Õppimine ja hariduse omandamine algab juba siis, kui laps sünnib. Ning kuna esimesed eluaastad mõjutavad oluliselt inimese edasist elukäiku ja arengut, on kvaliteetne alusharidus ja lapsehoid määrava tähtsusega. Võime uhked olla, et Viimsis on palju haridusasutusi, kus meie laste edasisele eluteele tugev põhi pannakse ja kvaliteetset alusharidust pakutakse.

Tingimused alushariduse omandamiseks peavad olema võrdsed. Praegu on lapse kohatasu munitsipaallasteaedades 58 eurot, eralasteaedades aga suurem. Lapse eralasteaeda panek pole aga tihti lapsevanema vaba valik – munitsipaallasteaedades kõigile kohti lihtsalt ei jätku. Erineva kohatasu maksmine pole põhjendatud ja seetõttu näebki koalitsioonileping ette, et Viimsi era- ja munitsipaallasteaedade koha eest tasumine peab hakkama toimuma sarnastel alustel.

Kuidas seda saavutada? Vallavalitsus esitas vallavolikogule vastuvõtmiseks esimese lisaeelarve ja määruse „Eralasteaia ja eralapsehoiu teenuse toetamise kord“ eelnõud ja volikogu võttis need 16. veebruaril vastu. Seega saab alates käesoleva aasta aprillikuust kohatasu eralasteaedades olema 58 eurot – täpselt sama palju nagu munitsipaallasteaedadeski.

Viimsi vallas elab alushariduseealisi lapsi üle 1600. Neist ligikaudu pooled (806 last) käivad Viimsi munitsipaallasteaedades ja Püünsi kooli lasteaiarühmades ning teine osa lastest osaleb eralasteaedade ja eralapsehoidude tegevuses või saab koduse lapse toetust.

Vald on olnud aastaid lepingulistes koostöösuhetes eralasteaiaga Väike Päike ning eelmisel aastal alustati riigihankega kohtade ostmist teistelt eralasteaedadelt. Ometigi pole kõikidele lapsevanematele soodsa hinnaga lasteaiakohti jagunud ja nad on pidanud tasuma oluliselt kõrgemat kohatasu. Kavandatav muudatus valla alushariduses toob kaasa munitsipaallasteaedadega võrdse kohatasu 58 eurot nendele vanematele, kelle lapsed käivad eralasteaedades või eralapsehoidudes, millega vallal on lepinguline koostöösuhe. Valla tingimuseks on eralasteasutuse kohustus tagada lapsevanemale munitsipaallasteaiaga võrdne kohatasu ja selle täitmiseks on kavandatud eralasteaiale või -hoiule eraldatava toetuse tõus lapse kohta. Nii võib mudilane rahulikult käia kuni kooliminekuni samas lasteasutuses – munitsipaallasteaias, eralasteaias või -hoius – ega pea vahetama harjunud keskkonda seetõttu, et teenust soodsamalt saada.

Lapsevanemale jääb alati ka valikuvõimalus leida eralasteaiakoht oma eelistuste kohaselt. Kui vanem soovib oma lapse panna eralasteaeda, mis ei ole soovinud vallaga lepingut sõlmida, peab ta arvestama, et kohatasu võib olla erinev.

Plaanitav muudatus tähendab lapsevanematele kindlustunnet, et pole vahet, kas laps osaleb munitsipaal- või eralasteaia tegevustes – alushariduse hind ja kvaliteet on samaväärne.

Seni pidid lapsehoiuteenuseid kasutanud lapsevanemad oma osalustasu tasumist tõendama arvete ja maksekorraldustega. Nüüd kaob ka see ebamugavus ning lapsevanemal tuleb tasuda osalustasu eralapsehoiule samamoodi, kui muudes alushariduse asutustes.

Kavandatav muudatus läheb vallale täiendavalt maksma 250 000 eurot aastas ja vahendid selleks eraldas vallavolikogu lisaeelarvega.