Rajatava pilootala asukoht Kaluri tee ja Mereranna tee vahelisel lõigul. Joonis: Peatänava eskiisprojekt, SWECO Projekt
Rajatava pilootala asukoht Kaluri tee ja Mereranna tee vahelisel lõigul. Joonis: Peatänava eskiisprojekt, SWECO Projekt

Suve lõpus tuli positiivne uudis – Viimsi valla järjekordne projekt sai rahastuste ja seeläbi jätkub ka valla peatänaval uue keskkonna loomine läbi projekti pilootala. Rahastusleping sai viimased allkirjad kuu alguses ja tänaseks on töö juba käivitunud.

LATESTadapt / LIFE 2

Viimsi vald esitas EL LIFE programmi projektitaotluse „Developing and demonstrating portfolio of nature based and smart solutions for improving urban climate resilience in Latvia and Estonia“ ehk lühendina LIFE LATESTadapt projekt või ka lihtsalt LIFE 2 projekt. Valda teavitati 25. augustil positiivsest otsusest. Tegemist on Eesti ja Läti asutuste ühisprojektiga, kus osaleb ühtekokku 16 erinevat partnerit.

Looduslähedased süsteemid

Projekti eesmärk on rakendada erinevaid valgala põhiseid sademevee käitlemise kombineeritud lahendusi, et suurendada Eesti ja Läti omavalitsuste suutlikkust toime tulla äärmuslike ilmaoludega, kiirendades nii kohalikul kui ka riiklikul tasemel digi- ja rohepööret. Loodavate lahenduste puhul võetakse arvesse parimaid praktikaid nii sademevee taristu digitaallahendustest (nagu targad sademeveesüsteemid) kui ka rohe-sini taristu projektidest (nagu linnalisse ruumi sobituvad looduspõhised lahendused).

Viis aastat sisutööd

Projekt kestab ühtekokku viis aastat (periood 9/2022–8/2027). Elluviidavad tegevused sisaldavad erinevaid tegevusi, sh vajaduste analüüs, digilahenduste loomine, kaugjuhtimise ja -seiresüsteemide arendus, demonstratsioon-/pilootalade rajamine ning tulemuste mitmekordistamine/ülekandmine, projekti mõju seire ja hindamine ning projekti juhtimine ja aruandlus.

Lisaks viiakse läbi koolitusi, kuidas loodud digitööriistu kasutada ning NBS/SUDS ja GI’sid rajada. Kavas on korraldada üleujutuse alaseid simulatsioone piirkonna osapooltele (sh Viimsile), mis toimuvad looduses, demonstreerimaks, mis lahendused aitavad neid ennetada või mõju leevendada. Korraldatakse erinevaid teavitustegevusi, millega kaasatakse kohalikku kogukonda.

Mitmekesised tegevused

Koos partneritega töötatakse välja säästlikud ja tulemuslikud haljastustehnikad, mida kasutada nii looduspõhistes sademeveelahendustes (NBS/SUDS) kui ka rohetaristuprojektides (GI) laiemalt – seemnesegud ja külvilahendused, kus on konkreetsed taimed, mis sobituvad looduspõhiste lahendustega ning tuleviku kliimastsenaariumitega. Täiendavalt nõustatakse haljastuse rajamisel omavalitsusi.

Mitmed omavalitsused varustatakse digitööriistadega, millega nad saavad kavandada vajalikke lahendusi  üleujutuskindluse suurendamiseks (sh riskikaardid probleemsetele aladele); seirata sademeveesüsteeme (sh sademete, vooluhulga ja veekvaliteedi seirejaamad ning kvantiteedi- ja kvaliteedipõhised juhtimislahendused, kontrollsüsteemide kaugjuhtimine, väikse voolutarbega andurite lahendused).

Lisaks koostatakse hüdraulilised mudelid (Viimsis Randvere tee testalale) ja nende põhjal tuvastatakse üleujutusriskid ning siis nende põhjal täpsustatakse NBS/SUDS lahendusi, mis peavad enam vastu kliimamuutustele.

Kõikidele omavalitsustele koostatakse juhised, kuidas planeerida GI lahendusi, eesmärgiga hoida elurikkust, vältida linnalisi kuumasaari ja tagada hea elukeskkond, tehakse NBS/SUDS hooldejuhised.

Viimsi pilootala – peatänava lõik

Pilootaladele luuakse kaheksas omavalitsuses (Viimsi, Haapsalu, Rakvere, Narva, Võru, Riia, Valmiera, Cesis) looduspõhiseid ja kombineeritud (st mitut eri eesmärki täitvad, nt sademevee kogumine ja taaskasutamine) sademeveelahendusi. Erinevalt piirkonnast tegeletakse kas üleujutatavate aladega, sademevee ärajuhtimisega, selle kogumisega. Ka teostatakse projekti raames tulemuste ja mõjude hinnangud, et seeläbi paremaid lahendusi luua. Viimsisse kavandatakse sademevee taaskasutuse säästlikku lahendust. Pilootala asub valla peatänaval, Randvere teel, Kaluri tee ja Mereranna tee vahelisel lõigul.

Tark sademeveemahuti

Randvere peatänava lõigule on kavas paigaldada maa-alune nutikas sademevee kogumise mahuti. Kogumismahutist saaksid selle kasutajad sademevett pumbata (nt teede puhastamiseks, lillede kastmiseks, sademeveesüsteemide puhastamiseks jne). Mahutist saab omavalitsuste lepingupartnerite ametlik veevõtujaam. Lisaks kasutatakse paagi vett selle projekti elluviimise käigus rajatavas avalikus tualetis ja piirkondades automaatse taimekastmise süsteemis. Tugevate vihmasadude ajal, kui paak on täis, aktiveerub selle ülevoolu- ja infiltratsioonisüsteem. Pilootala lõigul luuakse uus tänavakeskkond, haljastus- ja maastikukujunduslahendus.

16 partneriga meeskond

Projekti juhtpartneriks on Viimsi vallavalitsus. Lisaks Viimsi vallale osalevad partneritena Eestist Haapsalu linn, Rakvere linn, Võru linn, Narva linn, Tallinna tehnikaülikool, MTÜ Balti Keskkonnafoorum (Eesti) ja Nordic Botanical OÜ ning Lätist Riia linn, Valmiera omavalitsus, Cesise linn, Läti regionaalarengu- ja keskkonnaministeerium, MTÜ Balti Keskkonnafoorum (Läti), Riia tehnikaülikool, Läti keskkonnauuringute keskus ja MTÜ Baltic Coasts.

Kogu projekti maksumus on 5,14 miljonit eurot (LIFE meetme toetus 3,09 miljonit eurot; partnerite omafinantseering koos riigipoolse kaasfinantseeringuga kokku 2,57 miljonit eurot).

Sellest Viimsi valla osa ligi 710 961 eurot (LIFE meetme toetus 426 577 eurot, valla omaosalus 177 740 eurot ja kavandatav riiklik kaasfinantseering 106 644 eurot).

Suur aitäh projekti vedajatele Tanel Mätlikule ja Siim Reinlale! Projekti rahastatakse EL LIFE programmist ja aasfinantseeringut taotletakse keskkonnaministeeriumist.