Foto: Jane Saks

Keskkonnaagentuuri andmete kohaselt tekkis aastal 2020 Viimsis 7653 tonni olmejäätmeid ehk 369 kg elaniku kohta aastas, mis on üsna ligilähedane Eesti keskmisega.

Jäätmed on kõik see, mis meist elutegevuse käigus üle jääb. Suur osa Viimsi valla elanike poolt äravisatavatest jäätmetest ei ole prügi, vaid väärtuslik ressurss. Prügi on üks jäätmete alamliik – kõik see, mida liigiti ei koguta, näiteks katkised riided, toidujäätmetena tekkinud kondid ja tuhk. Prügi läheb segaolmejäätmete hulka. Teised asjad, mille kasutamisest ollakse loobunud ja mis ei ole prügi, on mõistlik koguda materjalina liigiti ja viia kogumiskohtadesse.

Liigiti kogutud olmejäätmete osakaal on Viimsis perioodil 2016–2020 jäänud vahemikku 26–37%, mis on üsna madal näitaja (riiklik eesmärk aastaks 2020 oli 50%) Samas on aastast 2017 liigiti kogumise osakaal hakanud Viimsis kasvama, mida võib pidada positiivseks näitajaks.

Selleks, et tagada jäätmematerjali parem kvaliteet, suurendada taaskasutusvõimalusi ning vältida olmejäätmete sortimisel ülearust energia- ja tööjõukulu, peab jäätmetekitaja kasutama kõiki võimalusi olmejäätmete liigiti kogumiseks nende tekkemomendil ja nende üleandmiseks jäätmekäitlejale liikide kaupa.

Liigiti kogumine

Tulenevalt jäätmeseadusest on Eestis jäätmete liigiti kogumine kohustuslik, seda nii kodus, töökohtadel kui ka haridusasutustes. Eestis tuleb tekkekohal koguda 14 liiki jäätmeid:

PABER JA KARTONG

 • Ühe tonni paberi taaskasutamine säästab keskmiselt 17 puud, 26 500 liitrit vett, 476 liitrit naftat ja 4000 kW elektrienergiat.
 • Paberi ja papijäätmeid saab üle anda Vanapere ja Pärnamäe jäätmejaama tasuta, samuti on võimalik tellida korraldatud jäätmeveo teenusena mahuti. Näiteks mahuti tühjendus 360–370-liitrise mahuti puhul maksab 1,55 eurot, kuid tuleb arvestada ka mahuti rendi või ostuga.

PLASTID

 • 88% energiat säästab plastiku taaskasutamine, võrreldes algsest toormest (nafta produktidest) valmistatud materjalidega.
 • Plastjäätmeid saab üle anda Vanapere ja Pärnamäe jäätmejaamas tasuta.

METALLID

 • Alumiiniumpurgi taaskasutamine kulutab 95% vähem energiat kui uue purgi valmistamine.
 • Ühe alumiiniumpurgi ümbertöötlemine säästab piisavalt energiat, et 20 W säästupirn saaks põleda järjest 100 tundi või vaadata umbes 4 tundi televiisorit.
 • Metallijäätmeid saab üle anda Vanapere ja Pärnamäe jäätmejaamas tasuta, kuid metalli kui väärtusliku materjali on suurema koguse puhul mõistlik viia vanametalli kokkuostu.

KLAAS

 • Klaas on väheseid materjale maailmas, mis on  peaaegu lõputult taaskasutatav.

Kui arvestada juurde taaskasutatava klaasi kokkukogumiseks, transpordiks jm kuluv ressurss, siis ühe klaaspudeli ümbertöötlemisel säästetud energia arvel võiks näiteks 100 W elektripirn põleda neli tundi või saab keeta 2–3 tassi teed.

 • Klaasijäätmeid saab üle anda Vanapere ja Pärnamäe jäätmejaamas tasuta, samuti on võimalik tellida korraldatud jäätmeveo teenus, mis on samuti tasuta, kuid peab arvestama ka mahuti rendi või ostuga.

BIOLAGUNEVAD AIA- JA HALJASTUSJÄÄTMED

 • Biolagundatavatest jäätmetest on võimalik toota nii väärtuslikku ja toiteainerikast mulda kui ka biogaasi.
 • Biolagunevad jäätmed pane biojäätmete mahutisse või komposti. Aia- ja haljastujäätmeid võib kompostida lahtiselt anumas.

BIOLAGUNEVAD KÖÖGI- JA SÖÖKLAJÄÄTMED

 • Toidujäätmeid võib kohapeal kompostida ainult kinnises kahjurite eest kaitstud kompostimisnõus.
 • Nii biolagunevate aia-, haljastus-, köögi- kui ka sööklajäätmete korraldatud jäätmeveoks on võimalik tellida teenus, mis näiteks 140-liitise mahuti puhul maksab 0,59 eurot tühjenduskord, kuid peab arvestama ka mahuti rendi või ostuga. Biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid ning biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid võib panna ühte mahutisse.

BIOLOOGILISELT MITTELAGUNEVAD AIA- JA HALJASTUSJÄÄTMED (pinnas, kivid ja muud jäätmed, mis ei ole biolagunevad)

 • Materjali saab taaskasutada näiteks täitematerjalina.
 • Materjalid saab üle anda Vanapere ja Pärnamäe jäätmejaama vastavalt hinnakirjale.

