Uue aasta esimesed nädalad on läbi saanud ja vallavalitsusel on jooksva aasta tööplaanid valmis saanud. Nagu aga juba traditsiooniks kujunenud, annab jaanuarikuu esimene Viimsi Teataja põhjaliku ülevaate, mida tehti eelmisel aastal erinevates valla tegevusvaldkondades.

Meie arengukavas on öeldud: „Viimsi valla arenguvisiooniks on Viimsi kujundamine parima elukeskkonnaga kodupaigaks ning Viimsit nähakse rahuliku ja turvalise elukeskkonnana – väärt elupaigana kogu eluks.“ Sellest strateegilisest eesmärgist ongi kantud suur osa meie igapäevastest tegevustest.

Meie saartel elab ametlikult 243 inimest. See on 1,1% valla elanikkonnast, aga saared ja saareline eluviis on midagi meie vallale igiomast, nii et peame tegema kõik selleks, et ka saartel oleks võimalik kasutada tänapäevaseid hüvesid. Selle nimel ka töötame.

Meie ehitus- ja kommunaalvaldkonna inimesed töötavad koos lepingupartneritega selle nimel, et vallas oleks tagatud heakord kõige laiemas tähenduses – rannad, mänguväljakud, haljasalad, kalmistud, lemmikloomade jalutusplatsid, teed ja sadamad vajavad pidevat hooldust.

Valla LED-projektid on taganud olulise energia kokkuhoiu. Kõrgete energiahindade foonil võime rõõmu tunda selle üle, et Viimsis töötab kaugküttekatlamaja puiduhakkel ja soojatrassid on valdavas osas renoveeritud.

Väga oluline on tagada ohutu liikumiskeskkond ja seda mitte ainult inimestele, vaid ka metsloomadele. Nii rajati eelmisel aastal Viimsi-Randvere teele ulukireflektorite katselõigud ja täiendavate ohutusmeetmete rakendamine peab jätkuma.

Ühistransport, eriti just sõidugraafikud ja marsruudid, vajavad pidevat analüüsi ja täiendamist, aga kokkuvõtvalt võib tõdeda, et ühistraspordi kasutamine meie vallas kasvab.

Vesi on ressurss, mida tuleb kokkuhoidlikult kasutada. Põhjavee kõrval tuleb leida kasutus sademeveele. 2021. aasta suvest on kõigi hoonete püstitamisel rakendatud säästlike sademeveelahenduste nõuet.

Kultuurivaldkonnas oli kõige olulisemaks ja tulevikku vaatavaks tegevuseks kultuuri- ja hariduskeskuse Viimsi Artium hoone ehitamine, selle majandamiseks sihtasutuse moodustamine ja sihtasutusele juhi leidmine.

Aasta jääb kindlasti meelde ka seetõttu, et valmisid või renoveeriti mitmed spordiobjektid. Spoditaristu uuendamisega jätkame kindlasti käesoleval ja järgnevatel aastatel.

2021. aasta oli haridusaasta. Tööd alustasid erinevad koostöökojad ja valmis hariduse arengukava. Suur samm astuti edasi koolide IT-taristu uuendamisega.

Keskkonna ja planeerimise valdkonnas valmisid valla mürakaart ja müra vähendamise tegevuskava ning rohevõrgustiku toimivuse uuring, kinnitati kolme maastikukaitseala kaitsekorralduskavad ja algatati rannaalade teemaplaneeringu koostamine. Astuti samme jäätmete liigiti kogumise soodustamiseks.

Arendustegevustest oli üks olulisemaid valla teenuseportfelli ja rakendatavate infosüsteemide eel- ja ärianalüüs, mille raames kaardistati kõik vallavalitsuse avalikud teenused.

Suur täiendav koormus langes möödunud aastal meie sotsiaalvaldkonna inimestele ja energiakandjate hinnatõus tõotab samasuguse töömahu jätkumist tänavugi. Kindlasti väärib esiletõstmist Viimsi hoolekandekeskuse asutamine ja käimalükkamine ning selle raames nii Randvere kui ka Haabneeme päevakeskuste renoveerimine.

Möödunud aasta lõppes ja käesolev on alanud suurte hinnatõusudega. Valla poolt teeme kõik selleks, et riigi poolt väljatöötatud toetusmeetmed saaksid võimalikult kiiresti rakendatud.