerimisel, 6 kihti andmeid)
  • Planeeringute kaardid (täiendamisel, 5 kihti andmeid)
  • Maa-ameti aluskaardi teenus (11 kihti andmeid)
  • Kitsendused (täiendamisel, 36 kihti andmeid)

Lisaks saab kaardile kanda registrivaates väljafiltreeritud tulemit, mis huvi pakub.