PAKENDID (paber- ja kartongpakendid, plastpakendid, puitpakendid, metallpakendid, komposiitpakendid, klaaspakendid ja tekstiilpakendid)

 • Pakendeid tehakse suurel hulgal erinevatest materjalidest, mis on taaskasutatavad.
 • Pakendeid on võimalik üle anda tasuta jäätmejaamas, aga ka taaskasutusorganisatsioonidele, seda nii tekkekohal kui ka avalikus pakendipunktis.

PUIT

 • Puitu on võimalik kasutada energia saamiseks st kütteks, puitplaatide tootmiseks, purustada ja valmistada multši või saepuru, mida kasutada kompostimisel või loomade allapanuna.
 • Töötlemata puitu saab üle anda jäätmejaamades tasuta.

TEKSTIIL (sh rõivad)

 • Kasutuskõlblikud ja puhtad riided vii riidepunkti või taaskasutuskeskusesse ning katkised riided anna üle jäätmejaamas.
 • Kõik esemed sorteeritakse ära vastavalt kvaliteedile. Parimad kaubad jõuavad kauplustesse Eestis ja lähiriikides. Kandmiskõlblikud riided annetatakse erinevatele organisatsioonidele ja arengumaadesse. Kasutuskõlbmatud esemed saadetakse ümbertöötluseks Lääne-Euroopasse ja Aasiasse.

SUURJÄÄTMED (mööbel, vaibad, madratsid jne)

 • Kasutuskõlbulikud asjad võetakse uuesti kasutusse, kõlbmatud põletatakse energia saamiseks ning ülejääk pannakse vanametalli hulka.
 • Kasutuskõlblikud esemed vii korduskasutuskeskusesse (nt Uuskasutuskeskus, Sõbralt Sõbrale), katkised esemed vii jäätmejaama, kus need võetakse vastu vastavalt hinnakirjale.

PROBLEEMTOODETE JÄÄTMED (elektri- ja elektroonikaseadmed, kodumasinad, patareid, akud, luminestsentslambid ja elavhõbedat sisaldavad jäätmed, rehvid)

 • Saab üle anda Vanapere ja Pärnamäe jäätmejaama. Patareisid on võimalik üle anda kauplustes asuvates kogumiskastides.

RAVIMIJÄÄTMED

 • Ravimid põletatakse energia saamiseks spetsiaalses põletustehases.
 • Ravimid õigesse kohta viies väldid kahjulike ainete jõudmist veekogudesse ja nii tagasi meie toidulauale. Seega vii ravimid apteeki või kogumiskohta.

Eelpool nimetamata ohtlikud jäätmed ning olmes tekkinud ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendid vii jäätmejaama!

Pikk nimekiri võib näida hirmuäratavana või tulla üllatusena, aga asi pole tegelikkuses üldse keeruline. Kui tahta midagi suurt ära teha, tasub ikka alustada sammudest, kus väikseimast pingutusest sünnib suurim kasu. Seega tuleks alustada eelkõige bio- ja pakendijäätmete liigiti kogumisega, mis moodustavad suurima osa (mõlemad ligikaudu 30–35%) olmeprügist ning mida saab hõlpsasti veel kord kasutada.

Kolm praktilist põhireeglit

 1. Ära kunagi viska biojäätmeid või olmejäätmete prügikotti pakendijäätmete konteinerisse! See on kõige halvem, mis sa teha võiks. Sel moel nullid sa ära teiste nähtud vaeva ja rikud väärtusliku tooraine.
 2. Ära pane biojäätmeid ka olmeprügisse, vaid kogu need eraldi mahutisse või komposti enda kinnistul (toidujäätmed komposti kinnises mahutis). Biojäätmete liigiti kogumist nõuab ka uus Viimsi valla jäätmehoolduseeskiri, mis on käesolevaks hetkes Viimsi vallavolikogus läbinud esimese lugemise. Uue jäätmehoolduseeskirja kohaselt peab biojäätmete liigiti kogumine olema kõigil lahendatud jäätmete tekkekohal.
 3. Kui sul on näpus mistahes puhas pakend, mis tuli ostetud kaubaga kaasa, ja sa pole päris kindel, kas see ikka on pakend või mis pakend, siis pane see ikka julgelt pakenditesse ja lase jäätmejaama sorteerijatel otsustada, mida sellega edasi teha. Põhiline on tagada, et pakend oleks võimalikult puhas (eriti toidust) ja võimalusel liigiti kolmeks kogutud (paber-, klaas- ja segapakend).

Jäätmete taaskasutus ei ole enam pelgalt roheline ja moraalne eluviis meie südametunnistuse ja maailmavalu leevendamiseks, vaid omaette edukas majandusharu, mille väärtuslikuks tooraineks on jäätmed. Mida rohkem me oma jäätmeid liigiti kogume, seda vähem tuleb tootmiseks uusi ressursse loodusest ammutada. Sa ei usuks oma silmi ja kõrvu, kui uuriksid veidi, millest kõigest on võimalik uuesti toorainet tänapäeval teha. Jäätmeid liigiti kogudes annad panuse riigi majandusse (ja lõpuks ka riigikassasse) – näiteks tekitades uut ressurssi energia- ja materjalitööstusele ning alandades jäätmekäitluse ja elektri hinda.

Mõtle globaalselt ja tegutse lokaalselt! Iga suurem muudatus saab alguse just Sinust endast!

Kasutatud allikad:

www.ragnsells.ee

www.riigiteataja.ee

www.viimsivald.ee

kuhuviia.ee

Vaata ka: https://www.youtube.com/watch?v=szOW7WT1-to&list=PLa_KcS8v0tNVHQOIQfnIJelet7wOTYwhz&index=42