Kohalike omavalitsuste valimised on läbi saanud. Samas pole riigikohus veel kõiki üle-eestilisi kaebusi läbi vaadanud ja võib kuluda mitmeid päevi, enne kui omavalitsuste valimiskomisjonidel on võimalik uued volikogud kokku kutsuda.

Kohe pärast valimisi algas omavalitsustes uute koalitsioonide moodustamine. Mõnes omavalitsuses jätkab või alustab võimuvastutuse kandmist ainult üks erakond või valimisliit. Valdavalt on siiski tegemist laiema koalitsiooniga ja nii ka Viimsis – koalitsioonileppe sõlmisid esmaspäeval neli osapoolt.

Kui palju on Viimsi valla uues volikogus uusi erakondi/valimisliite ja kui palju on uusi inimesi? Uueks erakonnaks on Eesti 200. Uus on ka valimisliit Vali Viimsi, mille tuumiku moodustavad sotsiaaldemokraadid. 21-st vallavolikogu uue koosseisu liikmest ei olnud eelmisse volikokku valitud 13 inimest. Seega on volikogu koosseis tugevasti muutunud ja seda ka kõige suuremal fraktsioonil, Reformierakonnal – kuuest liikmest neli ei kuulunud eelmisse volikokku.

Nagu öeldud, sõlmiti esmaspäeval uus koalitsioonileping. Kuna lepingu sõlmijaid oli neli, siis sisaldab see nii valimisprogrammide ühisosa kui ka osapoolte muid kõige olulisemaid valimislubadusi. Seega peaksid olema esindatud erinevate valijarühmade huvid.

Koalitsioonileping on kindlasti ambitsioonikas. Kavas on koostada valla pikaajaline arengukava ja ka uus üldplaneering.

Koalitsioonileping on realistlik. Kuna koalitsiooni moodustavad osapooled, kes ei andnud vallarahvale mittejõukohaseid lubadusi, siis ei ole neid ka koalitsioonilepingus. Loomulikult tuleb koalitsioonilepingut vaadata elava dokumendina – lähtutud on praegusest olukorrast, aga kui näiteks majandusolukord peaks oluliselt halvenema, siis tuleb ka investeeringud uuesti olulisuse järjekorda panna ja ainult möödapääsmatult vajalikega edasi minna.

Suurt tähelepanu pööratakse inimeste kaasamisele, heaolule ja arenguvõimalustele.

Üheks kõige olulisemaks märksõnaks on keskkonnahoid. Keskkonnahoiu põhimõtetest lubatakse lähtuda kõigi valdkondlike poliitikate väljatöötamisel ja elluviimisel. Eesmärk on näiteks laiendada Krillimäe MKA ja Leppneeme-Tammneeme MKA piire, et kaitsta sealset looduskeskkonda ja elurikkust ning ühtlasi hoida ära võimalike kaevanduste rajamine piirkonnas.

Kindlasti soovitakse kaasa aidata ettevõtluse arengule vallas. Selleks arendatakse Artiumi baasil välja loomemajanduse valdkonna ettevõtlusinkubaator ja luuakse Viimsi noori ettevõtjaid toetav StartUpViimsi platvorm. Suuremat tähelepanu soovitakse pöörata ettevõtjate tunnustamisele.

Koalitsioonilepingu sissejuhatuses on öeldud: „Meie missiooniks on tagada Viimsi valla tasakaalustatud areng, väärtustades koostööd, elanike üldist heaolu, haridust, kultuuri, liikumist, loodushoidu, ettevõtlust ja piirkondade erinevusi.“

Kuidas edasi? Vallavolikogu esimesel istungil valitakse ametisse vallavolikogu esimees ja tema asetäitjad. Sellele järgneval istungil pannakse paika vallavanem ja vallavalitsuse ülejäänud liikmed ning siis võib töö Viimsi inimeste heaks uue hooga jätkuda.

Samal ajal läheb elu omasoodu edasi. Omavalitsused aitavad riiki, et koroonaviirust kontrolli all hoida, aga olukord on siiski väga keeruline. Iga üksiku inimese mõistlik käitumine aitab ära hoida kahju, mis kaasneb viiruse veelgi ulatuslikuma levikuga. Oleme hoolivad!