Minu käest on tihti küsitud, milline on ideaalne haridusasutuse juht haridusasutuse pidaja vaates. Tundub, et sellele on lihtne vastata ja mis saakski olla lihtsam, kui kirjeldada seda, millised peaksid teised olema. Viimati sai sellel teemal arutletud kohtumisel alustavate koolijuhtidega üle Eesti ning salvestatud ka eraldi juhtimisteemaline podcast. 

Minu arvates on samaväärselt õigus küsida nii: milline on ideaalne haridusasutuse pidaja haridusasutuse juhi vaates? Sõnade mäng, aga sügav sisuline tähendus. Olen veendunud, et ideaalid ja ootused peavad olema vastastikused. Ei saa olla nii, et üks osapool on ideaalne, teine mitte. Mõlemad osapooled peavad aru saama ja pidevalt kursis olema haridusvaldkonna suundumuste ja arengutega ning olema ehk ajast pisut isegi ees. Haridusasutuse juht ja haridusasutuse pidaja on üks meeskond, kes viivad üheskoos unistusi ellu. Kui oleme üksteisele partnerid ja väärtustame koostööd, siis on tulemused reaalselt saavutatavad. Viimsi vallas olmegi just sellel põhimõttel oma koostöö lasteaedadega, üldhariduskoolidega, huvikoolidega ja noortekeskusega üles ehitanud. Toimib.

Maikuu volikogus vastuvõetud Viimsi valla haridus- ja noortevaldkonna arengukava on sündinud koostöös haridusvaldkonna tegijatega ja suure hulga hariduse sõprade kaasamise läbi Viimsi vallas. 

Tulemus sai asjakohane ja piisavalt ambitsioonikas. Esmalt, oleme kokku leppinud väärtused ja hoiakud, millest lähtume ja mis meid ühendavad. Teiseks, oleme sõnastanud missiooni ja visiooni, mille fookuses on iga lapse ja noore arengu toetamine, rohkemate õppimisvõimaluste loomine ja õppimise väärtustamine. Kolmandaks, oleme seadnud  strateegilised eesmärgid ja tulemuste mõõdikud, mille suunas ühekoos järgmise kümne aasta kestel pingutada. Arengukava koostamise käigus sai ka selgeks see, et minevik, olevik ja tulevik peavad mahtuma ühele pildile/kaardile, mis räägib meie hariduse lugu ja kus igal õppijal, noorel, õpetajal või haridusvaldkonnaga seotud spetsialistil on oma koht (vt fotot). Arengukava tegevuskavas oleme kirjeldanud mitmed olulised sisulised tegevused, mille väljatöötamise ja arendamisega tuleb kohe tööle hakata: tõhustatud eesti keele õppe toetusmudeli loomine muukeelsete laste õpetamisel, noorsootööteenuste disainimine, innovaatiliste õppimis- ja õpetamislahenduste väljatöötamine, üld- ja huvihariduse lõimimine, haridustöötajate tasu- ja motivatsioonipaketi väljatöötamine jne. Lisaks saavad arengukava perioodi jooksul valmis kasutamiseks mitmed hariduse ja huviharidusega seotud objektid: Püünsi spordiväljak, kultuuri- ja hariduskeskus Viimsi Artium, Randvere kooli juurdeehitus koos ujulaga ja lahenduse leiab gümnaasiumi laiendus.

On õppeaasta lõpp. Oleme sel aastal mitmeid elu õppetunde kogenud ja usun, et me kõik – õppijad, õpetajad, vanemad – mõistame õppimise ja õpetamise tähendust uuel moel. Usun, et viimane aasta on näidanud meist igaühele tema tugevused, mida kasutades või millele toetudes oleme tulemuseni jõudnud. Ja usun sedagi, et oleme õppinud veelgi enam väärtustama enda ja teiste aega. Erilised tänusõnad edastan kõikidele valla haridusasutuste meeskondadele ja meie koostööpartneritele väljaspool valda, kes te olete oma vahvate õpilaste ja noortega jõudnud siia suve algusesse. Nüüd on aeg pisut puhata, lustida ja suvesoojusest rõõmu tunda!